Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Do właścicieli nieruchomości

06 czerwca 2011 r.

RGiOŚ.6033.1.25.2011.


Właściciele posesji
i najemcy lokali
położonych na terenie Gminy Marciszów


Urząd Gminy w Marciszowie informuje , że w myśl art.5 ust.1,3,3b oraz art. 6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. z 2005 r.),  właściciel lub najemca nieruchomości ma obowiązek wyposażenia jej w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym nakazuje się,  wyposażenie posesji w odpowiedni pojemnik w terminie do 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma i zawarcia umowy na świadczenie usług wywozu nieczystości z firmami:
1) „EKO-SEB” Usługi Transportowe, Towarowe, Zbigniew Grzelak z Siedzibą w Ciechanowicach nr 131, 58 – 410 Marciszów, tel. (75) 74 10 669, tel. kom. 505177922,
2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o. o w Lubawce przy ul. Nadbrzeżnej 5a, tel. (75) 74 11 541 wew.20.

Ponadto informujemy, że kto narusza zasady utrzymania czystości i porządku wynikające z uregulowań zawartych w Uchwale Rady Gminy Marciszów Nr XXIX/178/97 z dnia 23 czerwca 1997 roku oraz art. 10 ust. 2a wyżej cytowanej ustawy, podlega karze grzywny.
W razie nie dostosowania się do w/w nakazu ,tut. Urząd podejmie kroki zmierzające do ukarania karą grzywny ,stosownie do w/w ustawy.
W przypadku zawarcia umowy przed otrzymaniem niniejszego pisma ,prosimy o kontakt telefoniczny pod niżej wymieniony numer.redaguje: [Maria Bych]

ostatnia zmiana:

przejdź do :