Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Informacja o obradach sesji

> I N F O R M A C J A <
Informuję, że w dniu 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godzinie 13.00 odbędą się obrady XXXIX sesji Rady Gminy Marciszów w Pałacu w Ciechanowicach z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Realizacja zadań związanych z turystyką i promocja gminy – imprezy cykliczne, planowane inwestycje,
9/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubawce zadań własnych Gminy Marciszów,
b/ stwierdzenia przekształcenia Zespołu Publicznych Szkół w Marciszowie w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szkołę Podstawową w Marciszowie, 
c/ założenia Przedszkola Publicznego w Marciszowie,
d/ zmiany uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017,
e/ wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXII/159/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016 roku,
f/ sprzedaży nieruchomości,
g/ zamiany nieruchomości,

10/ Interpelacje i zapytania radnych.
11/ Sprawy różne.
12/ Zamknięcie obrad sesji.
Jadwiga Adamczyk
Przewodnicząca Rady Gminy Marciszów
redaguje: [Anna Płaszczyńska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :