Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podległe
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow
RODO

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Niniejszym informujemy, że awarie na urządzeniach i sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych mieszkańcy gminy Marciszów, którzy mają podpisane umowy na dostawę wody i odbiór ścieków z Gminą Marciszów (ZGK Wodociągi Marciszowskie), powinni zgłaszać :

- od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do godziny 20.30 pod numerem telefonu: 756194190 lub 505454620
- w soboty, niedziele i dni świąteczne od godziny 8.00 do godziny 21.00 pod numerem telefonu 505454620

Dodatkowo informujemy, że awarie na sieciach i urządzeniach wodociągowo-kanalizacyjnych mieszkańcy gminy Marciszów, którzy mają podpisane umowy na dostawę wody z Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji powinni zgłaszać pod numerem telefonu: 994 (telefon podany na stronie internetowej WZWIK: http://cok.wzwik.pl/zgloszenia-awarii/ )

Dyrektor ZGK Wodociągi Marciszowskie
mgr inż. Wiesław Cepielik

Ogłoszenie

Informujemy, że na podstawie uchwały z dnia 31 sierpnia 2017 r. nr Nr XLI/202/17 Rady Gminy Marciszów, z dniem 1 marca 2018 roku realizację zadań w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marciszów, przejmuje samorządowa jednostka budżetowa pn.: Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą w Marciszowie.

Dane kontaktowe:
Tymczasowa siedziba jednostki: ul. Szkolna 4a, 58 - 410 Marciszów (I piętro - nad ośrodkiem zdrowia)
Telefon: 75 6194190

Informujemy jednocześnie że dla mieszkańców gminy Marciszów, którzy maja podpisane umowy na dostawę wody z Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wałbrzychu, dalsze rozliczanie za usługi nie ulegają zmianie. Zgłoszenia dotyczące jakości wody, ciśnienia lub awariach należy zgłaszać pod numerem telefonu 994 lub w centrum obsługi klienta:


07.08.2012 r.

O G Ł O S Z E N I E

W związku z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Marciszów, Wójt Gminy Marciszów, zgodnie z obowiązującym prawem, przypomina o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust.   1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.).
Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została  wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.
Jednocześnie wyjaśniamy, że zadanie gminy wynikające z ww. ustawy realizowane jest w ramach Projektu „ Budowa oczyszczalni ścieków w Marciszowie i kanalizacji sanitarnej dla wsi gminnych” dofinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. W przypadku nie wykazania po zakończeniu inwestycji efektu ekologicznego, polegającego na likwidacji istniejących dotychczas szamb, przyznane środki mogą podlegać zwrotowi. W związku z tym Gmina Marciszów jest zobligowana do wykazania się efektem ekologicznym oraz do szczegółowej kontroli i egzekwowania uzyskania efektu ekologicznego.
Informujemy, że uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia. W takim przypadku Gmina ma możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej wykonania obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz sankcji grzywny. Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji   (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954 z późn. zm.). W momencie nie wykonania decyzji nakazującej wszczęte zostanie administracyjne postępowanie egzekucyjne z nałożeniem kary grzywny w celu przymuszenia. Grzywna będzie wydawana do skutku. Każdorazowo, w przypadku osoby fizycznej nałożona grzywna może sięgnąć wysokości do 10 tys. zł, w przypadku osób prawnych i jednostek nie więcej, niż 50 tys. zł (art. 121 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Grzywna może być nakładana wielokrotnie, do maksymalnej wysokości: dla osób fizycznych do 50 tys. zł, dla prawnych i jednostek do 200 tys. zł.
Jeszcze raz podkreślamy, Gminie zależy na osiągnięciu efektu ekologicznego, a nie na karaniu właścicieli nieruchomości!
Ostateczny termin wywiązania się z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej określa się na dzień 30.09.2012 r. W sytuacji nie wywiązania się z powyższego, wydawane będą decyzje nakazujące podłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej a w przypadku ich nie wykonania – sankcje grzywny.
W związku z powyższym apelujmy o niezwłoczne przystąpienie do wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.
W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do referatu Wodociągów i Kanalizacji Urzędu Gminy Marciszów ul. Szkolna 6.
Wydanie warunków przyłączenia jest nieodpłatne. Po otrzymaniu warunków właściciel posesji na własny koszt wykonuje odcinek kanalizacji łączącej instalację budynku ze wskazaną studzienką kanalizacyjną.
W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z podłączeniem się do sieci należy zgłaszać się do Urzędu Gminy Marciszów,    ul. Szkolna 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1530, pokój nr 20 lub 21.

WÓJT GMINY MARCISZÓW
mgr Stefan Zawierucha
redaguje: [Rafał Zdunek]

ostatnia zmiana:

przejdź do :