Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa FINANSE Budżet 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2019, bieżące, menu 224 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

2019

UCHWAŁA Nr III/15/18
Rady Gminy Marciszów
z dnia  27 grudnia 2018 r.


w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „c ", „d", pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.); oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2017 poz. 2077ze zm.) Rada Gminy  Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1


Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości          20.664.185,00 zł

z tego:
I. Dochody bieżące w wysokości                                         20.406.185,00 zł
Z tego:
- wpływy z podatków i opłat                                       2.604.250,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                   2.777.929,00 zł
- dochody bieżące z majątku gminy                                      496.500,00 zł
- pozostałe wpływy własne                                       1.097.000,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa                                       6.675.874,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż  alkoholu                                    50.000,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska                                           50.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych gminie z zakresu administracji rządowej                           1.756.651,00 zł
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące
 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej                                                                                                      400,00 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy                                                 680.330,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych gminie z zakresu administracji rządowej    związane z realizacją
  świadczenia wychowawczego 500+                              2.285.000,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień             25.000,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/refundacja/                 1.907.251,00 zł

II. Dochody majątkowe w wysokości                              258.000,00 zł
w tym:
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy                         258.000,00 zł
Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr  1 i 2 do niniejszej uchwały.

Ustala się wydatki budżetu  w wysokości                          18.098.100,80 zł
z tego:
I.  Wydatki bieżące ogółem                                  17.629.478,80 zł
z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych                               12.196.640,80 zł
z tego na:
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        8.225.556,00 zł
b/ pozostałe wydatki na realizacje zadań statutowych                     3.971.084,80 zł
2. dotacje na zadania bieżące                                                                    195.200,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                           4.853.495,00 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
    o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                 58.400,00 zł
5.wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                         35.743,00 zł
6. wydatki na obsługę długu publicznego                               290.000,00 zł

II.  Wydatki majątkowe ogółem                                468.622,00 zł
z tego na:
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy                                   468.622,00 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

III. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości  2.566.084,20 zł, którą przeznacza się na planowaną spłatę kredytów i pożyczki.

§ 2


Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.566.084,20 zł z tytułu:
     - zaciągniętych kredytów w wysokości 2.541.084,20 zł,
     - zaciągniętych pożyczek w wysokości 25.000 zł,

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związany z  pokryciem niedoboru  określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3


 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na cele  określone w art. 89 ust. 1 pkt 1 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie – 1.500.000 zł;

§ 4


Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 130.000 zł zgodnie  z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5


Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie:
a/ dochody w wysokości                                655.000,00 zł
b/ wydatki w wysokości                                655.000,00 zł

§ 6


Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych   w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie:
a/ dochody w wysokości                                   50.000,00 zł
b/ wydatki w wysokości                                   50.000,00 zł

§ 7


Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w następującej kwocie:
a/ dochody w wysokości                                    1.000,00 zł
b/ wydatki w wysokości                                    1.000,00 zł
Szczegółowość przychodów i wydatków określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8


Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym.
a/ dochody w wysokości                                    25.000,00 zł
b/ wydatki w wysokości                                     35.000,00 zł

§ 9


Określa się dochody i wydatki budżetu  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
a/ dochody w wysokości                                4.041.651,00 zł
b/ wydatki w wysokości                                  4.041.651,00 zł
oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 42.000 zł.
Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10


Określa się dochody i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości:
a/ dochody w wysokości                                     50.000,00 zł
b/ wydatki w wysokości                                           50.000,00 zł
Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11


Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem                   -              90.000,00 zł
z tego:
-  rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości            -      44.380,00 zł
-  rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie -           45.620,00 zł

§ 12


1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku w szczegółowości poszczególnych
zadań zawiera załącznik nr 6.

§ 13


Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 14


1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz kwot na wydatki majątkowe w granicach działu   klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15


Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku     nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości określonej w  § 3.
 Zaciągnięty kredyt winien  zostać spłacony do 31 grudnia 2019 roku.

§ 16


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17


Uchwała wchodzi  w życie z dniem1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak
 

Metryka

sporządzono
2018-12-27 przez Bania Edyta
udostępniono
2018-12-27 00:00 przez Michalski Mariusz
zmodyfikowano
2020-03-10 11:38 przez Michalski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1221
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.