Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Zamównienia do 30 000 euro

21.08.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro


Zamawiający:

Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58 – 410 Marciszów
Tel./fax 075 – 74 10 208

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych  polegających na zagospodarowaniu placu zabaw w  oparciu o:
•    przedmiar robót
•    projekt techniczny
•    STWIORB
 stanowiące załączniki  do ogłoszenia
Na wykonane roboty wykonawca udzieli 36 miesięcznego okresu gwarancji.

Termin wykonania zamówienia
Roboty budowlane należy wykonać w terminie do 15.10.2017. 

Kryteria oceny ofert
Cena brutto – znaczenie 100 %
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności obowiązujący podatek VAT.

Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać pisemnie pocztą, lub faxem na adres:
Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58 – 410 Marciszów
Fax na nr 075 – 74 10 208
Cenę oferty  należy obliczyć sporządzając kosztorys ofertowy w oparciu przedmiar robót.
Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto i nie podlega zmianie w okresie realizacji umowy.

Termin składania ofert:  28.08.2017 r.

Wójt Gminy Marciszów
dr Stefan ZawieruchaZałączniki:

Data publikacji 2017-08-21 14:59:05STWIORB
Data publikacji 2017-08-21 14:59:24Przedmiar robót
Data publikacji 2017-08-21 14:59:45Zagospodarowanie terenu
Data publikacji 2017-08-21 14:59:59Opis zagospodarowania terenu
Data publikacji 2017-08-30 15:49:24Zestawienie ofertredaguje: [Marek Banaś]

ostatnia zmiana:

przejdź do :