Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podległe
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow
RODO

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
- mienie gminne-sprawa przed MSWIA
- Mienie gminne-żądania zwrotu
- Mienie gminne-wyroki WSA w Warszawie z dnia
- Mienie gminne-wyroki NSA 2013
- Decyzje unieważniające MAIC 2014
- Odwołanie Gminy od decyzji MAIC 2014
- Decyzje umarzające postępowanie MAiC - X.2015
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Mienie gminne-wyroki WSA w Warszawie z dnia

1. W dniu 12 czerwca 2012 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (dalej: WSA) odbyło się 12 rozpraw w postępowaniach wszczętych ze skarg pełnomocnika Gminy Marciszów.

2.      Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił - we wszystkich 12 sprawach - niekorzystne dla Gminy Marciszów decyzje wydane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji (wcześniej: Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych), tj. decyzje  z grudnia i maja 2011 roku. Jednocześnie WSA wstrzymał ich wykonanie (do czasu uprawomocnienia się wyroku) oraz zasądził na rzecz Gminy Marciszów w każdej z 12 spraw kwotę 440 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania (łącznie 5.280 zł.).

3.      Podając ustne motywy wyroku WSA stwierdził, iż WZWiK nie posiadał legitymacji do wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej Wojewody Jeleniogórskiego. W ocenie WSA to na Ministrze Administracji i Cyfryzacji spoczywał obowiązek weryfikacji dokumentów posiadanych przez WZWiK, w celu stwierdzenia czy WZWiK posiada, czy też nie posiada legitymacji do wszczęcia postępowania. Powyższe okoliczności spowodowały w ocenie WSA konieczność uchylenia wszystkich do tej pory wydanych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji (wcześniej: Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych). decyzji administracyjnych.

Poniżej tekst odpisów wyroków WSA w Warszawie z dnia 12 czerwca 2012 roku.Załączniki:

Data publikacji 2012-07-31 13:18:18WSA wyrok do 304
Data publikacji 2012-07-31 14:09:57WSA wyrok do 305
Data publikacji 2012-07-31 14:14:24WSA wyrok do 306
Data publikacji 2012-07-31 14:19:06WSA wyrok do 307
Data publikacji 2012-07-31 14:22:48WSA wyrok do 308
Data publikacji 2012-07-31 14:26:46WSA wyrok do 309
Data publikacji 2012-07-31 14:31:02WSA wyrok do 310
Data publikacji 2012-07-31 14:34:50WSA wyrok do 311
Data publikacji 2012-07-31 14:38:10WSA wyrok do 312
Data publikacji 2012-07-31 14:41:34WSA wyrok do 313
Data publikacji 2012-07-31 14:45:29WSA wyrok do 314
Data publikacji 2012-07-31 14:48:58WSA wyrok do 315redaguje: [Rafał Zdunek]

ostatnia zmiana:

przejdź do :