Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Solary słoneczne

Regulamin udzielania  dotacji celowej ze środków  budżetu gminy
na zakup i montaż kolektorów słonecznych


1. Gmina Marciszów udziela dotacji osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorcom zwanym dalej Inwestorami, które na terenie nieruchomości położonej w Gminie Marciszów, do której posiadają tytuł prawny, zrealizowały zadania  polegające na zakupie i montażu kolektorów słonecznych. .

2.Udzielenie dotacji przedsiębiorcom następuje z zachowaniem kryteriów udzielania pomocy publicznej , w tym pomocy  de minimis.
Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy udzielanej   na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć dopuszczalnej pomocy o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie stosowania art. 87,88 Traktatu do pomocy  de minimis (Dz.Urz.UEL 379 z 28.12.2006r).

3.Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) Budynek- rozumie się przez to budynek wolnostojący lub jego część w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, spełniający funkcję mieszkalną.
b) Inwestor- osoba fizyczna prawna, przedsiębiorca , wspólnota mieszkaniowa.
c) Kolektor słoneczny- odnawialne źródło energii przeznaczone do podgrzewania ciepłej wody.

4.Wysokość środków finansowych na finansowanie działań polegających na zakupie i montażu kolektorów słonecznych  zostaną określone w budżecie Gminy.

5.Kwota dofinansowania wyliczana jest na podstawie przedstawionej przez Inwestora faktury (rachunku) za wykonanie prac i stanowić może do 30% łącznej wartości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 500 zł na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

6.Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zwrotu osobie uprawnionej części poniesionych i udokumentowanych kosztów zadania, po jego zakończeniu.

7.Dotację może uzyskać Inwestor, który spełnia następujące warunki:
a) Zameldowany jest na pobyt stały na terenie Gminy Marciszów, lub prowadzi działalność zarejestrowaną na terenie Gminy.
b) Jest właścicielem nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe bądź właścicielem lub użytkownikiem budynku,  w którym prowadzi działalność gospodarczą, położonych na terenie Gminy Marciszów.
c) Zawiadomił właściwy organ o zakończeniu budowy budynku, w którym zainstalowano system grzewczy ( kolektory słoneczne), bądź dysponuje decyzją o pozwoleniu na użytkowanie tego budynku.

8.Inwestor w celu uzyskania dofinansowania ze środków budżetu gminy składa w urzędzie wniosek którego wzór określa załącznik do Regulaminu. Wniosek jest do pobrania na stronie Gminy Marciszów w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów.  

9.Do wniosku o udzielenie dofinansowania Inwestor jest obowiązany dołączyć:
a) Oświadczenie, że jest właścicielem bądź użytkownikiem budynku mieszkalnego lub budynku, w którym prowadzi działalność gospodarczą.
b) Oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Marciszów.

10.Wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków   finansowych na dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego  roku. Kolejność realizacji następować będzie  według daty wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Gminy w Marciszowie.

11.W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Inwestor zostanie wezwany do uzupełnienia braków w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Wnioski nie uzupełnione w tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

12 .Wnioski niezrealizowane w danym roku budżetowym ze względu na wyczerpanie  środków finansowych będą dofinansowywane w roku następnym.

13.W sprawie zakwalifikowania wniosku o dotację Wójt powiadamia ubiegającego się o  dotację oraz sporządza umowę dotacji. 

14.Celem wypłacenia dotacji Inwestor obowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
a).Oryginał faktury VAT za zakup i montaż kolektorów słonecznych .
b) Oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane, że kolektor został    zamontowany zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane.
c) Nr konta, na które zostanie przekazana kwota dotacji.

15.Kwota dotacji zostanie przekazana w terminie 30 dni od przedłożenia kompletu        dokumentów dotyczących wypłacenia odpowiedniej dotacji.

16.Dofinansowanie o którym mowa w niniejszym regulaminie, przyznaje się tylko raz dla danego obiektu.

17.Dofinansowanie podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami, jeżeli w okresie 5    lat  od odbioru robót Inwestor usunie kolektory słoneczne oraz poda nieprawidłowe dane do   wniosku.

18.Wójt Gminy Marciszów powołuje komisję ds. rozpatrywania wniosków.


redaguje: [Maria Bych]

ostatnia zmiana:

przejdź do :