Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Informacja o obradach sesji

> INFORMACJA <

Informuję, że w dniu 27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godzinie 12:00 odbędą się obrady III sesji Rady Gminy Marciszów  w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2019-2028. 
9/ Podjęcie uchwał w sprawach:
   
a/ przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów,
b/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018,
c/ wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLV/221/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 grudnia 2017 roku,
d/ ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2018,
e/ określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Marciszów, 
f/ przyjęcia Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”, 
g/ uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019,
- przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,
- odczytanie opinii Komisji i wniosków radnych,
- odczytanie opinii RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Marciszów projekcie budżetu Gminy Marciszów na rok 2019,
- przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,
- głosowanie nad projektem uchwały,

10/ Interpelacje i zapytania radnych.
11/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad sesji.

Mirosław Wolak
Przewodniczący Rady Gminy MarciszówZałączniki:

Data publikacji 2018-11-15 12:25:10Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I w sprawie zwołania I sesji Rady Gminyredaguje: [Anna Płaszczyńska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :