Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
- mienie gminne-sprawa przed MSWIA
- Mienie gminne-żądania zwrotu
- Mienie gminne-wyroki WSA w Warszawie z dnia
- Mienie gminne-wyroki NSA 2013
- Decyzje unieważniające MAIC 2014
- Odwołanie Gminy od decyzji MAIC 2014
- Decyzje umarzające postępowanie MAiC - X.2015
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Odwołanie Gminy od decyzji MAIC 2014

W dniu 18 listopada 2014 roku nasz pełnomocnik , znana i ceniona kancelaria prawnicza z Warszawy wystosowała 12 odwołań do decyzji unieważniających Ministra Administracji i Cyfryzacji. Treść naszych odwołań oraz przedstawione w nich załączniki jednoznacznie potwierdzają, iż MAIC nie dostosował się do wyroku naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Minister oparł swoją decyzję o księgi rachunkowe i ewidencję środków trwałych Wałbrzyskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z roku 1985, które naszym zdaniem nie są dowodem na posiadanie majątku objętego decyzjami komunalizacyjnymi Wojewody Jeleniogórskiego. Jak wiadomo, a w szczególności starszym mieszkańcom Gminy Marciszów usługi zaopatrzenia w wodę na naszym terenie do roku 1990 wykonywał Wojewódzki Zakład Usług Wodnych z siedzibą w Gryfowie Śląskim, za pośrednictwem Urzędu Gminy Marciszów. Zakład ten do roku 1990 dysponował sieciami wodociągowymi w m. Marciszów, Nagórnik, Wieściszowice, Sędzisław. Przedmiotowe sieci wodociągowe  zostały potem  ujęte w decyzjach komunalizacyjnych Wojewody Jeleniogórskiego i przekazane Gminie Marciszów. Natomiast sieci wodociągowe w Ciechanowicach budowały w latach 1988- 1994 przedsiębiorstwa państwowe przy udziale finansowym Gminy Marciszów. Przedsiębiorstwa te w żaden sposób nie związane były z Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji.Załączniki:

Data publikacji 2014-11-25 09:09:04decyzja 544
Data publikacji 2014-11-25 09:10:24decyzja 545
Data publikacji 2014-11-25 09:11:35decyzja 546
Data publikacji 2014-11-25 09:12:50decyzja 547
Data publikacji 2014-11-25 09:14:14decyzja 548
Data publikacji 2014-11-25 09:15:26decyzja 549
Data publikacji 2014-11-25 09:16:44decyzja 551
Data publikacji 2014-11-25 09:18:09decyzja 552
Data publikacji 2014-11-25 09:19:23decyzja 553
Data publikacji 2014-11-25 09:20:54decyzja 554
Data publikacji 2014-11-25 09:22:09decyzja 555
Data publikacji 2014-11-25 09:23:32decyzja 556
Data publikacji 2014-11-25 09:26:11Załączniki do odwołaniaredaguje: [Rafał Zdunek]

ostatnia zmiana:

przejdź do :