Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
- rok 2015
- rok 2016
- rok 2019
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

rok 2019

Konsultacje społeczne statutów sołectw z terenu gminy Marciszów

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000) oraz uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Marciszów (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r., poz. 133)

zarządza się

przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Marciszów:
dotyczy: Marciszów, Ciechanowice, Sędzisław, Wieściszowice, Pastewnik, Domanów, Nagórnik, Świdnik, Pustelnik.

Termin konsultacji:
21 stycznia 2019 r. – 15 lutego 2019 r.

 
Uprawnionymi do wzięcia udziału są:
mieszkańcy poszczególnych sołectw położonych na terenie Gminy Marciszów.

 
W okresie konsultacji projekty statutów sołectw, udostępnione będą do publicznego wglądu:
•    w sekretariacie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów,
•    u sołtysów poszczególnych sołectw,
•    w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.marciszow.pl (zakładka "Projekty aktów prawnych do konsultacji"),
•    na stronie internetowej gminy www.marciszow.pl.
 
Formularz ankiety będzie można pobrać:
•    w sekretariacie urzędu gminy,
•    u sołtysów poszczególnych sołectw,
•    w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Marciszów: www.bip.marciszow.pl (zakładka "Projekty aktów prawnych do konsultacji"),
•    na stronie internetowej www.marciszow.pl.
 
Wypełnioną ankietę – zawierającą opinie i uwagi będzie można składać do 15 lutego 2019 r. do godziny 15:00 poprzez:
•    złożenie w sekretariacie urzędu gminy;
•    przesłanie skanu ankiety na adres mailowy urzędu gminy: gmina@marciszow.pl
•    przesłane drogą listowną na adres Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 68-410 Marciszów.
Ankiety złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wójt Gminy Marciszów
mgr inż. Wiesław Cepielik


redaguje: [Anna Płaszczyńska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :