Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podległe
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
- Utylizacja sprzętu elektronicznego
- Wybory azbestowe - postępowanie
- Solary słoneczne
- Selektywna zbiórka odpadów
- Do właścicieli nieruchomości
- Zbiórka odpadów elektronicznych
- Odbiór odpadów komunalnych
- Plan gospodarki niskoemisyjnej
- Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow
RODO

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Plan gospodarki niskoemisyjnej

INFORMACJA

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 961 tj.) Wójt Gminy Marciszów informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu, i wykłada do publicznego wglądu opracowanie pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Marciszów”.
Przedmiotem w/w dokumentu jest określenie działań zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Projekt w/w dokumentu wraz z załącznikami dostępny jest w formie zapisu elektronicznego w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.marciszow.pl , natomiast w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, Referat RGIOŚ,              ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów, pokój nr 19 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. do dnia 21 grudnia 2016 roku, w następujących formach:
pisemnej na adres Urząd Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów, z dopiskiem na kopercie „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Marciszów”
ustnie do protokołu w Referacie RGIOŚ, pokój nr 19 w godzinach jak wyżej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres e-mail ochrona.srodowiska@marciszow.pl.
Uwagi i wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Marciszów.
12.09.2016

Szanowni Państwo !

Urząd Gminy w Marciszowie przystępuje do opracowywania „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Marciszów”. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 będą stanowić podstawę do ubiegania się o jakiekolwiek bezzwrotne dotacje z zakresu m.in.: walki z niską emisją, energooszczędności infrastruktury, odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjnego transportu.  Zgodnie z przyjętymi zasadami każdy PGN musi obowiązkowo zawierać w sobie m.in. bazę danych pozwalającą na ocenę gospodarki energią na terenie gminy oraz inwentaryzację emisji. W związku z tym w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona bezpośrednia ankietyzacja mieszkańców naszej gminy.
Prosimy o przygotowanie następujących informacji, które będą niezbędne do uzupełnienia ankiety: rodzaj zabudowy, cel wykorzystania budynku, powierzchnia ogrzewana, liczba mieszkańców, rok budowy obiektu, rodzaj okien, czy ściany zewnętrzne, dach są ocieplone, jaki jest system ogrzewania obiektu, jakie paliwo i w jakiej ilości jest zużywane , rok produkcji kotła, moc kotła, czy kocioł służy również do podgrzania zimnej wody, czy zainstalowane są odnawialne źródła energii, czy planują Państwo prace termomodernizacyjne (wymiana okien, docieplenie ścian..itp.), czy w przypadku dotacji są Państwo zainteresowani wymianą źródła ogrzewania itp.

    Wypełnione ankiety należy przesłać na adres e-mail: konsek.ecosite@gmail.com lub złożyć  w sekretariacie siedzibie Urzędu Gminy (ul. Szkolna 6, 58 - 410 Marciszów) do dnia 7 października 2016 roku.

Z poważaniem
Wójt Gminy Marciszów
Załączniki:

Data publikacji 2017-05-09 10:06:44Informacja WFOŚiGW
Data publikacji 2016-09-14 10:19:47Ankieta dla mieszkańców - wersja PDF
Data publikacji 2016-09-14 10:21:47Ankieta dla mieszkańców - wersja XLS
Data publikacji 2016-12-06 09:44:53Projekt PGN Gminy Marciszówredaguje: [Ewelina Tokarska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :