Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa INFORMACJE O ŚRODOWISKU Solary słoneczne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Solary słoneczne, bieżące, menu 44 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Solary słoneczne

Solary słoneczne

Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na zakup i montaż kolektorów słonecznych

1. Gmina Marciszów udziela dotacji osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorcom zwanym dalej Inwestorami, które na terenie nieruchomości położonej w Gminie Marciszów, do której posiadają tytuł prawny, zrealizowały zadania polegające na zakupie i montażu kolektorów słonecznych..

2.Udzielenie dotacji przedsiębiorcom następuje z zachowaniem kryteriów udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy udzielanej na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć dopuszczalnej pomocy o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie stosowania art. 87,88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UEL 379 z 28.12.2006r).

3.Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) Budynek- rozumie się przez to budynek wolnostojący lub jego część w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, spełniający funkcję mieszkalną.
b) Inwestor- osoba fizyczna prawna, przedsiębiorca, wspólnota mieszkaniowa.
c) Kolektor słoneczny- odnawialne źródło energii przeznaczone do podgrzewania ciepłej wody.

4.Wysokość środków finansowych na finansowanie działań polegających na zakupie i montażu kolektorów słonecznych zostaną określone w budżecie Gminy.

5.Kwota dofinansowania wyliczana jest na podstawie przedstawionej przez Inwestora faktury (rachunku) za wykonanie prac i stanowić może do 30% łącznej wartości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 500 zł na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

6.Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zwrotu osobie uprawnionej części poniesionych i udokumentowanych kosztów zadania, po jego zakończeniu.

7.Dotację może uzyskać Inwestor, który spełnia następujące warunki:

a) Zameldowany jest na pobyt stały na terenie Gminy Marciszów, lub prowadzi działalność zarejestrowaną na terenie Gminy.
b) Jest właścicielem nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe bądź właścicielem lub użytkownikiem budynku, w którym prowadzi działalność gospodarczą, położonych na terenie Gminy Marciszów.
c) Zawiadomił właściwy organ o zakończeniu budowy budynku, w którym zainstalowano system grzewczy ( kolektory słoneczne), bądź dysponuje decyzją o pozwoleniu na użytkowanie tego budynku.

8.Inwestor w celu uzyskania dofinansowania ze środków budżetu gminy składa w urzędzie wniosek którego wzór określa załącznik do Regulaminu. Wniosek jest do pobrania na stronie Gminy Marciszów w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów.

9.Do wniosku o udzielenie dofinansowania Inwestor jest obowiązany dołączyć:

a) Oświadczenie, że jest właścicielem bądź użytkownikiem budynku mieszkalnego lub budynku, w którym prowadzi działalność gospodarczą.
b) Oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Marciszów.

10.Wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku. Kolejność realizacji następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Gminy w Marciszowie.

11.W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Inwestor zostanie wezwany do uzupełnienia braków w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Wnioski nie uzupełnione w tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

12.Wnioski niezrealizowane w danym roku budżetowym ze względu na wyczerpanie środków finansowych będą dofinansowywane w roku następnym.

13.W sprawie zakwalifikowania wniosku o dotację Wójt powiadamia ubiegającego się o dotację oraz sporządza umowę dotacji.

14.Celem wypłacenia dotacji Inwestor obowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

a) Oryginał faktury VAT za zakup i montaż kolektorów słonecznych.
b) Oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane, że kolektor został zamontowany zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane.
c) Nr konta, na które zostanie przekazana kwota dotacji.

15.Kwota dotacji zostanie przekazana w terminie 30 dni od przedłożenia kompletu dokumentów dotyczących wypłacenia odpowiedniej dotacji.

16.Dofinansowanie o którym mowa w niniejszym regulaminie, przyznaje się tylko raz dla danego obiektu.

17.Dofinansowanie podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami, jeżeli w okresie 5 lat od odbioru robót Inwestor usunie kolektory słoneczne oraz poda nieprawidłowe dane do wniosku.

18.Wójt Gminy Marciszów powołuje komisję ds. rozpatrywania wniosków.

 

Wniosek o przyznanie dofinansowania do zakupu i montażu kolektorów słonecznych

Metryka

sporządzono
2018-11-07 przez Ewelina Tokarska
udostępniono
2018-11-07 00:00 przez Ewelina Tokarska
zmodyfikowano
2018-11-07 11:33 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3203
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.