Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory
- Sołeckie 2019-2023
- Samorządowe 2018
- Samorządowe 2014
- Parlamentarne
- Wybory ławników
- Parlament Europejski
- Prezydent RP
- Referendum 2015
- Sejm i Senat

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Parlament Europejski


w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

_____________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE


W związku z ustaleniem 2 maja 2014 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Marciszowie  uprzejmie informuję, że w godzinach od 8,00 do 15,00 będzie pełniony dyżur celem umożliwienia Komitetom Wyborczym dokonanie zgłoszeń  kandydatów na członków  obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Wójt Gminy
dr Stefan Zawierucha

_____________________________________________________________________________________________________________


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 4 kwietnia 2014r

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie  art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r – Kodeks wyborczy (DZ. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz.550, Nr 103, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r, poz. 849,951, i 1529 oraz z 2014r. ,poz. 179 i 180) oraz Uchwały  XXVII/150/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Marciszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych WÓJT  GMINY  MARCISZÓW  podaje do wiadomości publicznej  informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów  do Parlamentu Europejskiego , zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Numery i granice obwodów glosowania  oraz siedziby  obwodowych  komisji wyborczych zostały wyznaczone w sposób następujący:


Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Siedziba  komisji wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego

 

1

 

Marciszów

Urząd Gminy

w Marciszowie

ul. Szkolna 6

przystosowany

Urząd Gminy

w Marciszowie

ul. Szkolna 6

 

2

 

Ciechanowice

Świetlica wiejska

w Ciechanowicach

Ciechanowice

nr 19a

przystosowany

-

 

3

Domanów, Pustelnik, Nagórnik

Świetlica wiejska

w Domanowie

Domanów nr 44

-

-

 

4

 

Pastewnik

Świetlica wiejska

w Pastewniku

Pastewnik nr 49

przystosowany

-

 

5

 

Świdnik

Świetlica wiejska

w Świdniku

Świdnik nr 50a

-

-

 

6

 

Sędzisław

Świetlica wiejska

w Sędzisławiu

Sędzisław nr 25a

-

-

 

7

 

Wieściszowice

Świetlica wiejska

w Wieściszowicach

Wieściszowice nr 43

przystosowany

-


Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 25 maja 2014 roku w godz. 7ºº - 21ºº
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  może głosować korespondencyjnie.  Zamiar  głosowania korespondencyjnego  powinien być  zgłoszony przez wyborcę  niepełnosprawnego  Wójtowi Gminy  do dnia 5 maja 2014r.


Wójt Gminy
dr Stefan Zawierucha


__________________________________________________________________________________________________________


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MARCISZÓW
Z DNIA 3 MARCA 2014r

w sprawie : wyznaczenia miejsc przeznaczonych  na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Na podstawie art. 114  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy  (DZ.U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami)  WÓJT GMINY  MARCISZÓW podaje do publicznej wiadomości informację  :

URZĘDOWE  OBWIESZCZENIA   WYBORCZE  ORAZ  PLAKATY  KOMITETÓW  WYBORCZYCH  W  WYBORACH  POSŁÓW   DO  PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO  ZARZĄDZONYCH  NA  DZIEŃ  25  MAJA 2014 ROKU  MOGĄ BYĆ  UMIESZCZANE  BEZPŁATNIE  NA  TABLICACH  OGŁOSZEŃ 
W  SOŁECTWACH  NA  TERENIE  GMINY  MARCISZÓW.

Wójt Gminy
dr Stefan Zawierucha

__________________________________________________________________________________________________________

12 marca 2014 r.
 

Informacja
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Wójt Gminy Marciszów uprzejmie informuje, że:

1.    Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniu 25 maja 2014 r. Głosować będzie można od godziny 700 do godziny 2100.

2.    Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego odbędą się w okręgu wyborczym
nr 12 obejmującym obszar województwa dolnośląskiego i województwa opolskiego.

3.    Lokal obwodowej komisji wyborczej właściwy ze względu na adres zamieszkania znajduje się:
•    Urząd Gminy w Marciszowie ul. Szkolna 6

•    Świetlica wiejska w Ciechanowicach
•    Świetlica wiejska w Domanowie
•    Świetlica wiejska w Pastewniku
•    Świetlica wiejska w Świdniku
•    Świetlica wiejska w Sędzisławiu
•    Świetlica wiejska w Wieściszowicach

       (adres siedziby obwodowej komisji wyborczej)
Lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych znajduje się:
•    Urząd Gminy w Marciszowie ul. Szkolna 6
•    Świetlica wiejska w Pastewniku
•    Świetlica wiejska w Ciechanowicach
•    Świetlica wiejska w Wieściszowicach
                           (adres siedziby obwodowej komisji wyborczej)
     
4.    Wyborca niepełnosprawny, może głosować osobiście w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy. W tym celu powinien on złożyć wniosek do urzędu gminy/miasta
o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego najpóźniej w 13 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 maja 2014 r. (termin przedłużony zgodnie z art. 9 § 2 kodeksu wyborczego).
      
We wniosku należy podać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania.
Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca zamieszkania.
Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz w obwieszczeniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

5.    Komitety wyborcze. Zarejestrowane listy kandydatów na posłów.

6.    Warunki i formy głosowania:

Głosowanie korespondencyjne.

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
    posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
/Dz. U. z 2011 r.  Nr 127, poz. 721 z późn. zm./,
    posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy
i niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm./,
    zaliczeni do I i II grupy inwalidów,
    posiadający orzeczenie organu rentowego o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miast) najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 5 maja 2014 r. (termin wydłużony zgodnie
z art. 9 § 2 kodeksu wyborczego).
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców
w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także adres stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego
 o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy.
W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy.

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje z urzędu gminy pakiet wyborczy, nie później niż 7 dnia przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy jest doręczany wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.
W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.
 
W skład pakietu wyborczego wchodzą:
    koperta zwrotna,
    karta do głosowania,
    koperta na kartę do głosowania,
    oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
    instrukcja głosowania korespondencyjnego,
    ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.
Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „X” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.
Po oddaniu głosu kartę do głosowania należy umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty, należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie oświadczenia spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
 Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów. Termin nadania koperty zwrotnej wyborca może ustalić w trakcie doręczania mu pakietu wyborczego.  
Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Głosować korespondencyjnie nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w odrębnych obwodach głosowania, a także w obwodach na polskich statkach morskich, a ponadto wyborcy, którzy udzieli pełnomocnictwa do głosowania.
      
Głosowanie przez pełnomocnika.

Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają wyborcy:
    posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U.
z 2011r.  Nr 127, poz. 721 z późn. zm./,
    posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy
i niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm./,
    zaliczeni do I i II grupy inwalidów,
    posiadający orzeczenie organu rentowego o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.
Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również osoby kandydujące w wyborach.
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka,, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra, lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub innym pracownikiem urzędu upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do  sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.
 Wniosek należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 15 maja 2014 r.

Do wniosku należy dołączyć:
    pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;
    kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
    kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.
Akt pełnomocnictwa co do zasady sporządzany jest w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy.

Wyborca ma prawo do cofnięcia pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez:
    złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014 r., stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w którym sporządzono akt pełnomocnictwa;
    doręczenie oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.
Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w odrębnych obwodach głosowania.
                                                                                                                                                                                                        
Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a w lokalu wyborczym. Zamiar głosowania przy użyciu nakładki powinien być zgłoszony wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) najpóźniej w 13 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 12 maja 2014 r. (termin przedłużony zgodnie z art. 9 § 2 kodeksu wyborczego).
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania wyborcy. W dniu głosowania obwodowa komisja wyborcza wraz z karta do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub
na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.
Natomiast komisja obowiązana jest, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego,
do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Wójt Gminy Marciszów
dr  Stefan Zawierucha
                        
                
Załączniki:
1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
2. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.
3. Pomocniczy wzór zamiaru głosowania korespondencyjnego
    przez wyborcę niepełnosprawnego.
Załączniki:

Data publikacji 2014-04-30 23:05:27Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31.03.2014
Data publikacji 2014-05-06 12:26:12OBWIESZCZENIE OKW o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiegoredaguje: [Informatyk]

ostatnia zmiana:

przejdź do :