Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Informacja o posiedzeniach komisji

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu kwietniu odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach:

Komisja Rewizyjna – 25.04.2019 r. godz. 12.00,

Proponowany porządek posiedzeń:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
3. Analiza raportu o stanie gminy.
4. Analiza wykonania budżetu za 2018 rok.
5. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
6. Analiza i  opiniowanie projektów uchwał.
7. Wnioski, sprawy różne.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia – 24.04.2019 r. godz.10.00,

Proponowany porządek posiedzeń:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
3. Spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiej Izby Rolniczej w celu zapoznania się z aktualną sytuacja w instytucji.
4. Analiza i  opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Infrastruktury Technicznej  – 24.04.2019 r. godz.12.00,

Proponowany porządek posiedzeń:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
3. Stan dróg i chodników gminnych po zimie na terenie gminy Marciszów .
4. Ocena akcji zimowej.
5. Rozwiązanie problemu związanego z ruchem komunikacyjnym na terenie gminy uwzględniając obiekty turystyczne – Kolorowe Jeziorka.
6. Analiza i  opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Budżetu – 17.04.2019 r. godz.14.00,

Proponowany porządek posiedzeń:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
3. Analiza aktualizacji zasad udzielania stypendiów dla uczniów, którzy poczynili największe postępy  w nauce.
4. Egzekwowanie „Regulaminu szkolnego” a problemy wychowawcze. 
5. Planowane imprezy promujące gminę,
6. Analiza i  opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Budżetu – 17.04.2019 r. godz.13.00,

Proponowany porządek posiedzeń:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i promocja gminy.
4. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2018 rok.
Analiza aktualizacji zasad udzielania stypendiów dla uczniów, którzy poczynili największe postępy  w nauce.
5. Egzekwowanie „Regulaminu szkolnego” a problemy wychowawcze. 
6. Planowane imprezy promujące gminę,
7. Analiza i  opiniowanie projektów uchwał.
8. Sprawy różne, wnioski.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w posiedzeniach Komisji.

Mirosław Wolak
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów




redaguje: [Anna Płaszczyńska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :