Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Zamównienia do 30 000 euro

22.11.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euroZamawiający:
Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
Tel./fax  075- 74 10 208

Przedmiot zamówienia
„Adaptacja pomieszczeń po bibliotece na przedszkole przy ul. Szkolnej 8d w Marciszowie ”

Opis prac
Zadnie realizowane jest na podstawie dokumentacji budowlanej pn: „Zmiana sposobu użytkowania z przebudową części parteru  w celu rozbudowy przedszkola” przy ul. Szkolnej 8  w Marciszowie.
Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych.
Wykonawca winien zapewnić dodatkowo: kierownika budowy, obsługę geodezyjną, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Termin wykonania zamówienia – do 15 grudnia 2017 r.
Kryteria oceny ofert: Cena   - znaczenie 100%
Osoba do kontaktu: Rafał Zdunek tel: 757410126 wew 45, mail: kierownik.iti@marciszow.pl

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać pisemnie na adres:
Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
lub faksem na nr 075 – 74 10 208

Termin składania ofert: 28.11.2017 r. do godz. 15:00
W załączeniu:
1.    Formularz ofertowy
2.    Przedmiar robót /dokument pomocniczy do wyceny, przedmiar może nie zwierać wszystkich elementów robót do wykonania przedmiotu zamówienia/
3.    Dokumentacja budowlana
4.    Projekt umowyZałączniki:

Data publikacji 2017-11-21 14:46:13Projekt budowlany cz.2
Data publikacji 2017-11-21 14:37:26Projekt umowy
Data publikacji 2017-11-21 14:43:54Projekt budowlany cz.1
Data publikacji 2017-11-21 14:28:54Formularz ofertowy
Data publikacji 2017-11-21 14:29:13Formularz ofertowy
Data publikacji 2017-11-21 14:49:24Dokumentacja budowlana cz.1
Data publikacji 2017-11-21 14:50:33Dokumentacja budowlana cz.2redaguje: [Marek Banaś]

ostatnia zmiana:

przejdź do :