Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Odbiór odpadów komunalnych


Właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć do 15 marca 2013 roku  deklarację, stanowiącą podstawę do naliczania opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Zmiany w zakresie gospodarki śmieciami spowodowała nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z tą ustawą to Gminy od 01.07.2013 r. przejmą gospodarkę odpadami komunalnymi i staną się odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania tych odpadów. Działania Gminy skierowane będą w tym kierunku, aby nasza Gmina była czysta a po lasach i rowach wach nie zalegały sterty śmieci.
Aby sprostać temu zadaniu koniecznym stało się podjęcie wielu działań organizacyjnych, opracowanie stosownych dokumentów, które będą ustalały obowiązki zarówno Gminy jak i właścicieli nieruchomości, w tym obowiązek ponoszenia przez mieszkańców Gminy opłat za odbieranie śmieci z ich gospodarstw. Ważnym dokumentem w tym zakresie było opracowanie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów, którego projekt uzyskał pozytywną opinię SANEPID-u. Jego treść zamieszczona jest na stronie internetowej www.marciszow.pl. Regulamin został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 29.11.2012 r. i stanie się dokumentem obowiązującym na terenie naszej Gminy od dnia 1 lipca 2013 r.
Wnoszenie opłat jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, a nie obowiązkiem nakładanym przez Gminę. Gmina dokonuje jedynie wyboru metody naliczania tych opłat oraz ustala stawkę i częstotliwość odbioru śmieci. Opłata jest wymogiem obligatoryjnym i przymusowym. Nie ma możliwości odstąpienia od niej, czy też jej umarzania. W stosunku do osób, które nie złożą stosownych deklaracji, na podstawie których naliczona zostanie opłata, Wójt Gminy musi wydać zastępczą decyzje określającą opłatę dla tej osoby czy też gospodarstwa.
W dniu 29.11.2012 r. podjęto uchwałę przez Radę Gminy w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
1.Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Marciszów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu  o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
2.Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 18,00 zł miesięcznie.
3.Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 12,00 zł miesięcznie.

4.Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, na których  nie zamieszkują mieszkańcy ;
-   o pojemności do 120 l -     w wysokości  -  40,00 zł.
-  o pojemności      240 l –    w wysokości  -  80,00 zł.
-  o pojemności    1100 l -     w wysokości  -160,00 zł.
-  o pojemności powyżej 1100 l – 0,15 zł. za każdy litr pojemnika
       5 Ustala się niższe stawki opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, na których  nie zamieszkują  
          mieszkańcy, jeżeli   odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
- o pojemności do 120 l  -    w wysokości  -  24,00 zł,
- o pojemności      240 l  –   w wysokości  -  48,00 zł.
- o pojemności    1100 l   -   w wysokości  -100,00 zł.
- o pojemności powyżej 1100 l – 0,10 zł. za każdy litr pojemnika

6.Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, która
w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
          - o pojemności do 120 l -     w wysokości    40,00 zł.
- o pojemności      240 l –    w wysokości    80,00 zł.
- o pojemności    1100 l -     w wysokości  160,00 zł.
          - o pojemności powyżej 1100 l – 0,15 zł. za każdy litr pojemnika
7.Ustala się niższe stawki opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, która
w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
- o pojemności do 120 l  -    w wysokości    24,00 zł,
- o pojemności      240 l  –   w wysokości    48,00 zł.
- o pojemności    1100 l   -   w wysokości  100,00 zł.
- o pojemności powyżej 1100 l – 0,10 zł. za każdy litr pojemnika


Od 1 lipca właściciele nieruchomości nie będą zawierać umów z przedsiębiorcą. Będą zobowiązani (jak wyżej) do złożenia deklaracji i na jej podstawie będą wnosić należną opłatę do Gminy. Opłatą zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Gminy, zarówno Ci, którzy złożą deklarację jak również Ci, na których opłata zostanie nałożona w drodze decyzji Wójta Gminy. Zgodnie z zapisami ustawy opłatę za śmieci będzie można wnosić jedynie przelewem na konto lub płatnością w kasie. Brak będzie możliwości płacenia inkasentowi.

Uwaga! Dotychczasowe umowy zawarte przez mieszkańców z przedsiębiorcą zbierającym śmieci należy rozwiązać ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Więcej informacji na temat ochrony środowiska i gospodarki odpadami , znajdziecie Państwo na naszej stronie www.marciszow.pl.

Deklaracja do pobrania;

Sprawy prowadzi;
Referat Gospodarki Gruntami
I Ochrony Środowiska
Tel.(75)7410367,7410208
ochrona.srodowiska@marciszow.pl


Do pobrania:


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY MARCISZÓW
Wykaz podmiotów

które świadczą usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Marciszów


1) „EKO-SEB” Usługi Transportowe, Towarowe, Zbigniew Grzelak z Siedzibą w Ciechanowicach nr 131, 58 – 410 Marciszów, tel. (75) 74 10 669, tel. kom. 505177922,
2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o. o w Lubawce przy ul. Nadbrzeżnej 5a, tel. (75) 74 11 541 wew.20.redaguje: [Maria Bych]

ostatnia zmiana:

przejdź do :