Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory
- Sołeckie 2019-2023
- Samorządowe 2018
- Samorządowe 2014
- Parlamentarne
- Wybory ławników
- Parlament Europejski
- Prezydent RP
- Referendum 2015
- Sejm i Senat

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Samorządowe 2014

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEJ GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w MARCISZOWIE
z dnia  07 listopada 2014 roku


W sprawie pełnionych dyżurów przez Gminną Komisję Wyborczą w Marciszowie:
sobota 15 listopada 2014 r. w godzinach 10:00 – 16:00
niedziela 16 listopada 2014 r. od godziny 6:00 – do zakończenia wyborów


Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
Krystyna MagdaUCHWAŁA Nr 4/14

Gminnej Komisji Wyborczej w Marciszowie
z dnia 21 października 2014r

w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych


Działając na podstawie art. 182 § 1 ust.2 , § 2  oraz § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) Gminna Komisja Wyborcza w Marciszowie

uchwala co następuje:

§ 1

Dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze w następującym składzie:


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Marciszowie – Urząd Gminy w Marciszowie ul. Szkolna 6

1. Jakub Kacper Banasiewicz            zam. Marciszów
2. Anna Aldona Krzyżańska            zam. Marciszów
3. Barbara Kaczmarczyk                 zam. Ciechanowice
4. Alicja Julita Krysiak                zam. Marciszów
5. Damian Zimny                    zam. Wieściszowice
6. Aleksandra Nikiting                 zam. Marciszów
7. Edyta Joanna Sobolewska            zam. Ciechanowice
8. Maria Małgorzata Pelczarska            zam. Marciszów      

z urzędu – osoba wskazana przez Wójta Gminy
9. Marta Jędrzejowska                zam. Ciechanowice


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Ciechanowicach – świetlica wiejska w Ciechanowicach nr 19a

1. Emilia Piksa                    zam. Marciszów
2. Anita Katarzyna Sobczyk            zam. Ciechanowice
3. Michał Mieczysław Maćkowiak        zam. Marciszów
4. Karolina  Anna Sromek                zam. Pastewnik
5. Mirosława Kaczmarczyk            zam. Ciechanowice
6. Małgorzata Miśkowicz                zam. Ciechanowice    
7. Agata Adamczyk                    zam. Ciechanowice
8. Teresa Zuzanna Mazgajczyk            zam. Domanów           

z urzędu – osoba wskazana przez Wójta Gminy
9. Gabriela  Józefa Pruś                zam. Ciechanowice


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Domanowie – świetlica wiejska w Domanowie nr 44

1. Magdalena Monika Wiktor            zam. Domanów
2. Natalia Dul                    zam. Pustelnik
3. Barbara Małgorzata Truszczyńska        zam. Marciszów
4. Krystyna Dziuba                    zam. Marciszów
5. Anna Bożena Jadeszko                zam. Pustelnik
6. Grażyna Pauś                    zam. Domanów
7. Zbigniew Zbożeń                    zam. Marciszów
8. Kamil Jakub Sobolewski            zam. Marciszów                                                                              

z urzędu – osoba wskazana przez Wójta Gminy
9. Andrzej Różnicki                    zam. Domanów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Pastewniku – świetlica wiejska w Pastewniku nr  49

1. Małgorzata Dul                    zam. Pustelnik
2. Ewa Arleta Rybińska                zam. Pastewnik
3. Ewa Beata Czarnakowicz            zam. Pastewnik
4. Barbara Maria Bielak                zam. Pustelnik
5. Alicja Zięba                    zam. Marciszów
6. Dorota Jolanta Kasprzyk            zam. Marciszów
7. Alicja Barbara Wiącek                zam. Nagórnik
8. Ewa Anna Myszkowska                zam. Sędzisław

z urzędu – osoba wskazana przez Wójta Gminy
9. Marta Iwona Kwiecień                zam. Marciszów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Świdniku – świetlica wiejska w Świdniku nr  50a

1. Dorota Urszula Sławek                zam. Swidnik
2. Jolanta Iwona Maćkowiak            zam. Marciszów
3. Monika Justyna Andrejczuk            zam. Marciszów
4. Anna Maria Koch                zam. Pastewnik
5. Emilia Jędrzejowska                zam. Ciechanowice
6. Beata Justyna Czyżewicz            zam. Świdnik    
7. Urszula Maria Pociecha                zam. Swidnik 
8. Krystyna Bielak                    zam. Marciszów                                                                                  

z urzędu – osoba wskazana przez Wójta Gminy
9. Anna Płaszczyńska                zam. Marciszów


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Sędzisławiu – świetlica wiejska w Sędzisławiu nr 25a

1. Karolina Maria Groń                zam. Sędzisław
2. Kazimierz Kuśmierczuk                zam. Sędzisław
3. Natalia Olga Wernicka                zam. Pustelnik
4. Marzanna Alicja Homoncik            zam. Sędzisław
5. Katarzyna Małgorzata Nowadzka        zam. Marciszów
6. Małgorzata Natalia Baszczuk            zam. Ciechanowice
7. Celina Apanel                    zam. Sędzisław
8. Dorota Małgorzata Radziak            zam. Sędzisław                                       

z urzędu – osoba wskazana przez Wójta Gminy
9. Lilianna Dorota Tokarska            zam. Sędzisław


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Wieściszowicach – świetlica wiejska w Wieściszowicach nr 43

1. Agnieszka Małgorzata Stępień-Wójs        zam. Marciszów
2. Danuta Polańska                zam. Ciechanowice
3. Kinga Justyna Olejniczak            zam. Sędzisław
4. Alicja Lucyna Małek                zam. Marciszów
5. Elżbieta Kowal                     zam. Wieściszowice
6. Jadwiga Józefa Wiktor        zam. Pustelnik
7. Monika Adamczyk        zam. Wieściszowice
8. Beata Iwona Helfojer        zam. Marciszów                                                                 

z urzędu – osoba wskazana przez Wójta Gminy
9. Jolanta Kudryńska                zam. Marciszów


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
Krystyna Magda


KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W MARCISZOWIE
z dnia 17 października 2014

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Marciszów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. Zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Marciszów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
W wyniku przeprowadzonego w dniu 17 października 2014 r. losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 410 § 7 ustawy – Kodeks wyborczy, przyznano następujące numery:

Numer 17 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE I PRACA
Numer 18 – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA KOTLINA MARCISZOWSKA
Numer 19 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ REGION
Numer 20 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RÓWNOŚĆ”
Numer 21 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BASZCZUK
Numer 22 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NIEZALEŻNI”


Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
Krystyna Magda
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MARCISZÓW
Z DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 2014r

w sprawie : wyznaczenia miejsc przeznaczonych  na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Na podstawie art. 114  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy  (DZ.U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami)    w związku z zarządzonymi na 16 listopada  2014 roku wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st Warszawy oraz wyborami wójtów , burmistrzów i prezydentów miastWÓJT GMINY  MARCISZÓW podaje do publicznej wiadomości informację:

URZĘDOWE  OBWIESZCZENIA   WYBORCZE  ORAZ  PLAKATY  KOMITETÓW  WYBORCZYCH W  WYBORACH  ZARZĄDZONYCH  NA DZIEŃ  16 LISTOPADA 2014 ROKU MOGĄ BYĆ  UMIESZCZANE  BEZPŁATNIE  NA  TABLICACH OGŁOSZEŃ  W SOŁECTWACH  NA  TERENIE  GMINY  MARCISZÓW.


Wójt Gminy
dr Stefan ZawieruchaOBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Marciszowie
z dnia 25 września 2014 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Marciszowie podaje do publicznej wiadomości informację o składzie komisji oraz swojej siedzibie i czasie pracy.

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Marciszowie:
1)    Magda Krystyna – Przewodnicząca Komisji
2)    Lefelbajn Teresa – Z-ca Przewodniczącej

Członkowie:
3)    Bujakowski Ryszard
4)    Dziuba Józef
5)    Golonka-Wójcik Janina
6)    Gurgul-Knap Paulina
7)    Gwóźdź Ewa
8)    Helfojer Jarosław
9)    Wojtas Stanisław

Gminna Komisja Wyborcza dyżury pełni w dniach roboczych:
od 26 września 2014 r. do 17 października 2014 r. w godzinach 11:00 – 15:00.
W dniu 07 października  2014 oraz 17 października 2014 Gminna Komisja Wyborcza pełni dyżur w godzinach 11:00 – 24:00.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej
Urząd Gminy w Marciszowie
ul. Szkolna 6
Pok. Nr 19 tel. 75-7410208 lub 75-7410294

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
Krystyna Magda


UCHWAŁA Nr XXVII/149/2012
RADY GMINY MARCISZÓW
z dnia 25 października 2012r


UCHWAŁA Nr XXVII/150/2012
RADY GMINY MARCISZÓW
z dnia 25 października 2012 rOBWIESZCZENIE
WÓJTA  GMINY MARCISZÓW
z dnia 3 września 2014r


o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyboru Rady Gminy Marciszów.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r – Kodeks wyborczy (DZ.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) WÓJT  GMINY podaje do wiadomości publicznej, że Rada Gminy Marciszów Uchwałą Nr XXVII/149/12 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Marciszów na okręgi wyborcze, ustalenie ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  dokonała podziału Gminy Marciszów na okręgi wyborcze, ustaliła ich granice, numery i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Numery i granice okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określono w sposób następujący:


Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych

w okręgu

1

Marciszów

ul. Główna : numery nieparzyste od nr 1 do nr 7

             numery parzyste od nr 2 do nr 48

ul . Nadrzeczna: numery parzyste od nr 2 do nr 6

                 numery nieparzyste od nr 21 do nr 81

 

1

2

Marciszów

ul. Nadrzeczna : numery parzyste od nr 10 do nr 24A

ul. Księcia Bolka I, ul. Kościelna, ul. Sołecka

ul. Główna : numery nieparzyste od nr 9 do nr 17

             numery parzyste od nr 50 do nr 84

 

1

3

Marciszów

ul. Główna: numery nieparzyste od nr 21 do nr 23 i nr 86

ul. Nadrzeczna: numery parzyste od nr 26 do nr 30

                numery nieparzyste od  nr 85 do nr 99

ul. Polna, ul. Stawowa, ul. Zakole, ul. Stroma

ul. Spółdzielcza: numery nieparzyste od nr 1 do nr 7

                 numery parzyste od nr 2 do nr 22

 

1

4

Marciszów

ul. Pocztowa, ul. Dworcowa, ul. Wrzosowa, ul. Tulipanowa, ul. Słoneczna, ul. Różana, ul. Goździkowa, ul. Szkolna

ul. Główna : numery parzyste od nr 88 do nr 122 i nr 35

 

1

5

Marciszów

ul. Włókiennicza, ul. Leśna,

ul. Główna : numery nieparzyste od nr 37 do nr 43

             numery parzyste od nr  126 do nr 136

ul. Spółdzielcza : numery nieparzyste od nr 9 do nr 31

                 numery parzyste od nr 26 do nr 46

 

1

6

Ciechanowice : od nr 1 do nr 33 i od nr 133 do nr 195

1

7

Ciechanowice: od nr 34 do nr 78 i od nr 201 do nr 230

1

8

Ciechanowice:  od nr 79 do nr 132

1

9

Domanów, Pustelnik, Nagórnik

1

10

Pastewnik

1

11

Świdnik

1

12

Sędzisław:  od nr 1 do nr 51 i od nr 57 do nr 80

1

13

Sędzisław:  od nr 52 do nr 56 i od nr 81 do nr 148

1

14

Wieściszowice : numery nieparzyste od nr 1 do nr 101  z wyłączeniem nr 95

1

15

Wieściszowice:  numery parzyste od nr 2 do nr 102 oraz nr 95

1Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy w Marciszowie ul. Szkolna 6

Wójt Gminy Marciszów
dr Stefan Zawierucha

Załączniki:

Data publikacji 2014-08-20 13:37:34Zawiadomienie o rejestracji komitetów wyborczych
Data publikacji 2014-09-17 12:32:11Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego
Data publikacji 2014-09-17 12:39:10załączniki - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu t
Data publikacji 2014-09-25 14:31:10Postanowienie nr 8/14 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
Data publikacji 2014-10-07 22:49:11Obwieszczenie Wójta Gminy Marciszów o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach komisj
Data publikacji 2014-10-15 14:43:56Obwieswzczenie Wójta Gminy Marciszów w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do plakatów wyborcz
Data publikacji 2014-12-12 12:18:36Obwieszczenia Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów Wójtów, do Rad i Sejmiku.redaguje: [Informatyk]

ostatnia zmiana:

przejdź do :