Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
- mienie gminne-sprawa przed MSWIA
- Mienie gminne-żądania zwrotu
- Mienie gminne-wyroki WSA w Warszawie z dnia
- Mienie gminne-wyroki NSA 2013
- Decyzje unieważniające MAIC 2014
- Odwołanie Gminy od decyzji MAIC 2014
- Decyzje umarzające postępowanie MAiC - X.2015
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Mienie gminne-wyroki WSA w Warszawie z dnia

1. W dniu 12 czerwca 2012 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (dalej: WSA) odbyło się 12 rozpraw w postępowaniach wszczętych ze skarg pełnomocnika Gminy Marciszów.

2.      Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił - we wszystkich 12 sprawach - niekorzystne dla Gminy Marciszów decyzje wydane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji (wcześniej: Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych), tj. decyzje  z grudnia i maja 2011 roku. Jednocześnie WSA wstrzymał ich wykonanie (do czasu uprawomocnienia się wyroku) oraz zasądził na rzecz Gminy Marciszów w każdej z 12 spraw kwotę 440 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania (łącznie 5.280 zł.).

3.      Podając ustne motywy wyroku WSA stwierdził, iż WZWiK nie posiadał legitymacji do wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej Wojewody Jeleniogórskiego. W ocenie WSA to na Ministrze Administracji i Cyfryzacji spoczywał obowiązek weryfikacji dokumentów posiadanych przez WZWiK, w celu stwierdzenia czy WZWiK posiada, czy też nie posiada legitymacji do wszczęcia postępowania. Powyższe okoliczności spowodowały w ocenie WSA konieczność uchylenia wszystkich do tej pory wydanych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji (wcześniej: Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych). decyzji administracyjnych.

Poniżej tekst odpisów wyroków WSA w Warszawie z dnia 12 czerwca 2012 roku.Załączniki:

Data publikacji 2012-07-31 13:18:18WSA wyrok do 304
Data publikacji 2012-07-31 14:09:57WSA wyrok do 305
Data publikacji 2012-07-31 14:14:24WSA wyrok do 306
Data publikacji 2012-07-31 14:19:06WSA wyrok do 307
Data publikacji 2012-07-31 14:22:48WSA wyrok do 308
Data publikacji 2012-07-31 14:26:46WSA wyrok do 309
Data publikacji 2012-07-31 14:31:02WSA wyrok do 310
Data publikacji 2012-07-31 14:34:50WSA wyrok do 311
Data publikacji 2012-07-31 14:38:10WSA wyrok do 312
Data publikacji 2012-07-31 14:41:34WSA wyrok do 313
Data publikacji 2012-07-31 14:45:29WSA wyrok do 314
Data publikacji 2012-07-31 14:48:58WSA wyrok do 315redaguje: [Rafał Zdunek]

ostatnia zmiana:

przejdź do :