Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Akty prawa miejscowego VIII kadencja
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „VIII kadencja, bieżące, menu 174 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

VIII kadencja

VIII kadencja

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

GMINY MARCISZÓW

KADENCJA 2018 - 2023 

L.p.

Numer

uchwały

Data podjęcia uchwały

Uchwała w sprawie

Ogłoszenie uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

1.

II/9/18

29.11.2018 r.

zmiany Statutu Gminy Marciszów

Dz.U. z 2018 poz.6102 z dnia 06.12.2018 r.

2.

III/13/18

27.12.2018 r.

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Marciszów

Dz.U. z 2019 poz.133 z dnia 07.01.2019 r.

3

III/15/18

27.12.2018 r.

uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019

Dz.U. z 2019 poz.601 z dnia 29.01.2019 r.

4

IV/20/19

31.01.2019 r.

zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym przyjętym Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.  w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

Dz.U. z 2019 poz.787 z dnia 05.02.2019 r.

5

IV/21/19

31.01.2019 r.

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
w zakresie dożywiania w formie zasiłku pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym przyjętym Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023,

Dz.U. z 2019 poz.788 z dnia 05.02.2019 r.

6

V/23/19

22.02.2019 r.

uchwalenia statutu sołectw

Dz.U. z 2019 poz.1321 z dnia 28.02.2019 r.

7

V/27/19

22.02.2019 r.

inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz wyznaczenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso  

Dz.U. z 2019 poz.1322 z dnia 28.02.2019 r.

8

VI/32/19

29.03.2019 r.

inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz wyznaczenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso  

Dz.U. z 2019 poz.2269 z dnia 29.03.2019 r.

9

VI/29/19

29.03.2019 r.

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2019 roku”,

Dz.U. z 2019 poz.2686 z dnia 17.04.2019 r.

10

VIII/44/19

31.05.2019 r.

Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Dz.U. z 2019 poz.3771 z dnia 12.06.2019 r.

11

IX/49/19

28.06.2019 r.

uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych oraz Regulaminu Korzystania
z  Kaplicy Cmentarnej w Gminie Marciszów

Dz.U. z 2019 poz.4491 z dnia 16.07.2019 r.

12

IX/50/19

28.06.2019 r.

wysokości opłat za usługi cmentarne
i pogrzebowe wykonywane na terenie cmentarzy komunalnych w Gminie Marciszów

Dz.U. z 2019 poz.4492 z dnia 16.07.2019 r.

13

IX/51/19

28.06.2019 r.

określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Marciszów

Dz.U. z 2019 poz.4493 z dnia 16.07.2019 r.

14

IX/52/19

28.06.2019 r.

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Dz.U. z 2019 poz.4494 z dnia 16.07.2019 r.

15

IX/53/19

28.06.2019 r.

określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Dz.U. z 2019 poz.4495 z dnia 16.07.2019 r.

16

X/55/19

26.09.2019 r.

zmiany uchwały Rady Gminy Marciszów nr IX/50/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie cmentarzy komunalnych
w Gminie Marciszów

Dz.U. z 2019 poz.5572 z dnia 26.09.2019 r.

17

XI/60/19

25.10.2019 r.

ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz określenia stawki opłaty podwyższonej,  

Dz.U. z 2019 poz.6173 z dnia 04.11.2019 r.

18

XI/61/19

25.10.2019 r.

ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, 

Dz.U. z 2019 poz.6174 z dnia 04.11.2019 r.

19

XI/62/19

25.10.2019 r.

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej, 

Dz.U. z 2019 poz.6175 z dnia 04.11.2019 r.

20

XI/63/19

25.10.2019 r.

ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości 

Dz.U. z 2019 poz.6377 z dnia 12.11.2019 

21

XII/70/19

29.11.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,

 

Dz.U. z 2019 poz.7219 z dnia 09.12.2019 r.

22XII/71/1929.11.2019 r.zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej,  

Dz.U. z 2019 poz.7220 z dnia 09.12.2019 r.

23XIII/79/1930.12.2019 r.określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz.U. z 2020 poz.368 z dnia 14.01.2020

24XIII/82/1930.12.2019 r.uchwała budżetowa gminy Marciszów na rok 2020

Dz.U. z 2020 poz.2608 z dnia 10.04.2020 r.

25XIV/87/2017.02.2020 r. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Dz.U. z 2020 poz.1329 z dnia 17.02.2020 r.

26XIV/92/2017.02.2020 r. Statutu Gminy Marciszów 

Dz.U. z 2020 poz.1330 z dnia 17.02.2020 r.

27XIV/94/2017.02.2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz.U. z 2020 poz.1331 z dnia 17.02.2020 r.

28XIV/94/202028.02.2020 r.

Zmiany do Statutu Gminy Marciszów 

Dz.U. z 2020 poz.1824 z dnia 06.03.2020 r.

29XVI/100/202010.04.2020 r. 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

Dz.U. z 2020 poz.2697 z dnia 16.04.2020 r.

30XVI/101/202010.04.2020 r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej Dz.U. z 2020 poz.2698 z dnia 16.04.2020 r.
31XVI/102/202010.04.2020 r. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz.U. z 2020 poz.2699 z dnia 16.04.2020 r.

32XVI/103/202010.04.2020 r. Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na ternie Gminy Marciszów
 Dz.U. z 2020 poz.2700 z dnia 16.04.2020 r.
33XVI/104/202010.04.2020 r. ustalenia średniej ceny jednostek paliwa dla Gminy Marciszów na rok szkolny 2019/2020

 Dz.U. z 2020 poz.2701 z dnia 16.04.2020 r.

34XVI/105/202010.04.2020 r. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2020 roku”

 Dz.U. z 2020 poz.2702 z dnia 16.04.2020 r.

35XVII/113/202029.05.2020 r.ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi        w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dz.U. z 2020 poz.3648 z dnia 09.06.2020 r.

36XVII/114/202029.05.2020 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów

Dz.U. z 2020 poz.3649 z dnia 09.06.2020 r.

37XVII/115/202029.05.2020 r.zmieniająca uchwałę nr XVI/103/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Marciszów

Dz.U. z 2020 poz.3650 z dnia 09.06.2020 r.

38XVII/121/202029.05.2020 r.regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Marciszów
Dz.U. z 2020 poz.4062 z dnia 01.07.2020 r.
39XIX/122/202028.08.2020 r.ustalenia średniej ceny jednostek paliwa dla Gminy Marciszów na rok szkolny 2020/2021,Dz.U. z 2020 poz.4974 z dnia 07.09.2020 r.
40XIX/123/202028.08.2020 r.ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Marciszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia
1 września 2020 roku,

Dz.U. z 2020 poz.4975 z dnia 07.09.2020 r.

41XXII/135/202027.11.2020 r. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, 

 

Dz.U. z 2020 poz.6614 z dnia 03.12.2020 r.

42XXII/136/202027.11.2020 r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej, 

Dz.U. z 2020 poz.6615 z dnia 03.12.2020 r.

43XXIII/139/202029.12.2020 r. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Marciszów,Dz.U. z 2021 poz.101
z dnia 08.01.2021 r.
44XXIII/143/202029.12.2020 r. wprowadzenia zmiany do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Marciszów,

Dz.U. z 2021 poz.102
z dnia 08.01.2021 r.

45XXIII/149/202029.12.2020 r.uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021Dz.U. z 2021 poz.822
z dnia 17.02.2021 r.
46XXIV/150/202029.12.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej, 

 

Dz.U. z 2021 poz.103
z dnia 08.01.2021 r.

47XXV/151/202129.01.2021 r.określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego, prowadzonego przez Gminę Marciszów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

 

Dz.U. z 2021 poz.562
z dnia 03.02.2021 r.

48XXV/152/202129.01.2021 r.określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do I klasy publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczny punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

 

Dz.U. z 2021 poz.563
z dnia 03.02.2021 r.

49XXV/153/202129.01.2021 r.szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze         
i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 

Dz.U. z 2021 poz.564
z dnia 03.02.2021 r.

50XXV/160/202129.01.2021 r.przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2021 roku”Dz.U. z 2021 poz.1679 z dnia 06.04.2021 r.
51XXX/181/202130.06.2021 r.określenia wzorów wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 
Dz.U. z 2021 poz.3172 z dnia 30.06.2021 r.
52XXX/183/202127.08.2021 r. ustalenia średniej ceny jednostek paliwa dla gminy Marciszów na rok szkolny 2021/2022,Dz.U. z 2021 poz.3990 z dnia 31.08.2021 r.
53XXX/185/202127.08.2021 r. zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz wyznaczenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dz.U. z 2021 poz.3991 z dnia 31.08.2021 r.
54XXX/187/202127.08.2021 r. 

uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marciszów”

Dz.U. z 2021 poz.3992 z dnia 31.08.2021 r.
55XXX/187/202129.10.2021 r.określenia stawek podatku od nieruchomości Dz.U. z 2021 poz.5194 z dnia 12.11.2021 r.
56XXXIV/204/202126.11.2021 r.pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz.U. z 2021 poz.5598 z dnia 01.12.2021 r
57

XXXV/217/2021

29.12.2021 r.

uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022

 Dz.U. z 2022 poz.1585 z dnia 24.03.2022 r.
58

XXXVII/231/2022

01.03.2022 r.

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Marciszów uczestniczących
w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach

Dz.U. z 2022 poz.1363 z dnia 14.03.2022 r.

59

XXXVII/232/2022

01.03.2022 r.

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

Dz.U. z 2022 poz.1364 z dnia 14.03.2022 r.

60

XXXVII/233/2022

01.03.2022 r.

ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Dz.U. z 2022 poz.1365 z dnia 14.03.2022 r.

61

 XXXVII/235/2022 

 25.03.2022 r.

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2022 roku”,

 Dz.U. z 2022 poz.1837 z dnia 06.04.2022 r.

62 XXXVII/238/2022

 25.03.2022 r.

zmiany uchwały Rady Gminy Marciszów nr IX/49/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych oraz regulaminu korzystania
z kaplicy cmentarnej w Gminie Marciszów,

 Dz.U. z 2022 poz.1838 z dnia 06.04.2022 r.

63 XXXVII/241/2022

 25.03.2022 r.

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia, w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

 Dz.U. z 2022 poz.1839 z dnia 06.04.2022 r.
64XXXVII/241/2022

25.03.2022 r.

zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Marciszów obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

Dz.U. z 2022 poz.2117 z dnia 19.04.2022 r.
65XL/253/202227.05.2022 r.wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu

Dz.U. z 2022 poz.3014 z dnia 03.06.2022 r.

66

XLI/256/2022

24.06.2022 r.

nadania nazwy ulicy położonej we wsi Marciszów,

Dz.U. z 2022 poz.3425 z dnia 30.06.2022 r.

67

XLI/258/2022

24.06.2022 r.

określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,

Dz.U. z 2022 poz.3426 z dnia 30.06.2022 r.

68

XLII/261/2022

26.08.2022 r.

ustalenia średniej ceny jednostek paliwa dla Gminy Marciszów na rok szkolny 2022/2023,

Dz.U. z 2022 poz.4227 z dnia 01.09.2022 r.

69

XLIV/273/2022

30.09.2022 r.

zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz wyznaczenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz.U. z 2022 poz.4865 z dnia 11.10.2022 r.

70

XLV/276/2022

28.10.2022 r.

wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy Marciszów Nr L/244/18
z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla  których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów,

Dz.U. z 2022 poz.5399 z dnia 09.11.2022 r.

71

XLV/277/2022

28.10.2022 r.

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga specjalnego, 

Dz.U. z 2022 poz.5400 z dnia 09.11.2022 r.

72

XLV/278/2022

28.10.2022 r.

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologa, 

Dz.U. z 2022 poz.5401 z dnia 09.11.2022 r.

73

XLV/282/2022

28.10.2022 r.

określenia stawek podatku od nieruchomości,

Dz.U. z 2022 poz.5402 z dnia 09.11.2022 r.

74

XLVI/284/2022

25.11.2022 r.

określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Marciszów,

Dz.U. z 2022 poz.5907 z dnia 02.12.2022 r.

75

XLVI/286/2022

25.11.2022 r.

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2023,

Dz.U. z 2022 poz.5908 z dnia 02.12.2022 r.

76

XLVII/297/2022

29.12.2022 r.

uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023

Dz.U. z 2023 poz.1928 z dnia 20.03.2023 r.

77

XLVIII/301/2023

27.01.2023 r.

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc  w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla  osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023

Dz.U. z 2023 poz.826 z dnia 06.02.2023 r.

78

XLVIII/305/2023

27.01.2023 r.

określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Marciszów

Dz.U. z 2023 poz.827 z dnia 06.02.2023 r.

79

XLIX/307/2023

24.02.2023 r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
w miejscowościach: Ciechanowice, Domanów, Marciszów, Pastewnik, Pustelnik i Świdnik,

Dz.U. z 2023 poz.1623 z dnia 06.03.2023 r.

80

XLIX/308/2023

24.02.2023 r.

ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

Dz.U. z 2023 poz.1624 z dnia 06.03.2023 r.

81

XLIX/309/2023

24.02.2023 r.

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

Dz.U. z 2023 poz.1625 z dnia 06.03.2023 r.

82 

XLIX/310/2023

24.02.2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVI/103/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów,

Dz.U. z 2023 poz.1626 z dnia 06.03.2023 r.

83

L/316/2023

31.03.2023 r.

wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy Marciszów Nr XLVII/237/18 z dnia        22 lutego 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Marciszów,

Dz.U. z 2023 poz.2461 z dnia 13.04.2023 r.

84

L/320/2023

31.03.2023 r.

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2023 roku”,

Dz.U. z 2023 poz.2462 z dnia 13.04.2023 r.

85

LIII/330/2023

30.06.2023 r.

trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej,

Dz.U. z 2023 poz.4141 z dnia 07.07.2023 r.

86

LIII/331/2023

30.06.2023 r.

określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,

Dz.U. z 2023 poz.4142 z dnia 07.07.2023 r.

87

LIV/338/2023

28.07.2023 r.

wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Marciszów nr L/246/18 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Marciszów

Dz.U. z 2023 poz. 4596 z dnia 08.08.2023 r.

88

LVIII/354/2023

29.09.2023 r. 

zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz.U. z 2023 poz. 5621 z dnia 12.10.2023 r.

89

LX/358/2023

27.10.2023 r.

określenia stawek podatku od nieruchomości

Dz.U. z 2023 poz. 6077 z dnia 10.11.2023 r.

90

LXI/361/2023

24.11.2023 r.

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy        
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Dz.U. z 2023 poz. 6677 z dnia 08.12.2023 r.

91

LXI/360/2023

24.11.2023 r.

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym

Dz.U. z 2023 poz. 6917 z dnia 15.12.2023 r.

92

LXII/368/2023

28.12.2023 r.

określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

Dz.U. z 2024 poz. 370 z dnia 15.01.2024 r.

93

 LXII/369/2023 

28.12.2023 r.

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników
i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Marciszów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz wykonujących inne zadania.

Dz.U. z 2024 poz. 371 z dnia 15.01.2024 r.

94

LXII/375/2023

28.12.2023 r.

uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024.

Dz.U. z 2024 poz. 1999 z dnia 26.03.2024 r.

95

 LXIII/379/2024

26.01.2024 r.

zmiany uchwały nr LXII/369/2023 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników
i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Marciszów uczestniczących
w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz wykonujących inne zadania

Dz.U. z 2024 poz. 931 z dnia 06.02.2024 r.

96

LXIII/380/2024

26.01.2024 r.

zmiany uchwały nr XXXIV/207/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 listopada
2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Marciszów
oraz zwrot kosztów podróży służbowych

Dz.U. z 2024 poz. 932 z dnia 06.02.2024 r.

97

 LXIII/381/2024

26.01.2024 r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach: Marciszów, Domanów, Nagórnik, Pustelnik, Wieściszowice, Ciechanowice i Sędzisław

Dz.U. z 2024 poz. 1032 z dnia 09.02.2024 r.

98

LXIV/383/2024

23.02.2024 r.

szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat, jak również trybu ich pobierania,
a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług

Dz.U. z 2024 poz. 1607 z dnia 06.03.2024 r.

99

LXIV/387/2024

23.02.2024 r.

zmiany uchwały nr LXII/368/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

Dz.U. z 2024 poz. 1608 z dnia 06.03.2024 r.

100

LXIV/388/2024

23.02.2024 r.

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników
i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Marciszów uczestniczących
w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach
oraz wykonujących inne zadania

Dz.U. z 2024 poz. 1609 z dnia 06.03.2024 r.

101

LXIV/391/2024

23.02.2024 r.

Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Marciszów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Marciszów „Najlepszy z Najlepszych”

Dz.U. z 2024 poz. 1610 z dnia 06.03.2024 r.

102

LXV/396/2024

22.03.2024 r.

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2024 roku”

Dz.U. z 2024 poz. 2343 z dnia 11.04.2024 r.

 

 

 

Metryka

sporządzono
2019-07-18 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2019-07-18 00:00 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2024-04-12 08:09 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2273
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.