Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory
- Sołeckie 2019-2023
- Samorządowe 2018
- Samorządowe 2014
- Parlamentarne
- Wybory ławników
- Parlament Europejski
- Prezydent RP
- Referendum 2015
- Sejm i Senat

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Parlamentarne


ZARZĄDZENIE Nr78/11
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 19 września 2011 roku


ZARZĄDZENIE Nr 70/2011
WÓJTA GMINY MARCISZÓW
z dnia 25 sierpnia 2011 roku
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 02 września 2011r

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

    Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r – Kodeks wyborczy (DZ.U.  Nr 21 poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149 poz. 889 ) oraz Uchwały Nr LII/305/02 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania w gminie Marciszów   WÓJT GMINY   podaje  do wiadomości publicznej  informację              o numerach i granicach obwodów głosowania  oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
9 października 2011 roku.

Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zostały wyznaczone w sposób następujący:


Nr

obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Siedziba komisji wyznaczonej do celu głosowania korespondencyjnego

1

Marciszów

Urząd Gminy

w Marciszowie

ul. Szkolna 6

tel. (75)7410208

tak

Urząd Gminy

w Marciszowie

ul. Szkolna 6

tel.(75)7410208

2

Ciechanowice

Świetlica wiejska

w Ciechanowicach

tel.(75) 7410343

tak

-

3

Domanów, Pustelnik, Nagórnik

Świetlica wiejska

w Domanowie

tel.(75)7410351

nie

-

4

Pastewnik

Świetlica wiejska

w Pastewniku

tel. (75)7410367

tak

-

5

Świdnik

Świetlica wiejska

w Świdniku

tel.(75)7410031

nie

-

6

Sędzisław

Świetlica wiejska

w Sędzisławiu

tel. (75) 7425527

nie

-

7

Wieściszowice

Świetlica wiejska

w Wieściszowicach

tel. (75)7410120

tak

-


Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 9 października 2011r w godz. 7ºº - 21ºº

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi Gminy do dnia 18 września 2011r.

Wójt Gminy
mgr Stefan Zawierucha05.09.2011
     

Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego
o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) Wójt Gminy Marciszów uprzejmie informuje, że:

1.    Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w okręgu wyborczym nr 1 obejmującym obszary powiatów: bolesławiecki, głogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, zgorzelecki, złotoryjski oraz miast na prawach powiatu: Jelenia Góra i Legnica.
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi: 12.

2.    Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 1 – obejmującym obszary powiatów: bolesławiecki, lubański, lwówecki, zgorzelecki

lub (w zależności od miejsca zamieszkania wyborcy)
     
wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 2 – obejmującym obszary powiatów, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, złotoryjski oraz miasto na prawach powiatu: Jelenia Góra.

3.    Lokal obwodowej komisji wyborczej właściwy ze względu na adres zamieszkania znajduje się: ……………………………………………………………………………..
      

Najbliższy lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych znajduje się: ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
                          
4.    Wyborca niepełnosprawny, może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy. W tym celu powinien on złożyć wniosek do urzędu gminy/miasta o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 września 2011 r. (termin przedłużony zgodnie z art. 9 § 2 kodeksu wyborczego).
     
We wniosku należy podać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania.
Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych podana jest do wiadomości publicznej przez wójta gminy w obwieszczeniu o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

5.    Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w dniu 9 października 2011 r., głosować będzie można od godziny 700 do godziny 2100.

6.    Komitety wyborcze. Zarejestrowane listy kandydatów na posłów. Zarejestrowani kandydaci na senatorów.

7.    Warunki głosowania

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować osobiście, przez pełnomocnika lub korespondencyjnie.
     

Głosowanie przez pełnomocnika.

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.
Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem gminy lub innym pracownikiem urzędu upoważnionym przez wójta gminy do  sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 29 września 2011 r.

 Głosowanie korespondencyjne.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 19 września 2011 r.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie wyborcy o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, adres stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje z urzędu gminy pakiet wyborczy, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, tj. do 2 października 2011 r. Pakiet wyborczy jest doręczany wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.
                                                                                                                                                                                                                  
Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
Zamiar głosowania przy użyciu nakładek powinien być zgłoszony wójtowi gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 września 2011 r.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania wyborcy.


Wójt  Gminy
mgr Stefan Zawierucha
                         

Załączniki:

Data publikacji 2011-09-26 15:13:00Lista kandydatów do Sejmu
Data publikacji 2011-09-26 15:13:49Lista kandydatów do Senatu
Data publikacji 2011-09-27 14:54:41Obwieszczenie OKW z 26.09.2011 r. o skreśleniu z listy kandydatkiredaguje: [Informatyk]

ostatnia zmiana:

przejdź do :