Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podległe
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow
RODO

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą ul. Dworcowa 14 i ul. Szkolna 4B, 58-410 Marciszów.

2.    Kontakt z inspektorem ochrony danych: email: iod@marciszow.pl, tel. 75 7410208.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i na podstawie przesłanki niezbędności do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa bądź niezbędności do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego w tym realizacji świadczenia usługi oraz na potrzeby informowania o usłudze oraz w okolicznościach wymienionych w art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e Rozporządzenia RODO.

4.    W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz każdorazowo Operator w tym instytucje w ramach realizacji zadań publicznych.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane co najmniej tak długo, jak świadczona jest usługa lub okoliczności wymienione w pkt 3, tj. do czasu trwania procesu rekrutacji, związania umową lub zakończenia usługi, zakończenia zlecenia, rozwiązania umowy w tym spełniając przepisy o obowiązku archiwizacji dokumentów lub innych przepisów szczególnych w zakresie przechowywania dokumentów..

6.    Przysługuje Pani/Panu w każdym czasie prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia. Skargę należy kierować na Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86.

8.    Dane osobowe podaje Pan/Pani dobrowolnie, jednak jest to niezbędne celem przeprowadzenia procedury, zawarcia umowy, zlecenia, czy świadczenia usługi. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wstrzymanie procedur lub ich realizacji w dalszym zakresie w tym brak możliwości spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa bądź niezbędności do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

9.    Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach ogólnie przyjętych, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie zrealizowanie obowiązku publicznego lub innego przewidzianego prawem.

10.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
redaguje: [Rafał Zdunek]

ostatnia zmiana:

przejdź do :