Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Informacja o obradach sesji

> I N F O R M A C J A <

Informuję, że w dniu 26 stycznia 2017 r. (czwartek) o godzinie 11.00 odbędą się obrady XXXIII sesji Rady Gminy Marciszów w sali narad                                  w Urzędzie Gminy w Marciszowie z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Marciszów na rok 2017. 
9/ Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2017
10/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zatwierdzenia ramowego plany pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2017,
b/ zatwierdzenia plany pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów na rok 2017,
c/ zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2017,
d/ zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2017.
e/ przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Marciszów”,
f/ sprzedaży nieruchomości /działka nr 258/11 obręb Marciszów/,
g/ sprzedaży nieruchomości /działka nr 77/1, 77/3 obręb Marciszów/,
h/ ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
i/ wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXII/164/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Marciszów w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych,
j/ projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
k/ zmiany uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017,
l/ wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXII/159/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016 roku,
 
11/ Interpelacje i zapytania radnych.
12/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad sesji.

Jadwiga Adamczyk
Przewodnicząca Rady Gminy Marciszów
redaguje: [Anna Płaszczyńska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :