Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
- Archiwum ofert pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Archiwum ofert pracy


24.09.2015

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA  ZAWARCIE  UMOWY
O PRACĘ  NA STANOWISKU 
INSPEKTORA ds. EWIDENCJI  LUDNOSCI  I DOWODÓW  OSOBISTYCH
                                                                        
INSPEKTOR DS. EWIDENCJI  LUDNOSCI  I DOWODÓW  OSOBISTYCH
W URZĘDZIE GMINY W  MARCISZOWIE
nazwa stanowiska pracy

Informujemy, że po przeprowadzeniu analizy formalnej   złożonych ofert (6) na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący  kandydaci spełniający wymagania  określone w ogłoszeniu:


Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

 

1

 

Anna Wiśniewska - Mrowca

 

Olszyny

 

2

 

Anita Zięba

 

Marciszów


Marciszów, dnia  24 września 2015r

Wójt Gminy
dr Stefan Zawierucha

10.09.2015

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY – PRACOWNIK FIZYCZNY

1.    Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Marciszowie ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów.

2.    Zakres wykonywanej pracy:
Kierowanie ciągnikiem z przyczepą, kierowanie ciągnikiem z pługiem i z piaskarką, prace wykonywane koparko – ładowarką, utrzymanie bieżące i naprawy w/w sprzętu, prace konserwatorskie i remontowe na mieniu gminnym w tym; drobne prace budowlane, prace przy utrzymaniu i remontach dróg gminnych itp

3.    Wymagania:
a.    ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
b.    posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na określonym stanowisku,
c.    posiada co najmniej dwuletni  staż pracy,
d.    ważne prawo jazdy kategorii B+E lub B+T  (uprawnienia do prowadzenia ciągnika z przyczepą)
e.    sumienność, dyspozycyjność, kreatywność,
f.    umiejętność pracy w zespole.

4.    Dodatkowym atutem będzie:
a.    aktualne kwalifikacje i uprawnienia operatora na koparko – ładowarkę
b.    uprawnienia pilarza (pilarki spalinowe),
c.    umiejętności w zakresie naprawy sprzętu mechanicznego,
d.    ukończony kurs spawacza

5.    Warunki pracy na stanowisku:
a.    wymiar czasu pracy: pełny etat,
b.    termin rozpoczęcia pracy: 01 października 2015r
c.    rodzaj umowy o pracę : umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, a następnie na czas nieokreślony jeśli nie będzie zastrzeżeń  co do pracy wykonywanej przez pracownika

6.    wynagrodzenie  zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników UG Marciszów

7.    Wymagane dokumenty:
a.    podanie o pracę,
b.    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
c.    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniach,
d.    zaświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do pracy na stanowisku, w tym wykonywanie pracy na wysokości ponad 2 metrów,

8.    Termin i miejsce składania dokumentów:
a.    oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Marciszów w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Marciszów ul. Szkolna 6 , 58-410 Marciszów w terminie do dnia 21 września 2015 roku z dopiskiem na kopercie „ Dotyczy naboru na stanowisko – pracownik fizyczny”,
b.    decyduje data wpływu do Urzędu.
c.    o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie  lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.
d.    informacja o wyniku naboru kandydaci będą informowani telefonicznie  lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Dodatkowych informacji udzielają:

mgr inż. Wiesław Cepielik – Z-ca Wójta Gminy Marciszów tel: 75 7410208
e-mail: zastepca.wojta@marciszow.pl

inż. Rafał Zdunek – kierownik referatu ITI tel: 75 7410126 wew 45
e-mail:  kierownik.iti@marciszow.pl


12 sierpnia 2015 r

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. DZ.U. z 2014 roku, poz. 1202)

WÓJT GMINY MARCISZÓW
ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych  w Urzędzie Gminy Marciszów.


1.    Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Marciszowie ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów.

2.    Stanowisko :
 inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - 1 etat, w tym ¼ zastępca kierownika USC, ¾  inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

3.    Wymagania niezbędne
Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (DZ.U z 2014 r, poz. 1202) tj.:

1)    ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
2)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
4)    posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na określonym stanowisku,
5)    posiada  dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych , potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra,
6)    posiada co najmniej pięcioletni  staż pracy:
a)     na stanowiskach urzędniczych w urzędach  lub samorządowych jednostkach organizacyjnych, lub
b)    w służbie cywilnej, lub
c)    w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych  i obsługi, lub
d)    w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi. Ponadto kandydat  na stanowisko  inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych  powinien posiadać umiejętności  biegłej obsługi komputera w zakresie  podstawowym oraz  programów pakietów Office oraz wykazać się znajomością przepisów ( ustaw) : prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności i dowodach osobistych, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny, kodeks rodzinny i opiekuńczy, o opłacie skarbowej, samorządzie gminnym.

4.    Wymagania dodatkowe:
a)    umiejętność interpretowania przepisów prawnych,
b)    uprzejmość i życzliwość w kontaktach,
c)    cechy osobowościowe : kreatywność, sumienność, staranność, odpowiedzialność, samodzielność myślenia i działania, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,
d)    mile widziana znajomość języka obcego.

5.    Zakres obowiązków:
1)    prowadzenie spraw zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych:
a)    wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
b)    prowadzenie ewidencji ludności,
c)    sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,
2)    sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców  w wyborach do Sejmu, Senatu, samorządowych, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego,
3)    wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania ,
4)    wykonywanie prac związanych z tworzeniem Centralnego Banku Danych „PESEL
5)    rejestracja danych o urodzeniach, zmianach stanu cywilnego, imion, nazwisk, obywatelstwa i zgonach,
6)    udostępnianie danych osobowych  ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL na wniosek stron i instytucji,
7)    nadzór nad dyscyplina meldunkową  i współdziałanie w tym zakresie z Policją,
8)    sporządzanie wykazów dla potrzeb przedszkoli, szkolnictwa, lecznictwa, obronności kraju.

6.    Warunki pracy na stanowisku:
1)    wymiar czasu pracy: pełny etat,
2)    termin rozpoczęcia pracy: 15 października 2015r
3)    rodzaj umowy o pracę : umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, a następnie na czas nieokreślony jeśli nie będzie zastrzeżeń  co do pełnienia funkcji przez pracownika
4)    wynagrodzenie  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich  ( tj. DZ.U. z 2013 roku, poz.1050 ze zmianami)  oraz Zarządzenia Nr  39/09 Wójta Gminy Marciszów z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Marciszów.

7.    Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wskaźnik  zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Marciszowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

8.    Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV) ze zdjęciem,
2)    list motywacyjny,
3)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4)    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5)    kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie  ( zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 roku –DZ.U Nr 125, poz. 869,
6)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniach,
7)    oświadczenie  o niekaralności  za przestępstwa  popełnione umyślnie  ( w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada  zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
8)    oświadczenie  o posiadaniu  pełnej  zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do pracy na stanowisku,
10)    oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U. z 2002 roku Nr 1011, poz. 926 ze zmianami”
11)    kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

9.    Termin i miejsce składania dokumentów:
1)    oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Marciszów w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Marciszów ul. Szkolna 6 , 58-410 Marciszów w terminie do dnia 18 września 2015 roku z dopiskiem na kopercie „ Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych”,
2)    decyduje data wpływu do Urzędu.
3)    oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
4)    o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie  lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.
5)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Marciszowie.

dr Stefan Zawierucha
Wójt Gminy Marciszów


OGŁOSZENIE  O   KONKURSIE 

NA  STANOWISKO  GŁÓWNEGO  KSIĘGOWEGO  W  GMINNYM  OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ      
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie
ogłasza konkurs
na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w wymiarze – 3/8 etatu


Do podstawowych obowiązków na stanowisku główny księgowy należy:

-    bieżące, terminowe i prawidłowe księgowanie dokumentów  dotyczących    działalności budżetowej i dochodów własnych,
-    sporządzanie list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń, zasiłkowych, podatkowych,
-    sporządzanie wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
-    sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej dotyczącej ubezpieczeń  społecznych pracowników,
-    rozliczanie podatków z Urzędem Skarbowym,
-    uzgadnianie wartościowe ewidencji analitycznej (kart materiałowych z kontem syntetycznym),
-    uzgadnianie zapisów dziennika finansowego z kartami kontowymi, sporządzanie zestawień obrotów i sald,
-    rozliczanie inwentaryzacji,
-    sporządzanie zestawień dotyczących zakupów zgodnie z ustawą o zamówieniach    publicznych,
-    sporządzanie informacji oraz analiz wymaganych na w/w stanowisku,
-    archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw,
-    przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
-    wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika ośrodka .
   
    
 Warunki pracy
- miejsce pracy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie ul. Szkolna 4 B,
- rodzaj pracy – biurowa,
- czas pracy – 3 godziny dziennie ( proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia)
- rodzaj umowy – umowa o pracę,
- wynagrodzenie – zgodne z regulaminem wynagradzania w GOPS Marciszów
- przewidywany okres  zawarcia umowy o pracę od 01 lipca 2015 roku

1.    Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu może przystąpić kandydat, który:
- ma obywatelstwo polskie,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych,
- korzysta z pełni praw publicznych - nie był prawomocnie skazany za   przestępstwa:
    1) przeciw mieniu,
    2) przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
    3) przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe
-  spełnia jeden z poniższych warunków:
    1) ukończył jednolite studia magisterskie ekonomiczne, wyższe studia zawodowe uzupełniające ekonomiczne, studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 2-letnią praktykę w księgowości
    2) lub ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości
- spełnia wymogi zawarte w Ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. ) określonych dla stanowisk urzędniczych.

2.    Wymagania niezbędne:

    - znajomość zasad księgowości ( wskazana znajomość w zakresie jednostek sektora finansów publicznych i jednostek budżetowych),
    - znajomość ustawy: o rachunkowości i przepisach wykonawczych, o finansach publicznych, o zamówieniach publicznych i przepisach wykonawczych, o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób fizycznych, systemie ubezpieczeń społecznych i o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
    - znajomość najważniejszych przepisów z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych ,
    - umiejętność interpretacji i zastosowania w praktyce przepisów prawa, znajomość Kodeksu Pracy,
    - bardzo dobra znajomość programów komputerowych MS Word, MS Excel, MS Windows, Płatnik,  oraz Internetu.

3.    Wymagania dodatkowe:
    - dokładność i rzetelność,
    - dobra organizacja pracy,
    - odpowiedzialność,
     
4.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
•    Oryginał kwestionariusza osobowego
•    Oryginał listu motywacyjnego.
•    Oryginał życiorysu zawodowego.
•    Potwierdzone przez kandydata kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
•    Potwierdzone przez kandydata kserokopie świadectw pracy.
•    Oryginały ewentualnych referencji.
•    Oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym lub na określonym kierowniczym stanowisku urzędniczym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dz. U. Nr 69, poz. 332     ze zmianami).
•    własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych (treść oświadczenia zgodna z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn.zm.);
•    własnoręcznie podpisane oświadczenie  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (treść oświadczenia zgodna z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn.zm.);
•    własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych   w celach przeprowadzenia naboru (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

5.    Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
    Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku  w godzinach od 800 do 1400 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marciszowie ul. Szkolna 4 B

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Oferta pracy dla głównego księgowego”.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, a dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o końcowym wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Marciszowie oraz na tablicy informacyjnej gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie .
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Kierownika Ośrodka
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 75 7410 652
Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marciszowie

                             
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zofia Wodziak


23.02.2012

 

 

Opis stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja

Referent ds. promocji i współpracy z zagranicą

w Referacie Kultury, Sportu i Turystyki

Komisja Rekrutacyjna

Przewodniczący – mgr Stefan Zawierucha

Członkowie           mgr Krystyna Kwiatkowska

                              mgr Marta Jędrzejowska

                              mgr  Marta Kwiecień

Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną

Imię i nazwisko

Symbol kandydata

Karolina Kwiatkowska

K1

 

 

 

Ocena spełnienia wymagań

KRYTERIA  OCENY

K1

Znajomość przepisów prawnych  na stanowisku pracy

od 0 do 7 punktów

5,5 pkt

Wykształcenie

od 0 do 7 punktów

6,25 pkt

Komunikatywność

od 0 do 6 punktów

5,25 pkt

Doświadczenie

od 0 do 6 punktów

3,5 pkt

Inne wymagania

od 0 do 4 punktów

 

a) umiejętność pracy w zespole

2,75 pkt

b) kultura osobista

3,75 pkt

c) umiejętność obsługi komputera

2,75 pkt

d) samodzielność i odpowiedzialność

4,0 pkt

e) organizacja pracy własnej

3,0 pkt

Suma punktów

36,75 pkt

WYNIK  OCENY  KANDYDATA

(suma wszystkich uzyskanych punktów dzielona przez ilość kryteriów)

4,08

 

 

KANDYDAT  WYBRANY  DO  ZATRUDNIENIA

Imię i nazwisko

Suma punktów

Wynik oceny kandydata

KAROLINA  KWIATKOWSKA

36,75

4,08


mgr Stefan Zawierucha
                 
Stanowisko Wójta:
Zatwierdzam wybór Pani KAROLINY   KWIATKOWSKIEJ


Marciszów, dnia 23 luty 2012r
mgr Stefan Zawierucha 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Referent  ds. promocji i współpracy z zagranicą w Referacie Kultury, Sportu i Turystyki

Wójt Gminy Marciszów informuje , że zakończono procedurę naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. promocji i współpracy z zagranicą
w Referacie Kultury , Sportu i Turystyki, w wyniku której wybrana została Pani   KAROLINA  KWIATKOWSKA   zamieszkała w Kamiennej Górze

Uzasadnienie dokonanego wyboru
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia , posiadanych kwalifikacji
i umiejętności oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.
Pani Karolina Kwiatkowska spełniła wszystkie wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka udzieliła  poprawnych odpowiedzi na pytania zadawane przez Komisję, które potwierdziły podstawową znajomość prawa obwiązującego
w samorządzie oraz zadań realizowanych  na stanowisku będącego przedmiotem naboru.
Cechy osobowościowe kandydatki, w tym komunikatywność, przedstawiona wizja zorganizowania stanowiska pracy, udokumentowana znajomość języków obcych- niezbędna przy nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi i zawieraniu stosownych umów , kultura osobista , komunikacja interpersonalna  są pozytywnymi przesłankami  właściwego wykonywania obowiązków na stanowisku, będącego przedmiotem naboru.

mgr Stefan Zawierucha – Wójt Gminy

Termin i miejsce publikacji ogłoszenia:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. promocji i współpracy
z zagranicą w Referacie Kultury, Sportu i Turystyki publikuje  się do dnia 31 maja 2012 roku poprzez jej zamieszczenie w:
- Biuletynie Informacji Publicznej WWW.bip.marciszow.pl
- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marciszów ul. Szkolna 6 (parter)

14.02.2012


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA ZAWARCIE UMOWY O PRACĘ NA STANOWISKU REFERENTA ds. PROMOCJI I  WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ W REFERACIE KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

REFERENT  DS. PROMOCJI  I  WSPÓŁPRACY  Z  ZAGRANICĄ
W   URZĘDZIE GMINY W  MARCISZOWIE- REFERAT  KULTURY, SPORTU  I  TURYSTYKI

Informujemy, że po przeprowadzeniu analizy formalnej   złożonych ofert (1) na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący  kandydaci spełniający wymagania  określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1

KAROLINA  KWIATKOWSKA

Kamienna Góra


Wójt Gminy
Stefan Zawierucha

16.01.2012
OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE
NA  STANOWISKO REFERENTA  ds. PROMOCJI  I WSPÓŁPRACY Z  ZAGRANICĄ
W  URZĘDZIE  GMINY  MARCISZÓW
Wójt Gminy Marciszów
ogłasza konkurs

na stanowisko  referenta ds. promocji i współpracy z zagranicą w Urzędzie Gminy
w Marciszowie (adres: ul. Szkolna 6   58-410  Marciszów  tel. (075) 74-10-208)

Nabór dotyczy zatrudnienia:
- w wymiarze – pełnym
- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem , że osoba podejmująca pracę  po raz  pierwszy  na 
  stanowisku urzędniczym w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania 
  obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej na okres 3 miesięcy zakończonej
  egzaminem ( art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (DZ.U. Nr 223, poz. 1458
  ze zmianami)
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe
d) bardzo dobra znajomość j. niemieckiego w mowie i piśmie ( potwierdzone dyplomem studiów wyższych lub
   odpowiednim certyfikatem)
d) staż pracy – minimum 2 lata, preferowany – 3 lata,
e) kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne
2. Wymagania dodatkowe
a) podstawowa  znajomość:
   - ustawy o samorządzie gminnym
   - ustawy o finansach publicznych
   - instrukcji kancelaryjnej
   - kodeksu postępowania administracyjnego
b) umiejętność obsługi  komputera,
c) wysoka kultura osobista,
d) dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
e) umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
f) komunikatywność , zaangażowanie
g) kreatywność, samodzielność
h) mile widziane posiadanie prawa jazdy oraz znajomość innych języków obcych
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
- pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów krajowych i zagranicznych
- przygotowywanie konferencji, spotkań , szkoleń

- przygotowywanie i organizowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach wzajemnej wymiany
  doświadczeń oświatowych, kulturowych, turystycznych i gospodarczych pomiędzy zaprzyjaźnionymi
  partnerami zagranicznymi
- przygotowywanie materiałów informacyjnych niezbędnych do wydawania opracowań o gminie
- promocja walorów turystycznych gminy
4. Przewidywany okres zawarcia umowy o pracę – marzec 2012r
5.  Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i list motywacyjny,
b) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
c) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
d) oświadczenie kandydata o niekaralności
e) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na w/w stanowisku
6.  Oferty wraz z wymaganymi dokumentami , o których mowa w pkt  5 należy składać w zamkniętych kopertach:  do dnia 10 lutego 2012 do  godz. 15,00 z dopiskiem „ Konkurs  na stanowisko referenta ds. promocji i współpracy z zagranicą”
    - miejsce składania ofert : Sekretariat Urzędu Gminy w Marciszowie ul. Szkolna 6,  58-410 Marciszów
7. Dodatkowe informacje:
1. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby zatrudnionej w wyniku naboru przed podpisaniem
    umowy o pracę.
3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
    (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
4. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego
    przebiegu kariery zawodowe) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
    danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
    zgodnie     ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych”
5. Procedura konkursowa na stanowisku urzędniczym jest dwuetapowa i obejmuje:
   I etap – kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia
   wymagań określonych w pkt 5-6
  Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie.
  II etap – rozmowa kwalifikacyjna

Szczegółowych informacji udziela mgr Krystyna Kwiatkowska – sekretarz gminy.


Ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie16.12.2011


Opis stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja:

Inspektor ds. mienia komunalnego i wyposażenia

w Referacie Księgowości

 

Komisja Rekrutacyjna:

Skład osobowy:

Przewodniczący – mgr Stefan Zawierucha

Członkowie-          mgr Krystyna Kwiatkowska

                               mgr Krystyna Magda

                               mgr Maria Bych


Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną:


Imię i Nazwisko

Symbol kandydata

 

Małgorzata Grześkiewicz

K1

 

Małgorzata Wypych

K2

 

Barbara Twardowska

K3

 

 

 

 

 

Ocena spełnienia wymagań

 

Kryteria

K1

K2

K3

 

Znajomość przepisów prawnych niezbędnych na stanowisku pracy

10

14

9

 

Właściwe planowanie i organizowanie pracy

11

13

11

 

Umiejętność pracy w zespole

11

14

12

 

Kultura osobista

13

14

14

 

Samodzielność i odpowiedzialność

13

14

13

 

Komunikatywność

14

15

13

 

Umiejętność organizacji pracy własnej

12

14

10

 

Umiejętność obsługi programów komputerowych dostępnych na stanowisku pracy

12

14

9

 

Suma punktów

96

112

91

  

Skala ocen od 1 do 5 (1 – najniższa, 5 – najwyższa)

 

 

Kandydat, który uzyskał najwyższą ilość punktów (wybrany do zatrudnienia)

Imię i Nazwisko

Suma punktów

WYPYCH  MAŁGORZATA

112Stanowisko Wójta:
Zatwierdzam wybór Pani MAŁGORZATY  WYPYCH


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Inspektor ds. mienia komunalnego i wyposażenia w Referacie Księgowości
                   
Wójt Gminy Marciszów informuje , że zakończono procedurę naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. mienia komunalnego i wyposażenia
w Referacie Księgowości, w wyniku której wybrana została Pani   MAŁGORZATA  WYPYCH   zamieszkała w Kamiennej Górze

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia , posiadanych kwalifikacji i umiejętności oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną. Pani Małgorzata Wypych spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się dużą wiedzą specjalistyczną  z zakresu ewidencji środków trwałych , jak również innych zagadnień związanych z gospodarką i ewidencjonowaniem mienia gminy oraz funkcjonowaniem samorządu gminnego.Cechy osobowościowe  kandydatki, w tym komunikatywność, kultura osobista, planowanie i organizacja stanowiska pracy zmierzająca w kierunku realizacji zadania i uzyskania wymiernych i zakładanych celów , wysoka motywacja do podjęcia pracy daje gwarancję właściwego wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku będącym przedmiotem naboru.


Wójt Gminy - Stefan Zawierucha


5.12.2011

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA  ZAWARCIE  UMOWY
O PRACĘ  NA STANOWISKU 
INSPEKTORA ds. MIENIA  KOMUNALNEGO I  WYPOSAŻENIA   W  REFERACIE  KSIĘGOWOŚCI

INSPEKTOR DS. MIENIA  KOMUNALNEGO  I  WYPOSAŻENIA W URZĘDZIE GMINY W  MARCISZOWIE- REFERAT  KSIĘGOWOŚCI

Informujemy, że po przeprowadzeniu analizy formalnej   złożonych ofert (4) na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący  kandydaci spełniający wymagania  określone w ogłoszeniu:

Lp.    Imię i nazwisko    Miejsce zamieszkana
1    MAŁGORZATA  GRZEŚKIEWICZ    Jelenia Góra
2    MAŁGORZATA  WYPYCH    Kamienna Góra
3    BARBARA  TWARDOWSKA    Jaczków


Wójt Gminy
mgr Stefan Zawierucha

10.11.2011

Wójt Gminy Marciszów
ogłasza konkurs
na stanowisko  inspektora ds. mienia komunalnego i wyposażenia w Urzędzie Gminy w Marciszowie

Nabór dotyczy zatrudnienia:
- w wymiarze – pełnym
- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem , że umowa na czas nieokreślony może być
  poprzedzona umową na okres próbny, a dla osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku
 urzędniczym obowiązek odbycia służby przygotowawczej

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe ekonomiczne
d) staż pracy – minimum 3 lata, preferowany – 5 lat,
e) kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne

2. Wymagania dodatkowe
a) dobra znajomość:
   - ustawy o finansach publicznych
   - ustawy o rachunkowości
   - przepisów o samorządzie gminnym
   - instrukcji kancelaryjnej
   - kodeksu postępowania administracyjnego
   - ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
b) umiejętność obsługi  programów komputerowych dostępnych na stanowisku,
c) wysoka kultura osobista,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
f) komunikatywność , staranność, sumienność, dyspozycyjność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
- ewidencja środków trwałych
- ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
- dokonywanie na koniec roku odpisów umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych
- sporządzanie sprawozdań o stanie i ruchu środków trwałych
- bieżąca aktualizacja  spisów inwentarza w pomieszczeniach biurowych
- ewidencja i rozliczanie dochodów z mienia komunalnego, ewidencja i rozliczanie wpływów z opłat

4. Przewidywany okres zawarcia umowy o pracę – styczeń 2012r

5.  Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności
f) pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g) niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
     skarbowe,
 h) nieposzlakowana opinia,
 i) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

6. Oferty osób ubiegających się o wyżej wymienione stanowisko urzędnicze powinny zawierać:
     1) kwestionariusz osobowy
     2) życiorys
     3) list motywacyjny
     4) kserokopia dowodu osobistego
     5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz umiejętności zawodowe  kandydata
     6) kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy
     7) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia     publicznego lub umyślne
        przestępstwa skarbowe
    8) oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni  praw publicznych
    9) zaświadczenie lekarskie

7. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami , o których mowa w pkt  6 należy składać w zamkniętych kopertach:  do dnia 30 listopada 2011  roku do  godz. 15,00 z dopiskiem „ Konkurs  na stanowisko inspektora ds. mienia komunalnego i wyposażenia”
    - miejsce składania ofert : Sekretariat Urzędu Gminy w Marciszowie ul. Szkolna 6,  58-410 Marciszów

6. Inne informacje:
Procedura konkursowa na stanowisku urzędniczym jest dwuetapowa i obejmuje:
I etap – kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań określonych w pkt 5-6
Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie.
II etap – rozmowa kwalifikacyjna

Szczegółowych informacji udziela mgr Krystyna Kwiatkowska – sekretarz gminy.
Do złożonych  dokumentów prosimy dopisać klauzulę „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych.

Ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej UG Marciszów oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie02.11.2011

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA  ZAWARCIE  UMOWY
O PRACĘ  NA STANOWISKU  ZASTĘPCY WÓJTA  GMINY  MARCISZÓW
                                                                        
Informujemy, że po przeprowadzeniu analizy formalnej   złożonych ofert (5) na ww. stanowisko pracy,  2 kandydatów spełniło wszelkie wymagania określone        w ogłoszeniu:

1    RYSZARD  ZAWIERUCHA    Marciszów
2    WIESŁAW  CEPIELIK    Marciszów

Jednakże z uwagi na zapis art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku   o pracownikach samorządowych (DZ.U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)  nie mogą być zakwalifikowani do drugiego etapu naboru ze względu na powstanie  bezpośredniej podległości służbowej z osobami wymienionymi w tym artykule.
Z tego też powodu ogłoszony konkurs na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Marciszów pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Wójt Gminy
mgr Stefan Zawierucha


29.09.2011

Urząd Gminy w Marciszowie
poszukuje kandydata na stanowisko
PRACOWNIK OBSŁUGI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MARCISZOWIE

Nabór dotyczy zatrudnienia:
- w wymiarze – pełnym, jednozmianowym, wg ustalonego z bezpośrednim przełożonym harmonogramem pracy ( w tym soboty i niedziele )
- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas próbny.
Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie:
- rzetelne i sumienne wykonanie powierzonych zadań i obowiązków,
- dbałość o stan techniczny i czystość urządzeń, budynków oraz terenu oczyszczalni,
- przyjmowanie  i prowadzenie ewidencji ścieków dowożonych do Stacji zlewczej’
- usuwanie drobnych awarii min. czyszczenie pomp,
- zgłaszanie kierownikowi referatu informacji o usterkach w funkcjonowaniu oczyszczalni,
- prace konserwatorskie w tym wykonywanie bieżących przeglądów urządzeń i terenu oczyszczalni,
- ewidencjonowanie pracy oczyszczalni ścieków,
Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- staż pracy-minimum 1 rok,
Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy,
- dokument poświadczający wykształcenie,
- kwestionariusz osobowy,
- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (w tym praca na wysokości)
Oferty  zawierające CV, kwestionariusz personalny wraz z wymaganymi załącznikami prosimy przesyłać na adres:
Urząd Gminy w Marciszowie
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu, mieszczącego się w pokoju nr 29 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2011 roku
Inne informacje
- niniejsze ogłoszenie zostaje umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Marciszów i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,
- szczegółowych informacji udziel Rafał Zdunek- kierownik Referatu Wodociągów i Kanalizacji21.09.2011


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Referent ds. administracyjno-finansowych w Referacie Wodociągów i Kanalizacji w Urzędzie Gminy Marciszów

Wójt Gminy Marciszów informuje, ze zakończono procedurę naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. administracyjno-finansowych w Referacie Wodociągów i Kanalizacji w Urzędzie Gminy Marciszów, w wyniku której wybrana została Pani  MAŁGORZATA  HOMONCIK  zamieszkała w Marciszowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia, posiadanych kwalifikacji
i umiejętności oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.
Pani Małgorzata  Homoncik  spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze , wykazała się wiedzą specjalistyczną z zakresu problematyki zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków  niezbędną do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku oraz znajomością funkcjonowania samorządu lokalnego. Dużym atutem kandydatki okazało się wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z gospodarką wodno-ściekową.
Cechy osobowościowe kandydatki, w tym komunikatywność, właściwa organizacja własnej pracy, pozytywne podejście do obywatela, kultura osobista oraz wysoka motywacja do podjęcia pracy dają gwarancję właściwego wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku.

mgr Stefan Zawierucha – Wójt Gminy


15.09.2011


OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE
NA  STANOWISKO ZASTĘPCY  WÓJTA  GMINY  MARCISZÓW

Wójt Gminy Marciszów
ogłasza konkurs
na stanowisko  Zastępcy Wójta Gminy Marciszów

1. Nazwa i adres jednostki : Urząd Gminy Marciszów
                                                ul. Szkolna 6
                                               58 – 410 Marciszów
2. Określenie stanowiska : Zastępca Wójta Gminy Marciszów
     Zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu Gminy Marciszów stanowisko podlega bezpośrednio
     Wójtowi Gminy
3. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki : techniczne, administracja , prawo,
d) staż pracy –  co najmniej 6 lat, w tym co najmniej 2 letni staż pracy na  stanowiskach kierowniczych
e) kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne
f) stan zdrowia  pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
g) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, prawo
    zamówień publicznych
4. Wymagania dodatkowe
a) doświadczenie pracy   w administracji
b) znajomość problemów  gminy
c) umiejętność kierowania zespołem ludzi oraz organizowania czasu pracy, komunikatywność
d) umiejętność analitycznego myślenia
e) wysoka kultura osobista, odporność na stres
f) obowiązkowość, rzetelność, terminowość i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań,
g) zaangażowanie i motywacja do pracy
f) dyspozycyjność
5.  Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny
b) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV)
c) kserokopia dowodu osobistego
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności zawodowe  kandydata
e) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe ( świadectwa pracy,
    zaświadczenia o zatrudnieniu)

 f) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia   publicznego lub umyślne
     przestępstwa skarbowe
g) oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni  praw publicznych
h) zaświadczenie lekarskie
6. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami , o których mowa w pkt  5 należy  składać w zamkniętych
     kopertach:  do dnia 25 października 2011  roku do  godz. 15,00 z dopiskiem „ Konkurs  na stanowisko
     Zastępcy Wójta Gminy Marciszów”
    - miejsce składania ofert : Sekretariat Urzędu Gminy w Marciszowie ul. Szkolna 6,  58-410 Marciszów.
 Do złożonych  dokumentów prosimy dopisać klauzulę „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych.
Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.
Zastrzega się prawo nie wyłonienia kandydata na w/w stanowisko spośród zgłoszonych ofert bez podania przyczyn.

Ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej UG Marciszów oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy

Wójt Gminy
mgr Stefan Zawierucha05.09.2011

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
NA  ZAWARCIE  UMOWY O PRACĘ  NA STANOWISKU 
REFERENTA ds. ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH W REFERACIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

INSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH
W   URZĘDZIE GMINY W  MARCISZOWIE- REFERAT  WODOCIĄGÓW
I  KANALIZACJI


Informujemy, że po przeprowadzeniu analizy formalnej złożonych ofert (8) na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący  kandydaci spełniający wymagania  określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1

JOEL  ŚLUCZKA

Stare Rochowice

2

MAGDALENA  OBRZUD

Lubawka

3

AGNIESZKA  URBAŃSKA

Nagórnik

4

KONRAD  MAJEWSKI

Chełmsko Śląskie

5

EWELINA  TOMASIK

Wrocław

6

MARIANNA  MAIK

Lubawka

7

MAŁGORZATA  HOMONCIK

Marciszów
Wójt Gminy
mgr Stefan Zawierucha26.07.2011


OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE
NA  STANOWISKO REFERENTA ds. ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH
W  REFERACIE  WODOCIAGÓW  I  KANALIZACJI

Wójt Gminy Marciszów
ogłasza konkurs
na stanowisko  referenta ds. administracyjno-finansowych w Referacie Wodociągów
i Kanalizacji  w Urzędzie Gminy w Marciszowie
(adres: ul. Szkolna 6   58-410  Marciszów  tel. (075) 74-10-208)


Nabór dotyczy zatrudnienia:
- w wymiarze – pełnym
- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem , że umowa na czas nieokreślony może być
  poprzedzona umową na okres próbny, a dla osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku
 urzędniczym obowiązek odbycia służby przygotowawczej

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie: minimum średnie techniczne
d) staż pracy – minimum 2 lata,  preferowany – 5 lat,
e) kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne
2. Wymagania dodatkowe
a) dobra znajomość:
   - przepisów o samorządzie gminnym
   - instrukcji kancelaryjnej
   - kodeksu postępowania administracyjnego
  - ustawy o finansach publicznych
  - ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
b) umiejętność obsługi urządzeń  biurowych,
c) wysoka kultura osobista,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
f) komunikatywność , staranność, sumienność, dyspozycyjność.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
- rozliczanie odbiorców za pobraną wodę i odprowadzanie ścieków,
- kontrola wodomierzy u odbiorców wody
- prowadzenie bazy danych dla odbiorców wody i odprowadzających ścieki,
- zawieranie umów na dostawę wody i zrzut ścieków
4.  Przewidywany okres zawarcia umowy o pracę – październik 2011r
5.  Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności
f) pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g) niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
     skarbowe,
 h) nieposzlakowana opinia,
 i) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6. Oferty osób ubiegających się o wyżej wymienione stanowisko urzędnicze powinny zawierać:
     1) kwestionariusz osobowy
     2) życiorys
     3) list motywacyjny
     4) kserokopia dowodu osobistego
     5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz umiejętności zawodowe  kandydata
     6) kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy
     7) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia     publicznego lub umyślne
        przestępstwa skarbowe
    8) oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni  praw publicznych
    9) zaświadczenie lekarskie
7. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami , o których mowa w pkt  6 należy składać w zamkniętych
     kopertach:  do dnia 31 sierpnia 2011  roku do  godz. 15,00 z dopiskiem „ Konkurs  na stanowisko
     referenta ds. administracyjno-finansowych ”
    - miejsce składania ofert : Sekretariat Urzędu Gminy w Marciszowie ul. Szkolna 6,  58 -410 Marciszów
8. Inne informacje:
Procedura konkursowa na stanowisku urzędniczym jest dwuetapowa i obejmuje:
I etap – kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań określonych w pkt 5-6
Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie.
II etap – rozmowa kwalifikacyjna
Szczegółowych informacji udziela mgr Krystyna Kwiatkowska – sekretarz gminy.
Do złożonych  dokumentów prosimy dopisać klauzulę „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru ( zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych.
Marciszów, dnia 26 lipca 2011r
Ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej  UG  Marciszów oraz na tablicy ogłoszeń
w urzędzie27.06.2011

2110/1/ZW/11


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU


Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  ( DZ.U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami) Wójt Gminy Marciszów, unieważnia ogłoszony w dniu 16 maja 2011 roku  otwarty konkurs na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Marciszów, z uwagi na zaistniałe zmiany organizacyjne .

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu podaje się do wiadomości publicznej  na tablicy ogłoszeń  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Marciszów.

Kandydaci składający oferty na w/w stanowisko mogą osobiście odbierać dokumenty  w terminie 7 dni od umieszczenia niniejszej informacji.
Dokumenty nie odebrane zostaną odesłane adresatom.

Wójt Gminy
mgr Stefan Zawierucha

16.05.2011
OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE
NA  STANOWISKO ZASTĘPCY  WÓJTA  GMINY  MARCISZÓW

Wójt Gminy Marciszów
ogłasza konkurs
na stanowisko  Zastępcy Wójta Gminy Marciszów

1. Nazwa i adres jednostki :
Urząd Gminy Marciszów
ul. Szkolna 6
58 – 410 Marciszów

2. Określenie stanowiska : Zastępca Wójta Gminy Marciszów
     Zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu Gminy Marciszów stanowisko podlega bezpośrednio
     Wójtowi Gminy

3. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki : techniczne, administracja , prawo,
d) staż pracy –  co najmniej 6 lat, w tym co najmniej 3 letni staż pracy na  stanowiskach kierowniczych
e) kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne
f) stan zdrowia  pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
g) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, prawo
    zamówień publicznych

4. Wymagania dodatkowe
a) doświadczenie pracy   w administracji
b) znajomość problemów  gminy
c) umiejętność kierowania zespołem ludzi oraz organizowania czasu pracy, komunikatywność
d) umiejętność analitycznego myślenia
e) wysoka kultura osobista, odporność na stres
f) obowiązkowość, rzetelność, terminowość i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań,
g) zaangażowanie i motywacja do pracy
f) dyspozycyjność

5.  Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny
b) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV)
c) kserokopia dowodu osobistego
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności zawodowe  kandydata
e) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe ( świadectwa pracy,
    zaświadczenia o zatrudnieniu)
 f) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia     publicznego lub umyślne
     przestępstwa skarbowe
g) oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni  praw publicznych
h) zaświadczenie lekarskie

6. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami , o których mowa w pkt  5 należy  składać w zamkniętych
     kopertach:  do dnia 20 czerwca 2011  roku do  godz. 15,00 z dopiskiem „ Konkurs  na stanowisko
     Zastępcy Wójta Gminy Marciszów”
    - miejsce składania ofert : Sekretariat Urzędu Gminy w Marciszowie ul. Szkolna 6,  58-410 Marciszów.

Do złożonych  dokumentów prosimy dopisać klauzulę „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.

Zastrzega się prawo nie wyłonienia kandydata na w/w stanowisko spośród zgłoszonych ofert bez podania przyczyn.

Ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej UG Marciszów oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy

Wójt Gminy
mgr Stefan Zawierucha
15.04.2011


Opis stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja:

Inspektor ds. ogólno-organizacyjnych

 

Komisja Rekrutacyjna:

Skład osobowy:

Przewodniczący – mgr Stefan Zawierucha

Członkowie-          mgr Krystyna Kwiatkowska

                               mgr Krystyna Magda

                               mgr Jolanta Kudryńska


Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną:


Imię i Nazwisko

Symbol kandydata

 

Wypych Małgorzata

K1

 

Tęcza Ewelina

K2

 

Ladenberger Karolina

K3

 

Cepielik Anna

K4

 

Maik Marianna

K5

 

Ignatowicz – Kunicka Joanna

K6

 

 

 

 

 

Ocena spełnienia wymagań

 

Kryteria

K1

K2

K3

K4

K5

K6

 

Umiejętność korzystania z odpowiednich przepisów i stosowania ich w praktyce

20

15

14

20

13

10

 

Właściwe planowanie i organizowanie pracy

20

17

16

17

14

13

 

Znajomość i obsługa urządzeń technicznych

20

20

19

20

18

20

 

Umiejętność pracy w zespole

16

16

16

20

16

16

 

Umiejętność pracy pod presją czasu

16

16

17

18

16

15

 

Kultura osobista

20

17

17

20

16

16

 

Samodzielność i odpowiedzialność

20

17

17

20

16

16

 

Inicjatywa

18

17

16

20

16

15

 

Komunikatywność

20

18

18

20

16

16

 

Suma punktów

170

154

151

174

143

139

 


 

Skala ocen od 1 do 5 (1 – najniższa, 5 – najwyższa)

 

 

Kandydat, który uzyskał najwyższą ilość punktów (wybrany do zatrudnienia)

Imię i Nazwisko

Suma punktów

CEPIELIK  ANNA

174


mgr Stefan Zawierucha
                 
Stanowisko Wójta:

Zatwierdzam wybór
PANI ANNY CEPIELIKINFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Inspektor ds. ogólno-organizacyjnych w Urzędzie Gminy Marciszów
       

Wójt Gminy Marciszów informuje, ze zakończono procedurę naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. ogólno-organizacyjnych w Urzędzie Gminy Marciszów, w wyniku której wybrana została Pani  ANNA   CEPIELIK  zamieszkała w Marciszowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia, posiadanych kwalifikacji
i umiejętności oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.
Pani Anna Cepielik spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu
o naborze , jak również wykazała się wiedzą specjalistyczną dot. funkcjonowania samorządu gminnego, instrukcji kancelaryjnej , obiegu dokumentacji niezbędną do zatrudnienia na w/w stanowisku. Dużym atutem kandydatki okazało się wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz wykonywanie pracy na stanowiskach kierowniczych.
 Cechy osobowościowe kandydatki, w tym komunikatywność, właściwa organizacja własnej pracy, pozytywne podejście do obywatela, asertywność,  kultura osobista oraz wysoka motywacja do podjęcia pracy dają gwarancję właściwego wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku.
                                                   
mgr Stefan Zawierucha – Wójt Gminy

28.03.2011


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA ZAWARCIE UMOWY O PRACĘ NA STANOWISKU INSPEKTORA ds. OGÓLNO-ORGANIZACYJNYCH
                                                                        
INSPEKTOR DS. OGÓLNO-ORGANIZACYJNYCH W URZĘDZIE GMINY W MARCISZOWIE


Informujemy, że po przeprowadzeniu analizy formalnej złożonych ofert (16) na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący  kandydaci spełniający wymagania określone w ogłoszeniu:

1    Małgorzata Wypych    Kamienna Góra
2    Ewelina Tęcza        Ptaszków
3    Karolina Ladenberger    Kamienna Góra
4    Anna Cepielik        Marciszów
5    Joanna Ignatowicz-Kunicka    Radomierz
6    Marianna Maik        Lubawka
7    Grzegorz Kurzyński    Przedwojów

Wójt Gminy
mgr Stefan Zawierucha


18.02.2011


OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE NA  STANOWISKO INSPEKTORA DS. OGÓLNO-ORGANIZACYJNYCH W  URZĘDZIE  GMINY  MARCISZÓW

Wójt Gminy Marciszów
ogłasza konkurs
na stanowisko  inspektora ds. ogólno-organizacyjnych w Urzędzie Gminy
w Marciszowie (adres: ul. Szkolna 6   58-410  Marciszów  tel. (075) 74-10-208)

Nabór dotyczy zatrudnienia:
- w wymiarze – pełnym
- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem , że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na okres próbny, a dla osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym obowiązek odbycia służby przygotowawczej

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe
d) preferowana specjalizacja:  magisterskie z zakresu administracji , prawa, ekonomii
e) staż pracy – minimum 3 lata. preferowany – 5 lat,
f) kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne

2. Wymagania dodatkowe
a) dobra znajomość:
   - przepisów o samorządzie gminnym
   - instrukcji kancelaryjnej
   - kodeksu postępowania administracyjnego
b) umiejętność obsługi urządzeń  biurowych,
c) wysoka kultura osobista,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
f) komunikatywność , staranność, sumienność, dyspozycyjność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
- obsługa sekretariatu kierownictwa urzędu oraz sprawy kancelaryjno-techniczne związane z obsługą
  interesantów i pracowników urzędu,,
- prowadzenie ewidencji korespondencji , czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów i korespondencji
  urzędu ,
- obsługa centrali telefonicznej, faksu, kserokopiarki,
- zaopatrywanie urzędu w niezbędny sprzęt, materiały i wyposażenie

4. Przewidywany okres zawarcia umowy o pracę – kwiecień 2011r

5.  Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CCV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności
f) pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g) niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
     skarbowe,
 h) nieposzlakowana opinia,
 i) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

6. Oferty osób ubiegających się o wyżej wymienione stanowisko urzędnicze powinny zawierać:
     1) kwestionariusz osobowy
     2) życiorys
     3) list motywacyjny
     4) kserokopia dowodu osobistego
     5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz umiejętności zawodowe  kandydata
     6) kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy
     7) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia     publicznego lub umyślne
        przestępstwa skarbowe
    8) oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni  praw publicznych
    9) zaświadczenie lekarskie

7. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami , o których mowa w pkt  6 należy składać w zamkniętych opertach:  do dnia 25 marca 2011  roku do  godz. 15,00 z dopiskiem „ Konkurs  na stanowisko inspektora ds. ogólno-organizacyjnych”
    - miejsce składania ofert : Sekretariat Urzędu Gminy w Marciszowie ul. Szkolna 6,  58-410 Marciszów

6. Inne informacje:
Procedura konkursowa na stanowisku urzędniczym jest dwuetapowa i obejmuje:
I etap – kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań określonych w pkt 5-6
Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie.
II etap – rozmowa kwalifikacyjna
Szczegółowych informacji udziela mgr Krystyna Kwiatkowska – sekretarz gminy.
Do złożonych  dokumentów prosimy dopisać klauzulę „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych.
Marciszów, dnia 15 luty 2011r

Ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej UG Marciszów oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie
08.09.2010

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU

przeprowadzonego w związku z ogłoszeniem z dnia 07 lipca 2010 r. na stanowisko urzędnicze
samodzielnego referenta w Referacie Infrastruktury Technicznej

Uzasadnienie

Konkurs zostaje unieważniony z powodu niewystarczającej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne, co nie pozwoliło na przeprowadzenie procedury konkursu w sposób, który wyłoniłby najlepszego kandydata na stanowisko urzędnicze.

Wójt Gminy
mgr Stefan Zawierucha24.08.2010


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA  ZAWARCIE  UMOWY O PRACĘ  NA STANOWISKU  SAMODZIELNEGO  REFERENTA 
                                                                        
SAMODZIELNY REFERENT W REFERACIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I INWESTYCJI


Informujemy, że po przeprowadzeniu analizy formalnej złożonych ofert (2) na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania  określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1

Damian Hejno

Panki


07.07.2010OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE
NA  STANOWISKO SAMODZIELNEGO  REFERENTA
w Referacie Infrastruktury Technicznej i InwestycjiWójt Gminy Marciszów
ogłasza konkurs
na stanowisko  samodzielnego referenta w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji w Urzędzie Gminy w Marciszowie
Adres: ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
Tel. (075) 74-10-208


1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
- obsługa kontenerowej pompowni wody ,
- dokonywanie odczytów wodomierzy ,
- bieżące zarządzanie urządzeniami zaopatrującymi mieszkańców  w wodę,

2. Przewidywany okres zawarcia umowy o pracę:
- wrzesień 2010


3.  Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym objętym naborem:
     1) wykształcenie:
        a) konieczne : średnie techniczne
        b) preferowane : wyższe techniczne
     2) doświadczenie ( staż pracy)
        a) konieczne : 2 lata
        b) preferowane : 3 lata
     3) umiejętności zawodowe:
        a) konieczne :  podstawowa wiedza  z zakresu budownictwa, ochrony środowiska oraz eksploatacji urządzeń wodno- kanalizacyjnych,
        b) preferowane : komunikatywność , umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność  pracy w zespole
           i dobra organizacja pracy własnej.
      4) pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
      5) niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
          skarbowe,
      6) nieposzlakowana opinia,
      7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

4. Oferty osób ubiegających się o wyżej wymienione stanowisko urzędnicze powinny zawierać:
     1) kwestionariusz osobowy
     2) życiorys
     3) list motywacyjny
     4) kserokopia dowodu osobistego
     5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz umiejętności zawodowe  kandydata
     6) kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy
     7) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
    8) oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni  praw publicznych
    9) zaświadczenie lekarskie


5. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami , o których mowa w pkt 3 należy składać w zamkniętych kopertach:  do dnia 16 sierpnia 2010  roku do godz. 15,00 z dopiskiem „ Konkurs  na stanowisko samodzielnego referenta  w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji”
- miejsce składania ofert : Sekretariat Urzędu Gminy w Marciszowie ul. Szkolna 6,  58-410 Marciszów


6. Inne informacje:
Procedura konkursowa na stanowisku urzędniczym jest dwuetapowa i obejmuje:
I etap – kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań określonych w pkt 3-4
Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie.
II etap – rozmowa kwalifikacyjna
Szczegółowych informacji udziela mgr Krystyna Kwiatkowska – sekretarz gminy.
Pod wskazanym wyżej adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy, charakterystykę wymagań na stanowisku oraz kwestionariusz personalny kandydata.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych.


Ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej UG Marciszów oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie

24.08.2009


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


Podinspektor ds. integracji europejskiej – zawarcie umowy o pracę na czas określony w zastępstwie nieobecnego pracownika w Referacie Pozyskiwania Funduszy Zagospodarowania Przestrzennego i Informacji


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Płaszczyńska zamieszkała w Marciszowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z 3 osobami spełniającymi warunki zawarte w informacji o naborze Komisja Rekrutacyjna dokonała wyboru na stanowisko – zawarcie umowy o pracę na czas określony w zastępstwie nieobecnego pracownika w osobie Pani Anny Płaszczyńskiej.

Pani Anna Płaszczyńska posiada odpowiednie wykształcenie ( mgr administracji publicznej) i 7 letni staż pracy.
Podczas przeprowadzanej rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej:
-  zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu gminnego,
-  planowanie i organizację pracy  zmierzającej w kierunku realizacji zadania i uzyskania wymiernych
   i zakładanych efektów,
- zakres wiedzy niezbędnej na stanowisku,
- podstawową wiedzę na temat wdrażanych i realizowanych programów unijnych
kandydatka udzieliła wyczerpujących i poprawnych odpowiedzi, które potwierdziły podstawową znajomość  prawa obowiązującego w samorządzie oraz zadań realizowanych na stanowisku będącego przedmiotem naboru.
Cechy osobowościowe kandydatki, w tym komunikatywność, właściwa organizacja własnej pracy, pozytywne podejście do obywatela, asertywność, kultura osobista oraz wysoka motywacja do podjęcia pracy dają gwarancję właściwego wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku.

Wójt Gminy
mgr Stefan Zawierucha11.07.2009


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA ZAWARCIE UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W ZASTĘPSTWIE NIEOBECNEGO PRACOWNIKA


Podinspektor ds. integracji europejskiej  w Referacie Pozyskiwania Funduszy, Zagospodarowania Przestrzennego i Informacji
                                                                        

Informujemy, że po przeprowadzeniu analizy formalnej   złożonych ofert (5) na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania  określone w ogłoszeniu:

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Monika Wiśniewska

Kamienna Góra

2

Agnieszka Stańczak

Marciszów

3

Płaszczyńska Anna

MarciszówWójt Gminy
Stefan Zawierucha13.07.2009

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ZAWARCIE UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY
W ZASTĘPSTWIE NIEOBECNEGO PRACOWNIKA


Wójt Gminy Marciszów
ogłasza konkurs na zawarcie umowy o pracę na czas określony
w zastępstwie nieobecnego pracownika
na stanowisku podinspektora ds. integracji europejskiej w Referacie Pozyskiwania Funduszy, Zagospodarowania Przestrzennego i Informacji w Urzędzie Gminy w Marciszowie
Adres: ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
Tel. (075) 74-10-208 begin_of_the_skype_highlighting              (075) 74-10-208      end_of_the_skype_highlighting

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
- przygotowywanie materiałów, informacji i wniosków niezbędnych do uzyskania   środków pomocowych
  z funduszy UE i innych funduszy pomocowych,
- przygotowywanie wniosków do instytucji o dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
- pozyskiwanie pomocy inwestycyjnej w postaci dotacji, pożyczek, kredytów na rozwój  infrastruktury
  gminy,
- rozliczanie dotacji i środków pozyskanych z funduszy unijnych zgodnie z wymaganą  przez UE procedurą.
2. Przewidywany okres zawarcia umowy o pracę:
- wrzesień 2009 – październik 2010
3.  Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym objętym naborem:
     1) wykształcenie:
        a) konieczne : wyższe
        b) preferowane : wyższe z zakresu ekonomii, prawa i administracji
     2) doświadczenie ( staż pracy)
        a) konieczne : nie wymagane
        b) preferowane : 2lata
     3) umiejętności zawodowe:
        a) konieczne : biegła znajomość obsługi komputera
        b) preferowane : komunikatywność , umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność  pracy w zespole
           i dobra organizacja pracy własnej.
      4) pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
      5) niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
          skarbowe,
      6) nieposzlakowana opinia,
      7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

4. Oferty osób ubiegających się o wyżej wymienione stanowisko urzędnicze powinny zawierać:
     1) kwestionariusz osobowy
     2) życiorys
     3) list motywacyjny
     4) kserokopia dowodu osobistego
     5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz umiejętności zawodowe  kandydata
     6) kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy
     7) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia     publicznego lub umyślne
        przestępstwa skarbowe
    8) oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni  praw publicznych
    9) zaświadczenie lekarskie
5. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami , o których mowa w pkt 3 należy składać w zamkniętych
     kopertach:  do dnia 31 lipca 2009roku do godz. 15,00 z dopiskiem
 „ Konkurs – umowa o pracę w zastępstwie – podinspektor ds. integracji europejskiej w Referacie
   Pozyskiwania Funduszy, Zagospodarowania Przestrzennego i Informacji”
- miejsce składania ofert : Sekretariat Urzędu Gminy w Marciszowie ul. Szkolna 6,  58-410 Marciszów
6. Inne informacje:
Procedura konkursowa na stanowisku urzędniczym jest dwuetapowa i obejmuje:
I etap – kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań określonych w pkt 3-4
Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie.
II etap – rozmowa kwalifikacyjna
Szczegółowych informacji udziela mgr Krystyna Kwiatkowska – sekretarz gminy.
Pod wskazanym wyżej adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy, charakterystykę wymagań na stanowisku oraz kwestionariusz personalny kandydata.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych.


Wójt Gminy Marciszów
Stefan Zawierucha07.07.2008


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Młodszy referent w Referacie Księgowości

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana
Pani EDYTA BANIA zamieszkała w Marciszowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z 1 osobą spełniającą warunki zawarte w informacji o naborze Komisja Rekrutacyjna dokonała wyboru na wolne stanowisko urzędnicze w osobie Pani EDYTY BANI.
Druga osoba zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 03 lipca 2008 roku poinformowała telefonicznie o wycofaniu swojej oferty.

Pani EDYTA BANIA przez okres 1 roku pracowała w Urzędzie Gminy w Marciszowie, gdzie odbyła przygotowanie zawodowe , a następnie w ramach robót publicznych wykonywała pracę na stanowisku pracownika biurowego.
Kandydatka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, które potwierdziły ogólną znajomość prawa obowiązującego w samorządzie.
Cechy osobowościowe kandydatki, w tym komunikatywność, pozytywne podejście do obywatela, asertywność, kultura osobista oraz wysoka motywacja do podjęcia pracy dają gwarancję właściwego wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku.
Posiada orientację w specyfice wykonywania zadań przez samorząd , w tym zadań związanych
z ewidencją środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem dotychczas wykonywanych czynności na stanowisku pracy, wymienionych jednocześnie
w ogłoszonym naborze na stanowisko.

Za wyborem przemawia znajomość realiów pracy jednostki samorządu terytorialnego , którą poznała podczas pracy w Urzędzie.07.07.2008

KARTA REKRUTACJI

Opis stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja:

Młodszy referent w Referacie Księgowości

Komisja Rekrutacyjna:

Skład osobowy:

Przewodniczący – mgr Stefan Zawierucha

Członkowie- mgr Krystyna Kwiatkowska

mgr Krystyna Magda

mgr Marta Jędrzejowska

Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną:

Imię i Nazwisko

Symbol kandydata

Bania Edyta

K1

Krzywicka Marta- kandydatka wycofała swoją ofertę w dniu

03 lipca 2008r

K2


Ocena spełnienia wymagań

Kryteria

K1

Umiejętność korzystania z odpowiednich przepisów i stosowania ich w praktyce

12

Umiejętność obsługi urządzeń technicznych

12

Odpowiedzialność

13

Komunikatywność

15

Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie

12

Umiejętność pracy w zespole

12

Pozytywne podejście do obywatela

15

Bezstronność

14

Suma punktów

105

Skala ocen od 1 do 5 (1 – najniższa, 5 – najwyższa)
Stefan Zawierucha

Stanowisko Wójta:
Zatwierdzam wybór Pani Edyty Bani23.08.2008

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Młodszy referent w Referacie Księgowości


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone
w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1.

Bania Edyta

Marciszów

2.

Krzywicka Marta

Wojcieszów

Wójt Gminy

Stefan Zawierucha


02.06.2008

Urząd Gminy w Marciszowie
poszukuje
kandydata na stanowisko
młodszego referenta
w Referacie Księgowości

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:
- ewidencja środków trwałych
- ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
- dokonywanie na koniec roku odpisów umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych
- sporządzanie sprawozdań o stanie i ruchu środków trwałych
- ewidencja analityczna pozostałych środków trwałych
- bieżąca aktualizacja spisów inwentarza w poszczególnych pomieszczeniach biurowych
- ewidencja i rozliczanie dochodów z mienia komunalnego
- ewidencja i rozliczanie wpływów z opłat

Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne
- minimalne doświadczenia w pracy samorządowej poprzedzone odbyciem stażu, przygotowania
zawodowego, czy też innej formy zatrudnienia ,
- znajomość i obsługa oprogramowania niezbędnego przy wykonywaniu zadań,
- spełnienie kryteriów wynikających z art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych

Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz kwestionariusz personalny prosimy przesyłać na adres:
Urząd Gminy w Marciszowie
Ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu, mieszczącego się w pokój nr 29 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2008 roku

Szczegółowych informacji udziela Krystyna Kwiatkowska – sekretarz gminy.
Pod wskazanym wyżej adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy, charakterystykę wymagań na stanowisku oraz kwestionariusz personalny kandydata.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

Niniejsze ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko młodszego referenta zgodnie z art. 3a
pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity DZ.U. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami) zostaje umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Marciszów i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.


Marciszów, dnia 02 czerwca 2008 rok

mgr Stefan Zawierucha
Wójt Gminy Marciszów


28.03.2008

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Młodszy referent w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana
Pani Katarzyna Kaznowska zamieszkała w Marciszowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z 6 osobami spełniającymi warunki zawarte w informacji o naborze Komisja Rekrutacyjna dokonała wyboru na wolne stanowisko urzędnicze w osobie Pani Katarzyny Kaznowskiej.

Pani Katarzyna Kaznowska rozpoczęła swoją drogę zawodową w Urzędzie Gminy w Marciszowie, gdzie odbyła przygotowanie zawodowe , a następnie w ramach robót publicznych wykonywała pracę na stanowisku pracownika biurowego.
Kandydatka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, które potwierdziły ogólną znajomość prawa obowiązującego w samorządzie.

Cechy osobowościowe kandydatki, w tym komunikatywność, pozytywne podejście do obywatela, asertywność, kultura osobista oraz wysoka motywacja do podjęcia pracy dają gwarancję właściwego wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku.
Posiada orientację w specyfice wykonywania zadań przez samorząd , w tym zadań związanych
z obrotem mienia gminnego będących przedmiotem wykonywanych czynności na stanowisku pracy.

Za wyborem przemawia znajomość realiów pracy jednostki samorządu terytorialnego , którą poznała podczas pracy w Urzędzie.

mgr Stefan Zawierucha – Wójt Gminy


Karta Rekrutacji


17.03.2008

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Młodszy referent
w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone
w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko /Miejsce zamieszkania
1. Kaznowska Katarzyna /Marciszów
2. Żuprańska Aneta/ Paprotki
3. Drozdowska Sandra /Świdnik
4. Biernat Paulina/ Marciszów
5. Tomczyk Ewelina/ Ciechanowice
6. Gołojuch Małgorzata/ Marciszów


Wójt Gminy
Stefan Zawierucha


21.02.2008

Urząd Gminy w Marciszowie
poszukuje
kandydata na stanowisko
młodszego referenta
w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:
przygotowywanie postanowień o podziale nieruchomości gruntowych,
przygotowywanie dokumentacji związanej z obrotem gruntami i nieruchomościami gminnymi,
prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości lub regulowaniem tytułu prawnego do ich władania wobec osób fizycznych , osób prawnych , kościelnych osób prawnych,
organizowanie i przeprowadzanie przetargów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy,
prowadzenie ewidencji gruntów gminnych

Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie co najmniej średnie
- minimalne doświadczenia w pracy samorządowej poprzedzone odbyciem stażu, przygotowania
zawodowego, czy też innej formy zatrudnienia ,
- znajomość i obsługa oprogramowania niezbędnego przy wykonywaniu zadań,
- spełnienie kryteriów wynikających z art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych

Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz kwestionariusz personalny prosimy przesyłać na adres:

Urząd Gminy w Marciszowie
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów

lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu, mieszczącego się w pokój nr 29 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2008 roku

Szczegółowych informacji udziela Krystyna Kwiatkowska – sekretarz gminy.
Pod wskazanym wyżej adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy, charakterystykę wymagań na stanowisku oraz kwestionariusz personalny kandydata.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

Niniejsze ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko młodszego referenta zgodnie z art. 3a
pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity DZ.U. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami) zostaje umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Marciszów i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy
mgr Stefan Zawierucha


04.02.2008

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany
Pan Rafał ZDUNEK, zamieszkały w Ciechanowicach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z Panem Rafałem Zdunek , który jako jedyny złożył ofertę pracy i przystąpił do konkursu stwierdzono, że spełnia on warunki zawarte w informacji
o naborze.
Pan Rafał Zdunek posiada odpowiednie wykształcenie (inżynier), doświadczenie zawodowe zdobywał podczas 9 letniej pracy w samorządzie gminnym zaczynając od młodszego referenta, a kończąc na kierowniku referatu.
Kandydat odpowiedział wyczerpująco na pytania zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Cechy osobowościowe kandydata, w tym komunikatywność, asertywność oraz wysoka kultura osobista daje gwarancję właściwego wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku.
Legitymuje się bogatą wiedzą i doświadczeniem, ponadto wykazał się wysoką motywacją do podjęcia pracy .
Posiada umiejętność rozwiązywania problemów oraz bardzo dobrą orientację w specyfice wykonywania zadań przez samorząd oraz w prawie samorządowym.
Za wyborem przemawia znajomość realiów pracy jednostki samorządu terytorialnego , znajomość szczegółowych przepisów ( prawo budowlane, zamówień publicznych) oraz zasad realizacji inwestycji.

Marciszów, dnia 04 luty 2008r

mgr Stefan Zawierucha – Wójt Gminy


KARTA REKRUTACJI

Opis stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja:

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej

i Inwestycji

Komisja Rekrutacyjna:

Skład osobowy:

Przewodniczący – mgr Stefan Zawierucha

Członkowie- mgr Krystyna Kwiatkowska

mgr Krystyna Magda

Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną:

Imię i Nazwisko

Symbol kandydata

Rafał Zdunek

K1
Ocena spełnienia wymagań

Kryteria

K1
Wiedza specjalistyczna

15
Umiejętność obsługi urządzeń technicznych

15
Umiejętność pracy w zespole

12
Zorientowanie na rezultaty pracy

13
Samodzielność

13
Inicjatywa

14
Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

12
Planowanie i organizacja pracy

13
Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów

15
Bezstronność

13
Suma punktów

135Skala ocen od 1 do 5 (1 – najniższa, 5 – najwyższa).

Kandydat, który uzyskał najwyższą ilość punktów (wybrany do zatrudnienia)

Imię i Nazwisko

Suma punktów

Rafał Zdunek

135

Marciszów, dnia 01 luty 2008r Stefan Zawierucha

Stanowisko Wójta:

Zatwierdzam wybór Pana Rafała Zdunka na stanowisko Kierownika Referatu

Infrastruktury Technicznej i Inwestycji.

Marciszów, dnia 01 luty 2008r Stefan Zawierucha


23.01.2008

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone
w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1.

Rafał Zdunek

Ciechanowice

Wójt Gminy
Stefan Zawierucha


27.12.2007

Urząd Gminy w Marciszowie
poszukuje kandydata na stanowisko
Kierownika w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:
-Gospodarowanie i zarządzanie komunalnym zasobem gminy
-Planowanie bieżących remontów oraz realizacja zaleceń związanych z eksploatacją techniczna budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy
-Przygotowywanie i prowadzenie zadań inwestycyjnych, robót remontowych i prac modernizacyjnych w gminie
-Koordynacja działań wynikających z racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi


Wymagane kwalifikacje:
-wykształcenie wyższe
- co najmniej 10 letni staż pracy, w tym 3 letni staż na stanowisku kierowniczym
- doświadczenia w pracy samorządowej (minimum 8 lat)
- biegła znajomość i obsługa oprogramowania niezbędnego przy wykonywaniu zadań, wszczególności związanych z procesem inwestycyjnym i zamówień publicznych,
- spełnienie kryteriów wynikających z art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych

Mile widziane będą:
- Wykształcenie wyższe techniczne
- Uprawnienia budowlane
- Prawo jazdy kategorii B
- Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejetnościach

Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz kwestionariusz personalny prosimy przesyłać na adres:
Urząd Gminy w Marciszowie
Ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu, mieszczącego się w pokój nr 29 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2008 rok

Szczegółowych informacji udziela Krystyna Kwiatkowska – sekretarz gminy.
Pod wskazanym wyżej adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy, charakterystykę wymagań na stanowisku oraz kwestionariusz personalny kandydata.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

Wójt Gminy Marciszów
Stefan Zawierucha


07.12.2006

Urząd Gminy Marciszów
58- 410 Marciszów
ul. Szkolna 6

OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY
Główny specjalista ds. infrastruktury technicznej i zamówień publicznych.

1.Wymagania niezbędne:
a)Wykształcenie wyższe magisterskie (ekonomiczne , techniczne, prawnicze lub administracyjne)
b)Doświadczenia w pracy samorządowej ( minimum 8 lat)
c)Świadectwa pracy potwierdzający co najmniej 15 letni staż pracy, w tym co najmniej 10 lat na stanowiskach kierowniczych,
d)Uprawnienia budowlane zawarte w ustawie „prawo budowlane”

2.Wymagania dodatkowe:
a)Prawo jazdy kat. B
b)Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)Realizacja zadań zwiazanych z organizacją i udzielaniem zamówień publicznych w trybach i formie określonej w ustawie- prawo zamówień publicznych,
b)Prowadzenie, rozliczanie i nadzorowanie inwestycji gminnych realizowanych w oparciu o pozyskane środki finansowe i ustawę – prawo zamówień publicznych
c)Współpraca przy przygotowywaniu wniosków dotacyjnych na zadania, które sa dofinansowywane ze środków unijnych.

4.Wymagane dokumenty:
a)życiorys (CV)
b)list motywacyjny
c)dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/
d)kwestionariusz osobowy
e)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu (Jednostki), pocztą elektroniczną na adres 58-410 Marciszów ul. Szkolna 6 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. infrastruktury technicznej i zamówień publicznych w terminie do dnia 22 grudnia 2006 r. /nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP/.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.marciszow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul Szkolnej nr 6 (budynek Urzędu Gminy w Marciszowie).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.


28.12.2006

Urząd Gminy Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Główny specjalista ds. infrastruktury technicznej i zamówień publicznych
nazwa stanowiska pracy

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone
w ogłoszeniu:

Lp.Imię i nazwisko Miejsce zamieszkana
1. Bronisław Andrzejewski Bolków
2. Czesław Kalita Kamienna Góra


05.01.2007

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Główny specjalista ds. inwestycji i zamówien publicznych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany

Pan BRONISŁAW ANDRZEJEWSKI zamieszkały w Bolkowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Po przeprowadzoniu rozmów kwalifikacyjnych kwalifikacyjnych osobami, które spełniły kryteria formalne stwierdzono, że najwyższą ocenę uzyskał Pan Bronisław Andrzejewski.

Pan Bronisław Andrzejewski posiada odpowiednie wykształcenie ( magister administracji), studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości oraz uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Kandydat odpowiedział wyczerpująco na pytania zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz pozytywnie zaliczył test pisemny.
Cechy osobowościowe kandydata, w tym komunikatywność, asertywność oraz wysoka kultura osobista daje gwarancję właściwego wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku.

Legitymuje się bogatą wiedzą i doświadczeniem, ponadto wykazał się wysoką motywacją do podjęcia pracy na stanowisku głównego specjalisty ds. inwestycji i zamówień publicznych.

Posiada umiejętność rozwiązywania problemów oraz bardzo dobrą orientację w specyfice wykonywania zadań przez samorząd oraz w prawie samorządowym.

Za wyborem przemawia znajomość realiów pracy jednostki samorządu terytorialnego, znajomość szczegółowych przepisów ( prawo budowlane, zamówień publicznych) oraz zasad realizacji inwestycji.


Oferta pracy Zespołu Szkół w Marciszowie


z dnia 06.11.2006


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
przy naborze na stanowisko


Wyniki naboru


Oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze


z dnia 27.08.2007

Bliższe informacje dotyczących powyższych ofert można uzyskać
w PUP w Kamiennej Górze
ul.Sienkiewicza 6A

tel.075 6450175 
lub 075 6450169
lub
wrka@praca.gov.pl
oraz
http://www.apraca.pl/wrka
Załączniki:

Data publikacji 2016-01-19 08:48:45Informacja o wynikach naboru - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistychredaguje: [Administrator]

ostatnia zmiana:

przejdź do :