Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory
- Sołeckie 2019-2023
- Samorządowe 2018
- Samorządowe 2014
- Parlamentarne
- Wybory ławników
- Parlament Europejski
- Prezydent RP
- Referendum 2015
- Sejm i Senat

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Wybory ławników

OBWIESZCZENIE
z dnia 10 czerwca 2015 r.

dotyczące wyboru ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019

Rada Gminy w Marciszowie informuje, że najpóźniej w miesiącu październiku 2015 r. dokona wyboru ławników na nową kadencję 2016 - 2019, do następujących sądów:

•    Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze - w ilości – 1 osoba,
•    Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze - w ilości  - 2 osób.

Rada Gminy nie będzie dokonywała wyboru ławników do poszczególnych sądów do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Wybory ławników regulują przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm..).

Kandydatów na ławników należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Marciszowie w Biurze Rady Gminy przy ul. Szkolnej 6 /pok. 18 I piętro/, tel. 75 74 10 208 wew.36

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika dostępna jest do pobrania w Biurze Rady Gminy oraz na stronach internetowych:  www.bip.marciszow.pl (w zakładce Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019)

Ławnikiem może być ten kto:
•    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
•    jest nieskazitelnego charakteru,
•    ukończył 30 lat,
•    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
•    nie przekroczył 70 lat,
•    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
•    posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem nie mogą być:
•    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
•    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
•    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw                     i wykroczeń,
•    adwokaci i aplikanci adwokaccy,
•    radcy prawni lub aplikanci radcowscy,
•    duchowni,
•    żołnierze w  czynnej służbie wojskowej,
•    funkcjonariusze Służby Więziennej,
•    radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają bezpośrednio do Rady Gminy:
•    prezesi właściwych sądów,
•    stowarzyszenia,
•     inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
•    co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Marciszów.

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
•    informację z Krajowego Rejestru Karnego,
•    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane        z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
•    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
•    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy   z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
•     2 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis               z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru      lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób popierających kandydata, gdzie osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie  lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.


Informacja z Krajowego Rejestru Karnego,  oświadczenia kandydata oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie z innego właściwego rejestru lub ewidencji nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.


Przewodniczący Rady Gminy
w Marciszowie
/-/ Jadwiga Adamczyk


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Stosownie do Uchwały Kolegium Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
Rada Gminy Marciszów  powinna wybrać:

•    do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze łącznie 2 ławników
•    do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze – 1 ławnika


Wybory ławników sądowych na lata 2012-2015

W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z 162 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070, z późn. zm. ) Rada Gminy Marciszów przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na nową kadencję 2012– 2015:

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie  przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie  w terminie do 30 czerwca 2011 roku.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Ławnikiem może zostać wybrany ten kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
    i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej
    od roku,
5. nie przekroczył 70 lat
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze
    ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej.
9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników,
10. nie można być ławnikiem w więcej niż jednym sądzie.


Do karty zgłoszeniowej kandydat jest zobowiązany dołączyć:
1) 3 aktualne fotografie, zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu
    dowodów osobistych,
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego,
3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
4) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszty opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

W związku z powyższym proszę o zgłaszanie kandydatur z uwzględnieniem kryteriów wymienionych wyżej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku do Urzędu Gminy Marciszów pok. Nr 19 do godz.15-tej.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r., lub które wpłynęły do Rady Gminy Marciszów po upływie terminu określonego w § 162 §1 ustawy pozostawia się bez biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (DZ.U. Nr 98, poz. 1070 ze zmianami) – wyciąg


 Art. 162.  [Zgłaszanie kandydatów] [202]

 § 1. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

 § 2. Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

 § 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

 § 4. [203](uchylony)

 § 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, mając na uwadze potrzebę udokumentowania przez podmioty zgłaszające spełnienia przez kandydatów na ławników wymogów określonych w ustawie, a także zapewnienia wyboru kandydatów o najwyższych walorach etycznych i intelektualnych, umożliwienia rzetelnej weryfikacji zgłoszeń i przejrzystości działań związanych ze zgłaszaniem kandydatów na ławników, a przez określenie wzoru karty zgłoszenia - potrzebę ujednolicenia procedury zgłaszania i ułatwienia rozpatrywania zgłoszeń.

 Art. 163.  [Termin wyborów]

 § 1. Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.

 § 2.[204]  Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

 Art. 164.  [Lista; ślubowanie; legitymacja]

 § 1.[205]  Listę wybranych ławników wraz z dotyczącymi ich danymi rady gmin, które dokonały ich wyboru, przesyłają prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października. Spośród ławników znajdujących się na tej liście rady gmin wskazują ławników wybranych do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 § 2. Prezes sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze i odbiera od nich ślubowanie według roty ustalonej dla sędziów, z odpowiednią zmianą.

 § 3. Po odebraniu ślubowania prezes sądu wpisuje ławnika na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania, i wydaje mu legitymację.

 Art. 165.  [Kadencja]

 § 1. Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów, jednak mandat ławnika wybranego dodatkowo wygasa z upływem kadencji ogółu ławników.

 § 2. Po upływie kadencji ławnik może brać udział jedynie w rozpoznawaniu sprawy rozpoczętej wcześniej z jego udziałem, do czasu jej zakończenia.
Załączniki:

Data publikacji 2011-05-26 08:26:042012-2015 Karta - zgłoszenie kandydata na ławnika sądowego
Data publikacji 2015-06-11 15:01:452016-2019 Karta - zgłoszenie kandydata na ławnika
Data publikacji 2015-06-11 15:03:342016-2019 Oświadczenie - ograniczenie władzy rodzicielskiej
Data publikacji 2015-06-11 15:04:132016-2019 Oświadczenie - przestępstwo skarbowe
Data publikacji 2015-06-11 15:05:112016-2019 Oświadczenie o prawach cywilnych i obywatelskich
Data publikacji 2015-06-11 15:06:262016-2019 Lista osób popierających
Data publikacji 2015-11-10 08:51:32Protokół z sesji Rady Gminy Marciszów w sprawie tajnych wyborów na ławnika Sądu Okręgowego w JG
Data publikacji 2015-11-10 08:52:04Protokół z sesji Rady Gminy Marciszów w sprawie tajnych wyborów na ławnika Sądu Okręgowego w JGredaguje: [Informatyk]

ostatnia zmiana:

przejdź do :