Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Informacja o obradach sesji

> I N F O R M A C J A <

Informuję, że w dniu 22 lutego 2018 r. (czwartek) o godzinie 11.00 odbędą się obrady XLVII sesji Rady Gminy Marciszów w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Ocena zasobów mieszkaniowych – wpływy z czynszu.
9/ Informacja nt. przetargów w 2017 roku.
10/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej,
b/ przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marciszów,
c/ ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i doradcy zawodowego,
d/ określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Marciszów,
e/ podziału Gminy Marciszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
f/ podziału Gminy Marciszów na stałe obwody głosowania,  ustalenia ich numerów i granic  oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
g/ wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od PKP S.A.  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności zabudowy,
h/ odwołania Skarbnika Gminy Marciszów,
i/ przekazania mienia komunalnego Zakładowi Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie”  z siedzibą w Marciszowie

11/ Interpelacje i zapytania radnych.
12/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Marciszów
Jadwiga Adamczyk redaguje: [Anna Płaszczyńska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :