Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Informacja o obradach sesji

> I N F O R M A C J A <

Informuję, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 11.00 odbędą się obrady XLI sesji Rady Gminy Marciszów w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Przygotowanie oświaty do nowego roku szkolnego 2017/2018 – projekt organizacyjny.
9/ Stopień realizacji zadań z funduszu sołeckiego.
10/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Sztolnia Wapienna w Ciechanowicach”,
b/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości  
c/ utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą w Marciszowie,
d/ zmiany uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017,
e/ zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marciszowie,  
f/ ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marciszów,

11/ Interpelacje i zapytania radnych.
12/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad sesji.                    

Przewodnicząca Rady Gminy Marciszów
Jadwiga Adamczyk redaguje: [Anna Płaszczyńska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :