Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa FINANSE Budżet 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2020, bieżące, menu 225 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

2020

UCHWAŁA Nr XIII/82/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia  30 grudnia 2019 r.

 

w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2020.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „c ", „d", pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.); oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.) Rada Gminy  Marciszów

 

 u c h w a l a   co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości          21.565.202,00 zł

 

z tego:

I. Dochody bieżące w wysokości                                                                         21.159.872,00 zł

Z tego:

- wpływy z podatków i opłat                                                                                   2.766.470,00 zł

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                              2.758.568,00 zł

- dochody bieżące z majątku gminy                                                                           639.430,00 zł

- pozostałe wpływy własne                                                                                        649.000,00 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                   7.287.534,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż  alkoholu                                                50.000,00 zł

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska                                                                               20.000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

zleconych gminie z zakresu administracji rządowej                                               1.831.817,00 zł

- dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy                                                 692.653,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związane z realizacją

  świadczenia wychowawczego 500+                                                                     4.463.000,00 zł

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień               1.400,00 zł

 

 

II. Dochody majątkowe w wysokości                                                                     405.330,00 zł

w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy                                                                    403.000,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności                                                                                                        2.330,00 zł

 

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr  1 i 2

do niniejszej uchwały.

 

 

 

Ustala się wydatki budżetu  w wysokości                                                       20.299.121,80 zł

z tego:

I.  Wydatki bieżące ogółem                                                                              20.023.551,80 zł

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych                                                                    12.443.669,80 zł

z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      8.425.658,00 zł

b/ pozostałe wydatki na realizacje zadań statutowych                                         4.018.011,80 zł

2. dotacje na zadania bieżące                                                                                  214.900,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             7.114.965,00 zł

4.wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                  30.017,00 zł

6. wydatki na obsługę długu publicznego                                                               220.000,00 zł

 

II.  Wydatki majątkowe ogółem                                                                            275.570,00 zł

z tego na:

a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy                                                             275.570,00 zł

 

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

III. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości  1.266.080,20 zł, którą przeznacza się na planowaną spłatę kredytów i pożyczki.

 

§ 2

 

 Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.266.080,20 zł z tytułu:

     - zaciągniętych kredytów w wysokości 1.241.080,20 zł,

     - zaciągniętych pożyczek w wysokości 25.000 zł,

 

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związany z  pokryciem niedoboru  określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na cele  określone w art. 89 ust. 1 pkt 1 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie – 500.000 zł;

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do  spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z art. 212ust. 1  pkt 7 w kwocie – 30.017 zł.

§ 4

 Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 148.500 zł zgodnie  z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

  

§ 5

 

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie:

a/ dochody w wysokości                                                                                          730.000,00 zł

b/ wydatki w wysokości                                                                                           730.000,00 zł

 

§ 6

 

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych   w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie:

a/ dochody w wysokości                                                                                             50.000,00 zł

b/ wydatki w wysokości                                                                                              50.000,00 zł

 

§ 7

 

Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w następującej kwocie:

a/ dochody w wysokości                                                                                              1.000,00 zł

b/ wydatki w wysokości                                                                                               1.000,00 zł

Szczegółowość przychodów i wydatków określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 8

 

Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego.

a/ dochody w wysokości                                                                                                1.400,00 zł

b/ wydatki w wysokości                                                                                               58.500,00 zł

 

§ 9

 

Określa się dochody i wydatki budżetu  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

a/ dochody w wysokości                                                                                          6.294.817,00 zł

b/ wydatki w wysokości                                                                                           6.294.817,00 zł

oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 54.000 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 10

 

Określa się dochody i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości:

a/ dochody w wysokości                                                                                              20.000,00 zł

b/ wydatki w wysokości                                                                                               20.000,00 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 11

 

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem                                  -              90.000,00 zł

z tego:

-  rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości                                  -            33.110,00 zł

-  rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie -           56.890,00 zł

 

 

§ 12

 

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku w szczegółowości poszczególnych

zadań zawiera załącznik nr 6.

 

§ 13

 

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 załączonym do niniejszej uchwały.

 

§ 14

 

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, kwot na wydatki majątkowe w granicach działu   klasyfikacji budżetowej oraz do przeniesień między wydatkami majątkowymi a bieżącymi w granicach działu..

2. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

 

§ 15

 

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku     nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości określonej w  § 3 ust. 1.

 Zaciągnięty kredyt winien  zostać spłacony do 31 grudnia 2020 roku.

 

§ 16

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 17

Uchwała wchodzi  w życie z dniem1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

 

Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Metryka

sporządzono
2019-12-30 przez Bania Edyta
udostępniono
2019-12-30 00:00 przez Michalski Mariusz
zmodyfikowano
2020-03-10 11:40 przez Michalski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1202
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.