Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Zamównienia do 30 000 euro

15.05.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro


Zamawiający:
Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
Tel./fax  075- 74 10 208

Przedmiot zamówienia

„Budowa przyłącza gazu płynnego z kotłownią gazową i instalacją c.o. dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach”

Opis prac

Zadnie realizowane jest na podstawie
•    dokumentacji budowlanej pn: „Budowa instalacji gazu wraz posadowieniem zbiornika na gaz płynny o poj. 4750l, kotłowni gazowej i instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach” zatwierdzonej pozwoleniem na budowę nr 233/16 z dnia 20.12.2016 r wydanym przez Starostę Kamiennogórskiego
•    oraz zapisów Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych  instalacji zbiornikowej  gazu płynnego ze zbiornikiem o poj. 4850 dm3 wraz z instalacją w części podziemnej do budynku świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach.

Wykonawca dodatkowo winien uzyskać:
1.    Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych o wydanie którego należy wystąpić do Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze – zgodnie z postanowieniem DWKZ nr 542/2016 z dn. 14 grudnia 2016 r.
Wykonawca dodatkowo winien zapewnić:
1.    Kierownika budowy w spec. instalacji sanitarnych bez ograniczeń, w tym na sieci gazowe.
2.    Nadzór archeologiczny prowadzony przez uprawnionego archeologa
3.    Obsługę geodezyjną.
4.    Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

I.    Termin wykonania zamówienia
do 29 września 2017 r.
II.    Kryteria oceny ofert: Cena   - znaczenie 100%
III.    Osoba do kontaktu: Rafał Zdunek tel: 757410126 wew 45, mail: kierownik.iti@marciszow.pl
IV.    Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać pisemnie na adres:
Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
lub faksem na nr 075 – 74 10 208
Termin składania ofert: 26.05.2017 r. do godz. 15:00

W załączeniu:
1.    Formularz ofertowy
2.    Przedmiar robót /dokument pomocniczy do wyceny, przedmiar może nie zwierać wszystkich elementów robót do wykonania przedmiotu zamówienia/
3.    Dokumentacja budowlana + STWIOR
4.    Pozwolenie na budowę
5.    Projekt umowy

Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5

15.05.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro


Zamawiający:
Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
Tel./fax  075- 74 10 208

Przedmiot zamówienia

„Budowa przyłącza gazu płynnego z kotłownią gazową i instalacją c.o. dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach”
Opis prac
Zadnie realizowane jest na podstawie
•    dokumentacji budowlanej pn: „Budowa instalacji gazu wraz posadowieniem zbiornika na gaz płynny o poj. 4750l, kotłowni gazowej i instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach” zatwierdzonej pozwoleniem na budowę nr 234/16 z dnia 20.12.2016 r. wydanym przez Starostę Kamiennogórskiego
•    oraz zapisów Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wykonania instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach.

Wykonawca dodatkowo winien uzyskać:
1.    Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych o wydanie którego należy wystąpić do Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze – zgodnie z postanowieniem DWKZ nr 541/2016 z dn. 14 grudnia 2016 r.
Wykonawca dodatkowo winien zapewnić:
1.    Kierownika budowy w spec. instalacji sanitarnych bez ograniczeń, w tym na sieci gazowe.
2.    Nadzór archeologiczny prowadzony przez uprawnionego archeologa
3.    Obsługę geodezyjną.
4.    Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

I.    Termin wykonania zamówienia – do 29 września 2017 r.

II.    Kryteria oceny ofert: Cena   - znaczenie 100%
III.    Osoba do kontaktu: Rafał Zdunek tel: 757410126 wew 45, mail: kierownik.iti@marciszow.pl
IV.    Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać pisemnie na adres:
Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
lub faksem na nr 075 – 74 10 208

Termin składania ofert: 26.05.2017 r. do godz. 15:00

W załączeniu:
1.    Formularz ofertowy
2.    Przedmiar robót /dokument pomocniczy do wyceny, przedmiar może nie zwierać wszystkich elementów robót do wykonania przedmiotu zamówienia/
3.    Dokumentacja budowlana + STWIOR
4.    Pozwolenie na budowę
5.    Projekt umowy

Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5:05.04.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro


Zamawiający:
Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
Tel./fax  075- 74 10 208

Przedmiot zamówienia
„Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działki gruntowej nr 242 w Marciszowie”
Opis prac
Zadnie realizowane jest na podstawie dokumentacji budowlanej pn: „Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do działek nr 242 w Marciszowie”.
Zakres prac obejmuje między innymi:
1.    Długość i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej:
a.    DN 200 mm – 291 mb (uwaga: w projekcie budowlanym jest średnica DN160, a winna być DN200).
b.    Studnie DN 600 mm – 1szt.
c.    Studnie do przyłączy DN 425 mm – 7 szt.
2.    Długość i uzbrojenie sieci wodociągowej (bez studni wodomierzowych):
a.    DN 90 mm – 345 mb.
b.    Zasuwa DN 80 mm ze skrzynka uliczną – 1 szt.
c.    Hydrant nadziemny DN 80 mm – 1 szt.
d.    Wpięcie do istniejącej sieci dn80 /stal/.
e.    Płukanie i dezynfekcja sieci.
3.    Zapewnienie kierownika budowy w spec. instalacji sanitarnych.
4.    Obsługę geodezyjną.
5.    Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
6.    Odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową drogi gminnej ul. Piekarska, po wykopach, na długości ok 190 mb.  

I.    Termin wykonania zamówienia – do 15 września 2017 r.
II.    Kryteria oceny ofert: Cena   - znaczenie 100%
III.    Osoba do kontaktu: Rafał Zdunek tel: 757410126 wew 45, mail: kierownik.iti@marciszow.pl
IV.    Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać pisemnie na adres:
Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
lub faksem na nr 075 – 74 10 208

Termin składania ofert: 14.04.2017 r. do godz. 15:00
W załączeniu:
1.    Formularz ofertowy
2.    Przedmiar robót /dokument pomocniczy do wyceny, przedmiar może nie zwierać wszystkich elementów robót do wykonania przedmiotu zamówienia/
3.    Dokumentacja budowlana
4.    Projekt umowy

Załączniki nr 1, 2, 3, 4:


Protokół z zamówieniaredaguje: [Marek Banaś]

ostatnia zmiana:

przejdź do :