Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Zamównienia do 30 000 euro

10.01.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro


Zamawiający:

Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
 Tel./fax  075- 74 10 208

Przedmiot zamówienia
Badanie fizykochemiczne ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Marciszowie, Sędzisławiu, Ciechanowicach, Wieściszowice będących w eksploatacji Gminy Marciszów

I.     Opis przedmiotu zamówienia

 
1.    Przedmiotem zamówienia są badania fizyko – chemiczne ścieków oczyszczonych i surowych z oczyszczalni ścieków w Marciszowie, Sędzisławiu, Ciechanowicach, Wieściszowice będących w eksploatacji Gminy Marciszów
2.    Zakres przedmiotu zamówienia:
a.    dla oczyszczalni ścieków w |Sędzisławiu:
•    badania ścieku oczyszczonego w zakresie BZT5, ChZT, zawiesina ogólna – przewidywana ilość prób:  2 (raz na pół roku)
•    piezometr (BZT5, ChZT, zaw. og) – przewidywana ilość prób:  2 (raz na pół roku)
b.    dla lokalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w |Ciechanowicach (9 obiektów) i Wieściszowicach (1 obiekt):
•    badania ścieku oczyszczonego w zakresie BZT5, ChZT, zawiesina ogólna – przewidywana ilość prób:  2 razy w roku/obiekt
c.    dla oczyszczalni ścieków w Marciszowie:
•    badania ścieku oczyszczonego w zakresie BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot og., fosfor og.– przewidywana ilość prób:  12 razy w roku /raz na miesiąc/
•    badania ścieku oczyszczonego w zakresie temperatura, pH, chlorki, azot amonowy, azot azotynowy, chlor og., substancje ekstrahujące się eterem naftowym – przewidywana ilość prób:  6 razy w roku /raz na dwa miesiące/
•    badania ścieku surowego w zakresie BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot og., fosfor og.– przewidywana ilość prób:  12 razy w roku /raz na miesiąc/
•    badania ścieku surowego w zakresie temperatura, pH, chlorki, azot amonowy, azot azotynowy, chlor og., substancje ekstrahujące się eterem naftowym – przewidywana ilość prób:  6 razy w roku /raz na dwa miesiące/

II.    Wygania dodatkowe:
Laboratorium winno posiadać przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia  akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań chemicznych ścieków, badań właściwości fizycznych ścieków oraz pobierania próbek ścieków.
Akredytację wraz z zakresem akredytacji należy dołączyć do oferty.

III.    Termin wykonania zamówieniastyczeń 2017 do grudzień 2017 r.

IV.    Kryteria oceny ofert: Cena   - znaczenie 100%

V.    Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać pisemnie pocztą lub mailowo lub faksem na adres:

Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów

lub faksem na nr 075 – 74 10 208
lub mail: kierownik.iti@marciszow.pl

Osoba do kontaktu: Rafał Zdunek tel; 75 7410126

Termin składania ofert: 14.01.2017 r.

Wójt Gminy Marciszów
dr Stefan ZawieruchaZałączniki:

Data publikacji 2017-01-13 08:24:47Formularz ofertowy
Data publikacji 2017-01-13 08:26:11Wyjaśnienieredaguje: [Marek Banaś]

ostatnia zmiana:

przejdź do :