Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podległe
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow
RODO

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Ogłoszenia

27.10.2016
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Marciszów
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów”.


   Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 z późn. zm) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 3 listopada 2016r. do 2 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58 - 410 Marciszów w godzinach od 9.00 do 14.00 w pokoju nr 18 oraz na stronie internetowej www.marciszow.pl, ujednoliconego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów, zawierającego projektowane zmiany dotyczące realizacji celu publicznego w związku z uchwałą nr XXII/112/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 kwietnia 2016, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów”, (obejmującej teren działek w obrębie Marciszów, Wieściszowice, Sędzisław, Świdnik).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się 22 listopada 2016 r. w Urzędzie Gminy, o godzinie 10.00.
Zgodnie z art.11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i  fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Marciszów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2016r.

Wójt Gminy Marciszów
dr Stefan Zawierucha


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Marciszów
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

.
Na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o u.i.o ś. oraz uchwałą nr XXII/112/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 kwietnia 2016, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów”,), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, w dniach od 3 listopada 2016r. do 2 grudnia 2016 r w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58 - 410 Marciszów w godzinach od 9.00 do 14.00 w pokoju nr 18.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o u.i.o ś, projekt studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w w/w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o u.i.o ś , należy składać do Wójta Gminy Marciszów w formie pisemnej, ustnie do protokołu w  pok. nr 18 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@marciszow.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2016r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Marciszów.

Wójt Gminy Marciszów
dr Stefan Zawierucha


02.06.2016

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Marciszów uchwały nr XXII/112/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.  w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów w terminie do dnia 30 czerwca 2016r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Granice obszaru objętego niniejszą zmianą zostały określone na załączniku graficznym do uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium.

Wójt Gminy Marciszów
dr Stefan Zawierucha


02.06.2016

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MARCISZÓW

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy MarciszówNa podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów.

Wnioski do wyżej wymienionej prognozy należy składać do dnia 30 czerwca 2016r., w formie: pisemnej lub osobiście w Urzędzie Gminy w Marciszowie; drogą elektroniczną opatrzoną tematem „Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów”, na adres: gmina@marciszow.pl; ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu.

Wnioski powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Marciszów
dr Stefan ZawieruchaZałączniki:

Data publikacji 2016-04-14 21:28:36Regulamin
Data publikacji 2016-04-14 21:28:54Wniosek
Data publikacji 2016-11-14 20:28:06 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów
Data publikacji 2016-11-14 20:28:39 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów - załączniki
Data publikacji 2016-11-14 20:29:12 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów - załączniki cz.2
Data publikacji 2017-04-12 10:01:24Ogłoszenie - Działaj lokalnie - edycja 2017redaguje: [Informatyk]

ostatnia zmiana:

przejdź do :