Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa FINANSE Budżet 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2024, bieżące, menu 297 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024

2024

U C H W A Ł A Nr LXII/375/2023
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „c ", „d", pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.); oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity DZ.U. z 2023 poz.103)
Rada Gminy Marciszów

u c h w a l a co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości                                                  29.025.323,00 zł
z tego:

I. Dochody bieżące w wysokości                                                                                                                  22.272.752,00 zł
Z tego: 
- wpływy z podatków i opłat                                                                                                                                5.100.600,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                          2.891.749,00 zł
- dochody bieżące z majątku gminy                                                                                                                       238.030,00 zł
- pozostałe wpływy własne                                                                                                                                     699.100,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                            10.288.002,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                             70.000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                          25.000,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                         5.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu
administracji rządowej                                                                                                                                         2.170.627,00 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy                                                                                             664.644,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                                                                  0,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie
pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                 120.000,00 zł

II. Dochody majątkowe w wysokości 6.752.571,00 zł
w tym:
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy                                                                                                                   306.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                            1.206,00 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – zadania związane
z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków                                                                                                 1.654.670,00 zł
- Środki z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład                                         4.790.695,00 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 31.902.546,84 zł
z tego:
I. Wydatki bieżące ogółem                                                                                                                             22.519.164,84 zł
z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                    18.672.264,84 zł
z tego na:
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   11.944.457,00 zł
b/ pozostałe wydatki na realizacje zadań statutowych                                                                                       6.727.807,84 zł
2. dotacje na zadania bieżące                                                                                                                               160.000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           3.186.900,00 zł
4. wydatki na obsługę długu publicznego                                                                                                              500.000,00 zł
II. Wydatki majątkowe ogółem                                                                                                                         9.383.382,00 zł
z tego na:
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy                                                                                                         9.383.382,00 zł
 
Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

III. Ustala się deficyt budżetu w wysokości                                                                                                    2.877.223,84 zł
Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi
w odrębnych ustawach - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 2

  1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 4.121.800,00 zł z tytułu:
    - kredytu w kwocie 2.500.000,00 zł;
    - Innych źródeł (przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) – 1.621.800,00 zł;
    2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.244.576,16 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

    Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związany z pokryciem niedoboru określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3


Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3.500.000,00 zł na:
1. cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 1 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie – 1.000.000,00 zł;
2. cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie – 2.500.000,00 zł.


§ 4


Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
w wysokości 1.090.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 5


Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie:
a/ dochody w wysokości                                                                                                                                     1.415.000,00 zł
b/ wydatki w wysokości                                                                                                                                       1.415.000,00 zł


§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie:
a/ dochody w wysokości                                                                                                                                          95.000,00 zł
b/ wydatki w wysokości                                                                                                                                            95.000,00 zł

§ 7

Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w następującej kwocie:
a/ dochody w wysokości                                                                                                                                            4.000,00 zł
b/ wydatki w wysokości                                                                                                                                              4.000,00 zł

Szczegółowość przychodów i wydatków określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8


Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego.
a/ dochody w wysokości                                                                                                                                                   0,00 zł
b/ wydatki w wysokości                                                                                                                                            80.000,00 zł

§ 9

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
a/ dochody w wysokości                                                                                                                                     2.170.627,00 zł
b/ wydatki w wysokości                                                                                                                                       2.170.627,00 zł
oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 33.000 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10

Określa się dochody i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości:
a/ dochody w wysokości                                                                                                                                            5.000,00 zł
b/ wydatki w wysokości                                                                                                                                              5.000,00 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem -                                                                                           100.000,00 zł
z tego:
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości -                                                                                              48.000,00 zł
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie -                                                           52.000,00 zł

§ 12

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2024 w szczegółowości poszczególnych zadań zawiera załącznik
nr 6.

§ 13

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 14

1.Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, kwot na wydatki majątkowe w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt. 3 o ile nie pogorszą wyniku budżetu,
3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej”.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w 2024 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2024.
5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań w 2024 roku z tytułu umów, o których mowa w § 14 ust. 4.
6. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych
bankach.

§ 15

1.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości określonej w § 3 ust.1.
Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2024 roku.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości limitu ustalonego w § 3 ust. 2.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów
Mirosław Wolak

 

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu gminy Marciszów na 2024 rok według ważniejszych źródeł.pdf
Załącznik Nr 2 Dochody budżetu gminy na 2024.pdf
Załącznik Nr 3 Wydatki budżetu gminy na 2024 rok.pdf
Załącznik Nr 4 Plan finansowy na zadania z zakresu administracji rządowej województwa dolnośląskiego na 2024 rok.pdf
Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.pdf
Załącznik Nr 6 Plan wydatków inwestycyjnych.pdf
Załącznik Nr 7 Dotacje udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.pdf
Załącznik Nr 8 do Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów Gminy Marciszów na rok 2024.pdf
Załącznik Nr 9 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2024 rok.pdf
Załącznik Nr 10 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego gminy Marciszów na rok 2024

Metryka

sporządzono
2024-01-08 przez Bania Edyta
udostępniono
2024-01-08 08:22 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2024-01-08 09:55 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
460
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.