Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

rok 2015

Konsultacje dotyczące Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2015 roku.

Konsultacjom społecznym zostanie poddany projekt uchwały Rady Gminy w Marciszowie w sprawie przyjęcia Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Marciszów w 2015 r.

03.02.2015
 
Informacja
  o wynikach przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Marciszowie  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Marciszów w 2015 roku".
 
Konsultacje w w/w sprawie przeprowadzone zostały w okresie od 15 stycznia 2015 r. do 28 stycznia  2015 r.  
Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag, ani nie wyrażono w tej sprawie żadnej opinii.

Wójt Gminy w Marciszowie
dr Stefan ZawieruchaZałączniki:

Data publikacji 2016-02-04 12:57:34Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie programu opieki nad zwierzętami
Data publikacji 2016-02-04 12:57:53Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Marciszów
Data publikacji 2016-02-04 12:58:09Formularz konsultacji projektu uchwały
Data publikacji 2016-02-04 12:58:34Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętamiredaguje: [Ewelina Tokarska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :