Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
RODO

RADA GMINY

Radni
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Informacja o obradach sesji

I inauguracyjna sesja Rady Gminy Marciszów
planowana jest w dniu 20 listopada 2018, godzina 11:00
w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie, ul. Szkolna 6
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
2. Wręczenie  zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Gminy Marciszów przez Przewodniczącego Terytorialnej Komisji Wyborczej.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów.

a/ zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów,
b/ prezentacja (wystąpienia) kandydatów
c/ przeprowadzenie głosowania (tajnego),
d/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
7. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Marciszów.
8. Złożenie ślubowania przez Wójta.
9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marciszów (zgodnie ze statutem Rada na pierwszej sesji wybiera jednego wiceprzewodniczącego).

a/ zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy ,
b/ prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
c/ przeprowadzenie głosowania (tajnego),
d/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

10.Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Marciszów.Załączniki:

Data publikacji 2018-11-15 12:25:10Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I w sprawie zwołania I sesji Rady Gminyredaguje: [Anna Płaszczyńska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :