Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
- Archiwum ofert pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Oferty pracy

21.02.2018

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE  NA  STANOWISKO  URZĘDNICZE
Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. DZ.U. z 2016 roku, poz. 902 ze zmianami)

WÓJT  GMINY  MARCISZÓW
ogłasza konkurs na  stanowisko INSPEKTORA ds. MIENIA  KOMUNALNEGO  I  WYPOSAŻENIA W REFERACIE  KSIĘGOWOŚCI   URZĘDU   GMINY 
W  MARCISZOWIE

1.    Nazwa i adres jednostki:  
Urząd Gminy  w Marciszowie ul. Szkolna 6,  58-410 Marciszów.

2.    Stanowisko

Inspektor ds. mienia komunalnego i wyposażenia

3.    Wymagania niezbędne.                                                                     
Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia  21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. .DZ.U z 2016 r, poz. 902) tj.:
1)    ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
2)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
4)    posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na określonym stanowisku,
5)    posiada wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany kierunek ekonomia ,
6)    posiada co najmniej  trzyletni staż pracy, preferowany - pięcioletni staż pracy,
 Ponadto kandydat  na stanowisko  Inspektora ds. mienia komunalnego i wyposażenia powinien posiadać dobrą znajomość  obsługi komputera w  tym : programów biurowych (word, exel) oraz wykazać się  podstawową znajomością przepisów   ( ustaw) min :
o samorządzie gminnym , o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatku dochodowym od osób prawnych , o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ordynacja podatkowa,
o podatkach i opłatach lokalnych, instrukcji kancelaryjnej  oraz kpa

4.    Wymagania dodatkowe:
a)    umiejętność interpretowania przepisów prawnych,
b)    uprzejmość i życzliwość w kontaktach,
c)    cechy osobowościowe : kreatywność, sumienność, staranność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,

5.    Zakres obowiązków:
1)    ewidencja  środków trwałych,
2)    ewidencja wartości niematerialnych i prawnych,
3)    dokonywanie na koniec roku odpisów umorzeniowych środków trwaych i wartości niematerialnych,
4)    sporządzanie sprawozdań o stanie i ruchu środków trwałych,
5)    bieżąca aktualizacja spisów inwentarza w pomieszczeniach biurowych,
6)    ewidencja i rozliczanie dochodów z mienia komunalnego, ewidencja i rozliczanie wpływów z opłat,
7)    zakładanie kartotek imiennych podatników na podstawie  decyzji administracyjnej przy zastosowaniu programu komputerowego,
8)    ewidencja wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i fizycznych przy zastosowaniu programu komputerowego,
9)    prowadzenie egzekucji należności podatkowych  oraz wystawianie tytułów wykonawczych,
10)    prowadzenie spraw związanych z zajęciem hipotecznym,
11)    ewidencja i rozliczanie podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych

6.    Warunki pracy na stanowisku:
1)    wymiar czasu pracy: pełny etat,
2)    termin rozpoczęcia pracy: 03 kwietnia 2018r
3)    rodzaj umowy o pracę : umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, a następnie na czas nieokreślony jeśli nie będzie zastrzeżeń  co do pełnienia funkcji przez pracownika , a dla osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym obowiązek odbycia służby przygotowawczej,
4)    wynagrodzenie  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich  ( tj. DZ.U. z 2014 roku, poz.1786 ze zmianami)  oraz Zarządzenia Nr  8/18 Wójta Gminy Marciszów z dnia 08 stycznia 2018 roku
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Marciszów.

7.    Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wskaźnik  zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Marciszowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

8.    Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV) ze zdjęciem,
2)    list motywacyjny,
3)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4)    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5)    kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie  ( zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 roku –DZ.U Nr 125, poz. 869,
6)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniach,
7)    oświadczenie  o niekaralności  za przestępstwa  popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada  zaświadczenie o niekaralności    z Krajowego Rejestru Karnego,
8)    oświadczenie  o posiadaniu  pełnej  zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do pracy na stanowisku,
10)    oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zmianami),
11)    kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

9.    Termin i miejsce składania dokumentów:

1)    oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Marciszów w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Marciszów ul. Szkolna 6 , 58-410 Marciszów w terminie do dnia 21  marca 2018 roku z dopiskiem na kopercie „ Dotyczy naboru na stanowisko  Inspektora ds. mienia komunalnego i wyposażenia”,
2)    decyduje data wpływu do Urzędu,
3)    oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
4)    o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie  lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,
5)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Marciszowie.

Wójt Gminy
dr Stefan Zawierucha


20.02.2018

INFORMACJA

Do dnia 12 lutego 2018 roku – ostateczny termin złożenia aplikacji na stanowisko Skarbnika Gminy Marciszów – złożona została 1 oferta spełniająca wszelkie kryteria w ogłoszonym konkursie.       
Jednakże w dniu 19 lutego 2018 roku ,w  dniu poprzedzającym przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej , kandydat zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 20 lutego 2018 roku poinformował o wycofaniu swojej aplikacji na stanowisko.
W związku z powyższym ogłoszony  konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Marciszów  nie doszedł do skutku.

Wójt Gminy
dr Stefan Zawierucha


15.01.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Marciszów ogłasza otwarty i konkurencyjny
nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy
Marciszów w Urzędzie Gminy Marciszów ul. Szkolna 6, 58-410 MarciszówI.    Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Marciszów ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów

II.    Określenie stanowiska pracy:    
a)    Skarbnik Gminy  Marciszów, zatrudnienie na podstawie powołania
b)    wymiar czasu pracy : pełny etat 

III.     Wymagania niezbędne:
a)    posiadanie obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) - strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b)    osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
c)    niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
d)    niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
e)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
f)    brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
g)    cieszenie się nieposzlakowaną opinią; 
h)    znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego i kodeksu postępowania administracyjnego tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku od środków transportowych,  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw,  kodeksu postępowania administracyjnego;
i)    umiejętność kierowania  zespołem;
j)    dyspozycyjność;
k)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym  stanowisku urzędniczym;

IV.    Spełnienie przynajmniej jednego z poniższych punktów dotyczących wykształcenia:
a)    ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie, co najmniej 3-letniej praktyki  w księgowości;
b)    ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie, co najmniej 6-letniej praktyki  w księgowości;
c)    wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
d)    posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego na podstawie odrębnych przepisów.

V.    Wymagania dodatkowe:
a)    preferowany kierunek studiów: ekonomia; 
b)    doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub w jednostkach samorządu terytorialnego;
c)    znajomość obsługi komputera  w środowisku windows, programów pakietu microsoft office  (arkusz kalkulacyjny,  poczta elektroniczna) oraz programów księgowości budżetowej i rachunkowej;
d)    predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie organizacyjne, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, odporność na stres, wysoka kultura osobista;
e)    umiejętność pracy pod presją czasu;
f)    umiejętności interpersonalne w zakresie obsługi interesanta.

VI.    Główne zadania wykonywane na stanowisku:
a)    Skarbnik gminy jest jednocześnie głównym księgowym budżetu gminy. Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określa art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.DZ.U z  2017 roku, poz.2077
b)    skarbnik gminy wykonuje zadania określone przez wójta gminy.

VII.    Do zadań skarbnika gminy należy w szczególności:
a)    uczestnictwo w posiedzeniach rady gminy;
b)    opracowywanie projektu budżetu gminy, szczegółowego podziału wydatków i dochodów, oraz współtworzenie strategii rozwoju gminy;
c)    przygotowywanie uchwał i zarządzeń w sprawach finansowo-budżetowych;
d)    wnioskowanie wobec uprawnionych organów oraz opiniowanie projektów decyzji i aktów normatywnych wywołujących skutki finansowe dla budżetu gminy;
e)    nadzór nad realizacją budżetu;
f)    czuwanie nad zachowaniem okresowej równowagi budżetowej dochodów i wydatków oraz realizacji zadań budżetowych;
g)    przestrzeganie dyscypliny budżetowej i dyscypliny finansów publicznych;
h)    nadzór nad działalnością gospodarczo-finansową jednostek podporządkowanym radzie gminy;
i)    sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z wykonania budżetu i środków pozabudżetowych oraz dokonywanie okresowych ocen, analiz i prognoz realizacji budżetu;
j)    sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań dla GUS;
k)    przygotowywanie projektów zmian w budżecie;
l)    przygotowywanie materiałów informacyjnych z zakresu spraw finansowych i przedkładanie wójtowi, radzie gminy i jej organom;
m)    akceptowanie rachunków do wypłaty;
n)    kontrola nad ewidencją i wykorzystaniem środków trwałych i przedmiotów nietrwałych;
o)    prowadzenie skonsolidowanej rachunkowości dla podległych jednostek organizacyjnych;
p)    współorganizowanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającej prawidłowy przebieg operacji gospodarczych i finansowych;
q)    zorganizowanie i nadzorowanie obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
r)    opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, zasad przeprowadzania i rozliczenia inwentaryzacji w oparciu o przepisy w tym zakresie stanowiące;
s)    kontrasygnowanie oświadczeń woli wójta w zakresie zarządu mieniem gminnym, jeżeli czynność prawna powoduje powstanie zobowiązań pieniężnych.

VIII.    Warunki pracy na stanowisku:

a)    praca na pełny etat;
b)     wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. DZ.U. z 2014 roku, poz. 1786 ze zmianami) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Marciszów;
c)    wynagrodzenie wypłacane w rozliczeniu miesięcznym;
d)    praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

IX.      Informacje dodatkowe:
a)    informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. styczeń 2018 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Marciszów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

X.    wymagane dokumenty:
a)    życiorys (cv);
b)    list motywacyjny;
c)    kwestionariusz osobowy;
d)    kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
e)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia, posiadane dodatkowe uprawnienia;
f)    pisemne oświadczenie  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych;
g)    pisemne oświadczenie  o  niekaralności prawomocnym  wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
h)    pisemne oświadczenie  o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi;
i)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj.DZ .U  z  2016 roku, poz.902 ze zmianami).
j)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

XI.     Miejsce i termin złożenia dokumentów:
a)    wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata  do Urzędu Gminy Marciszów ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów z dopiskiem „nabór na kandydata na stanowisko skarbnika gminy”  w terminie  do    12 lutego 2018 r. do godz. 15.00
b)    dokumenty, które wpłyną do urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

XII.    Dodatkowe informacje:

a)    dokumenty: list motywacyjny, cv powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2016.roku, poz.922 ) oraz z ustawą z dnia   
b)    21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (tj. DZ.U z 2016 roku, poz.902 ze zmianami).
c)    wybór kandydata będzie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.
d)    w życiorysie (cv) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
e)    informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Marciszów  oraz na tablicy informacyjnej urzędu gminy.
f)    wyłoniony kandydat w otwartym naborze zostanie zgodnie z zasadami powoływania skarbnika gminy określonymi w art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tj.DZ. U. z 2017 roku, poz. 1875) przedstawiony przez wójta gminy do powołania przez radę gminy na stanowisko Skarbnika Gminy Marciszów.

Wójt Gminy Marciszów
dr Stefan Zawierucha


10.01.2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Marciszowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Marciszowie
ul Szkolna 4 b


Stanowisko: Główny Księgowy
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Dzień rozpoczęcia pracy: 03 kwietnia 2018 r.

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA)
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego wyroku za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
e) Głównym Księgowym może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania konieczne:
a) znajomość zasad księgowości budżetowej,
b) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
c) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
d) znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
e) znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
f) znajomość prawa podatkowego, przepisów z zakresu rozliczeń z ZUS,
g) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
h) znajomość obsługi komputera: pakietów biurowych i finansowo-księgowych

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie rachunkowości jednostki,
b) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
c) dokonywania wstępnej kontroli:
- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych
d) opracowywanie projektów planów finansowych,
e) rozliczanie delegacji służbowych,
f) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
g) sprawowanie nadzoru na ewidencją środków trwałych,
h) prowadzenie kontroli wewnętrznej,
i) naliczanie wypłat pracowników, sporządzanie list płac i przelewów

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku: 1%

5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny - opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz.1458. z późn. zm.)
i podpisany przez kandydata.
b) cv lub kwestionariusz osobowy dla kandydata
c) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) i innych dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania zawodu głównego księgowego w sektorze finansów publicznych
e) oświadczenie o niekaralności, i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne
g) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 16.02.2018 r. do godz. 15.00 :
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta zatrudnienia w GOPS-Główny Księgowy”
lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marciszowie pok. nr 14
lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
58-410 Marciszów
ul. Szkolne 4 b


Inne informacje:
Dokumenty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 075 74 10 652


Kierownik GOPS Marciszów
Lucyna Nowak


21.06.2017
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY
KONSERWATOR, PRACOWNIK FIZYCZNY


1.    Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Marciszowie ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów.

2.    Zakres wykonywanej pracy:
prace konserwatorskie i remontowe na mieniu gminnym w tym; drobne prace budowlane, prace przy utrzymaniu i remontach dróg gminnych, obsługa gminnych urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, itp

3.    Wymagania:

a.    ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
b.    posiada wykształcenie minimum zawodowe,
c.    posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na określonym stanowisku,
d.    ważne prawo jazdy kategorii B,
e.    sumienność, dyspozycyjność, kreatywność,
f.    umiejętność pracy w zespole.

4.    Warunki pracy na stanowisku:

a.    wymiar czasu pracy: pełny etat,
b.    przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01 lipca 2017 r.
c.    rodzaj umowy o pracę : umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, a następnie na czas nieokreślony jeśli nie będzie zastrzeżeń  co do pracy wykonywanej przez pracownika

5.    Wynagrodzenie  zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników UG Marciszów

6.    Wymagane dokumenty:

a.    podanie o pracę,
b.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
c.    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniach,

7.    Termin i miejsce składania dokumentów:

oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Marciszów w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Marciszów ul. Szkolna 6 , 58-410 Marciszów lub pocztą e-mail na adres: kierownik.iti@marciszow.pl w terminie do dnia 30.06.2017 roku z dopiskiem na kopercie „ Dotyczy naboru na stanowisko – konserwator, pracownik fizyczny”,
O wyniku naboru kandydaci będą informowani telefonicznie  lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Dodatkowych informacji udzielają:

mgr inż. Wiesław Cepielik – zastępca Wójta Gminy Marciszów tel: 75 7410208  e-mail: zastepca.wojta@marciszow.pl
inż. Rafał Zdunek – kierownik referatu ITI tel: 75 7410126 wew 45 e-mail:  kierownik.iti@marciszow.pl05.06.2017


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA  ZAWARCIE  UMOWY O PRACĘ  NA STANOWISKU 
KIEROWNIKA REFERATU GOSPODARKI GRUNTAMI, OCHRONY SRODOWISWKA I ROLNICTWA URZĘDU GMINY W  MARCISZOWIE

                                                                        
Informujemy, że po przeprowadzeniu analizy formalnej   złożonych ofert (5) na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący  kandydaci spełniający wymagania  określone w ogłoszeniu:


Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Jerzy Gwiżdż

Kamienna Góra

2

Angelika Iwańska

Marciszów

3

Agnieszka Sroka

Wieściszowice

4

Ewelina Tokarska

Sędzisław


Wójt Gminy
dr Stefan Zawierucha


10.05.2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. DZ.U. z 2016 roku, poz. 902 ze zmianami)

WÓJT  GMINY  MARCISZÓW

ogłasza konkurs na  stanowisko
KIEROWNIKA  REFERATU GOSPODARKI  GRUNTAMI , OCHRONY  SRODOWISKA I ROLNICTWA URZĘDU GMINY  W  MARCISZOWIE


1.    Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Marciszowie
ul. Szkolna 6, 
58-410 Marciszów.

2.    Stanowisko :

KIEROWNIK REFERATU

3.    Wymagania niezbędne.
Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia              
21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. .DZ.U z 2016 r, poz. 902) tj.:
1)    ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta          z pełni praw publicznych,
2)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
4)    posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na określonym stanowisku,
5)    posiada wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany kierunek prawo, administracja ,
6)    posiada co najmniej  czteroletni staż pracy,
.
Ponadto kandydat  na stanowisko  Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa  powinien posiadać dobrą znajomość  obsługi komputera w  tym : programów biurowych (word, exel) oraz wykazać się  podstawową znajomością przepisów     ( ustaw) min : o samorządzie gminnym , o utrzymaniu czystości i porządku, o gospodarce gruntami, o ochronie środowiska, o ochronie zwierząt, o lasach oraz kpa

4.    Wymagania dodatkowe:

a)    umiejętność interpretowania przepisów prawnych,
b)    uprzejmość i życzliwość w kontaktach,
c)    cechy osobowościowe : kreatywność, sumienność, staranność, odpowiedzialność, samodzielność myślenia i działania, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,
d)    mile widziana znajomość prawidłowego procedowania postępowań związanych     z gospodarką nieruchomościami gminnymi.

5.    Zakres obowiązków:

1)    realizacja zadań z zakresu geodezji i gospodarki gruntami,
2)    prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych,
3)    prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości,
4)    koordynowanie spraw dot. ochrony gruntów,
5)    realizacja zadań wynikających z prawa łowieckiego,
6)    realizacja zadań w zakresie ustawy o lasach,
7)    wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów,
8)    prowadzenie spraw dot. obszarów chronionych Natura 2000
9)    wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt,
10)    wykonywanie spraw z zakresu melioracji i prawa wodnego,
11)    wydzierżawianie gminnych nieruchomości rolnych ,
12)    realizacja zadań związanych  z klęskami żywiołowymi ( susza, gradobicie, powódź),
13)    dokonywanie potwierdzeń i wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstw rolnych
14)    przygotowywanie decyzji administracyjnych wynikających z zadań referatu

6.    Warunki pracy na stanowisku:

1)    wymiar czasu pracy: pełny etat,
2)    termin rozpoczęcia pracy: 03 lipca 2017r
3)    rodzaj umowy o pracę : umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, a następnie na czas nieokreślony jeśli nie będzie zastrzeżeń  co do pełnienia funkcji przez pracownika , a dla osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym obowiązek odbycia służby przygotowawczej,
4)    wynagrodzenie  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich  ( tj. DZ.U. z 2014 roku, poz.1786 ze zmianami)  oraz Zarządzenia Nr  39/09 Wójta Gminy Marciszów z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Marciszów.

7.    Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wskaźnik  zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Marciszowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

8.    Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV) ze zdjęciem,
2)    list motywacyjny,
3)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4)    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5)    kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie ( zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 roku –DZ.U Nr 125, poz. 869,
6)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniach,
7)    oświadczenie  o niekaralności  za przestępstwa  popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
8)    oświadczenie  o posiadaniu  pełnej  zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do pracy na stanowisku,
10)    oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zmianami),
11)    kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

9.    Termin i miejsce składania dokumentów:
1)    oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Marciszów w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Marciszów ul. Szkolna 6 , 58-410 Marciszów w terminie do dnia 02 czerwca 2017 roku z dopiskiem na kopercie „ Dotyczy naboru na stanowisko  Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa”,
2)    decyduje data wpływu do Urzędu,
3)    oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
4)    o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie  lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,
5)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Marciszowie.

Wójt Gminy
dr Stefan Zawierucha
08.08.2016


INFORMACJA  O  UNIEWAŻNIENIU   NABORU
przeprowadzonego w związku z ogłoszeniem z dnia 16 czerwca 2016 roku na stanowisko urzędnicze
referenta ds. administracyjno- technicznych w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Marciszów

Uzasadnienie

Na podstawie ogłoszonego konkursu  na stanowisko referenta ds. administracyjno-technicznych w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji w Urzędzie Gminy w Marciszowie             w terminie określonym w ogłoszeniu tj. do dnia 29 lipca 2016
roku wpłynęły 4 oferty.
Jednakże żadna z osób ubiegających się o zatrudnienie nie złożyła  wszystkich wymaganych  dokumentów opisanych w pkt 8 ogłoszenia o naborze.

W związku z powyższym  Konkurs zostaje unieważniony z powodu braku kandydatów spełniających wymagania formalne.

Wójt Gminy
dr Stefan Zawierucha


16.06.2016


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE


Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. DZ.U. z 2014 roku, poz. 1202)

WÓJT  GMINY  MARCISZÓW
ogłasza nabór na  stanowisko referenta ds. administracyjno-technicznych
w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
w Urzędzie Gminy Marciszów.


1.    Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Marciszowie
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów.

2.    Stanowisko:
referent ds. administracyjno-technicznych

3.    Wymagania niezbędne:
Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (DZ.U z 2014 r, poz. 1202) tj.:
1)    ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
2)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
4)    posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na określonym stanowisku,
5)    wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek inżynieria środowiska lub budownictwo ( specjalność: urządzenia sanitarne, inżynieria sanitarna, inżynieria wodna, oczyszczalnie, budownictwo wodne i sanitarne, automatyka przemysłowa, ochrona środowiska),
6)    posiada co najmniej dwuletni staż pracy,
7)    ważne prawo jazdy kategorii „B”.
 Ponadto kandydat  na stanowisko  referenta ds. administracyjno-technicznych powinien posiadać dobrą znajomość  obsługi komputera w  tym : programów biurowych (word, exel) oraz wykazać się  podstawową znajomością przepisów     ( ustaw) : o samorządzie gminnym , o utrzymaniu czystości i porządku,  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, o zamówieniach publicznych oraz kpa

4.    Wymagania dodatkowe:
a)    umiejętność interpretowania przepisów prawnych,
b)    uprzejmość i życzliwość w kontaktach,
c)    cechy osobowościowe : kreatywność, sumienność, staranność, odpowiedzialność, samodzielność myślenia i działania, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,

5.    Zakres obowiązków:
1)    nadzór i kontrola w zakresie funkcjonowania gminnych urządzeń do zaopatrzenia w wodę i urządzeń w zakresie kanalizacji sanitarnej w tym funkcjonujących na oczyszczalniach ścieków,
2)    nadzór nad konserwacją  i naprawami gminnych urządzeń zaopatrzenia w wodę i gminnych urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych,
3)    przygotowywanie sprawozdań i wniosków taryfowych,
4)    prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gminnej gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5)    wydawanie warunków technicznych  włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
6)    uzgadnianie projektów przyłączy i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
7)    przygotowywanie umów z odbiorcami usług,
8)    przyjmowanie zgłoszeń awarii i koordynacja działań związanych z usuwaniem awarii na sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych,
9)    przygotowywanie zleceń na roboty budowlane i w zakresie dostaw materiałów eksploatacyjnych i części do obsługi sieci wodno- kanalizacyjnych,,
10)    przygotowywanie zleceń na roboty budowlane i w zakresie dostaw materiałów eksploatacyjnych i części do obsługi sieci wodno – kanalizacyjnych,
11)     prowadzenie ewidencji związanej z eksploatacją  urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych w tym urządzeń pomiarowych,
12)    uczestnictwo w odbiorach robót budowlano-instalacyjnych.

6.    Warunki pracy na stanowisku:

1)    wymiar czasu pracy: pełny etat,
2)    termin rozpoczęcia pracy: 01 września 2016r
3)    rodzaj umowy o pracę : umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, a następnie na czas nieokreślony jeśli nie będzie zastrzeżeń  co do pełnienia funkcji przez pracownika , a dla osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym obowiązek odbycia służby przygotowawczej,
4)    wynagrodzenie  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich  ( tj. DZ.U. z 2013 roku, poz.1050 ze zmianami)  oraz Zarządzenia Nr  39/09 Wójta Gminy Marciszów z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Marciszów.

7.    Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wskaźnik  zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Marciszowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

8.    Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV) ze zdjęciem,
2)    list motywacyjny,
3)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4)    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5)    kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 roku –DZ.U Nr 125, poz. 869),
6)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniach,
7)    oświadczenie  o niekaralności  za przestępstwa  popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada  zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
8)    oświadczenie  o posiadaniu  pełnej  zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do pracy na stanowisku,
10)    oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zmianami),
11)    kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

9.    Termin i miejsce składania dokumentów:
1)    oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Marciszów w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Marciszów ul. Szkolna 6 , 58-410 Marciszów w terminie do dnia 29 lipca 2016 roku z dopiskiem na kopercie "Dotyczy naboru na stanowisko referenta   ds. administracyjno-technicznych",
2)    decyduje data wpływu do Urzędu,
3)    oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
4)    o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie  lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,
5)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Marciszowie.


Wójt Gminy
dr Stefan Zawierucha


03.02.2016

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. DZ.U. z 2014 roku, poz. 1202)

WÓJT  GMINY  MARCISZÓW
ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. wynagrodzeń i czynszu mieszkaniowego
 w Referacie Księgowości  
w Urzędzie Gminy Marciszów.


1.    Nazwa i adres jednostki:  Urząd Gminy w Marciszowie ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów.
2.    Stanowisko :  podinspektor ds. wynagrodzeń i czynszu mieszkaniowego.
3.    Wymagania niezbędne.                                                                                          Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2014 r, poz. 1202) tj.:
1)    ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta          z pełni praw publicznych,
2)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
4)    posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na określonym stanowisku,
5)    posiada  dyplom ukończenia wyższych studiów ekonomicznych , potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra,
6)    posiada co najmniej dwuletni staż pracy
 Ponadto kandydat  na stanowisko  podinspektora ds. wynagrodzeń i czynszu   mieszkaniowego  powinien posiadać umiejętności  biegłej obsługi komputera w zakresie  podstawowym oraz  programów pakietów Office  (PŁATNIK) oraz wykazać się znajomością przepisów     ( ustaw) : o samorządzie gminnym , o pracownikach samorządowych , zasadach wynagradzania pracowników samorządowych, finansach publicznych, o rachunkowości,  o podatku dochodowym od osób fizycznych i ubezpieczeniach społecznych, ustawa regulująca zasady i formy  ochrony praw lokatorów oraz zagadnień o własności lokali

4.    Wymagania dodatkowe:
a)    umiejętność interpretowania przepisów prawnych,
b)    uprzejmość i życzliwość w kontaktach,
c)    cechy osobowościowe : kreatywność, sumienność, staranność, odpowiedzialność, samodzielność myślenia i działania, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,

5.    Zakres obowiązków:
1)    sporządzanie kalkulacji osobowego funduszu płac/ roczne plany finansowe,
2)    sporządzanie list płac pracowników urzędu,
3)    naliczanie zasiłków chorobowych i innych dot. płac,
4)    prowadzenie prawidłowej  dokumentacji płacowej, ( ewidencjonowanie list płac, sporządzanie deklaracji PIT, sporządzanie deklaracji do ZUS)
5)    naliczanie i czuwanie nad prawidłowością innych naliczeń płacowych,
6)    sporządzanie dokumentów wewnętrznych PK – miesięcznych w odniesieniu do naliczeń płac, potrąceń ZUS, składek na fundusz pracy, podatku od wynagrodzeń  i innych potrąceń – na podstawie zbiorówki list płac i odniesienie danych na odpowiednie konto syntetyczne i analityczne,
7)    prowadzenie rozliczeń podatkowych związanych z naliczaniem płac ( naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,  dokonywanie rozliczenia podatku dochodowego  pracowników, przekazywanie rozliczeń deklaracji do US, sporządzanie sprawozdawczości dotyczących wynagrodzeń  pracowników,
8)    prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej osobowego funduszu płac,
9)    księgowanie  przy pomocy PROGRAMU  CZYNSZE ( należności za lokale mieszkalne, komunalne i własnościowe, opłaty za wodę i ścieki,   wysyłanie wezwań do zapłaty,  naliczanie odsetek),
10)    rozliczanie  wspólnot mieszkaniowych,
11)    prowadzenie przypisów i odpisów czynszu mieszkaniowego

6.    Warunki pracy na stanowisku:
1)    wymiar czasu pracy: pełny etat,
2)    termin rozpoczęcia pracy: 01 kwietnia 2016r
3)    rodzaj umowy o pracę : umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, a następnie na czas nieokreślony jeśli nie będzie zastrzeżeń  co do pełnienia funkcji przez pracownika , a dla osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym obowiązek odbycia służby przygotowawczej,
4)    wynagrodzenie  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich  ( tj. DZ.U. z 2013 roku, poz.1050 ze zmianami)  oraz Zarządzenia Nr  39/09 Wójta Gminy Marciszów z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Marciszów.

7.    Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wskaźnik  zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Marciszowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

8.    Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV) ze zdjęciem,
2)    list motywacyjny,
3)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4)    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5)    kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie  ( zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 roku –DZ.U Nr 125, poz. 869,
6)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniach,
7)    oświadczenie  o niekaralności  za przestępstwa  popełnione umyślnie                      ( w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada  zaświadczenie o niekaralności    z Krajowego Rejestru Karnego,
8)    oświadczenie  o posiadaniu  pełnej  zdolności do czynności prawnych oraz             o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do pracy na stanowisku,
10)    oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zmianami),
11)    kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

9.    Termin i miejsce składania dokumentów:
1)    oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Marciszów w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Marciszów ul. Szkolna 6 , 58-410 Marciszów w terminie do dnia 10 marca 2016 roku z dopiskiem na kopercie „ Dotyczy naboru na stanowisko  podinspektora ds. wynagrodzeń i czynszu mieszkaniowego”,
2)    decyduje data wpływu do Urzędu,
3)    oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
4)    o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie  lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,
5)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Marciszowie.

dr Stefan Zawierucha
Wójt Gminy


11.01.2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. DZ.U. z 2014 roku, poz. 1202 ze zmianami)

WÓJT GMINY MARCISZÓW
ogłasza konkurs na  stanowisko
KIEROWNIKA GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MARCISZOWIE


1.    Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów.
2.    Stanowisko : KIEROWNIK OSRODKA
3.    Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie

wymagania konieczne 

a)    wykształcenie wyższe magisterskie oraz specjalizacja z zakresu organizacji
pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1  ustawy z dnia 12 marca  204 roku o pomocy społecznej – Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.)
b)     co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
c)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
f)    znajomość ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, o samorządzie gminnym, finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych,
g)    nieposzlakowana opinia,
h)    umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe.
  a) umiejętność kierowania zespołem pracowników,
  b) umiejętność skutecznego komunikowania się,
  c) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
  d) cechy osobowościowe: samodzielność myślenia i działania, kreatywność,
      wysoka kultura osobista.

4.Zakres zadań wykonywanych na wyżej wymienionym stanowisku.


1.  Kierowanie działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz..
2.  Organizacja pracy w Ośrodku, na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca 
     sprawne wykonywanie pracy.
3.  Sporządzanie wspólnie z pracownikami GOPS planu finansowego ośrodka pomocy
     społecznej.
4.  Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Gminy
     i główną księgową GOPS.
5.  Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
6.  Organizowanie i prowadzenie w powiązaniu ze środowiskiem lokalnym działalności
      socjalnej zmierzającej do zaspokojenia potrzeb rejonu.
7.  Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników ośrodka, szkolenie pracowników
     nowozatrudnionych.
8.  Kontrola spraw księgowych i kadrowo-płacowych.
9.  Kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników zatrudnionych w ośrodku oraz        
      ich  pracy w terenie.
10. Podejmowanie decyzji z zakresu przyznania bądź odmowie świadczeń z pomocy
      społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych
      na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy.
11. Badanie efektywności przyznanej pomocy w miejscu zamieszkania klienta.
12. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem budżetu na pomoc społeczną przyznanym
      przez Radę Gminy na wykonanie zadań własnych i przekazanych jako dotacja celowa na
       wykonanie zadań zleconych gminie.
13. Składanie corocznie Radzie Gminy sprawozdania z działalności ośrodka i przedstawianie
      potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
14. Współpraca z organizacjami, instytucjami i środowiskiem lokalnym.
16. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie
       informacji niejawnych.
17. Prowadzenie działań związanych z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz Kartą Dużej
      Rodziny
18. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Marciszów.

5. Oferta.
Oferta powinna być sporządzona na piśmie i zawierać:
a) kwestionariusz osobowy,
b) CV i list motywacyjny,
c) potwierdzone kserokopie dokumentów i świadectw potwierdzających wykształcenie 
    kandydata i staż pracy,
d) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
     pracy na stanowisku kierowniczym,
e) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy
    się przeciwko niemu postępowanie karne,
 f) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
    osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
    osobowych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach
     przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika GOPS;
g) oświadczenie, że kandydat  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
    dysponowaniem środkami publicznym, o których mowa  w art. 31 ust. 1 pkt 4
    ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
    finansów publicznych ( DZ.U. z 2005 roku, Nr 14, poz. 114 ze zmianami
h) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu 
    jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego 
    niepełnosprawność.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) termin: do dnia  02 marca 2016r  godz. 14ºº
b) miejsce: Urząd Gminy w Marciszowie ul. Szkolna 6 - sekretariat – pok. nr 31 – prosimy o dopisek na zamkniętej kopercie  „Konkurs na stanowisko – 
   Kierownik GOPS w Marciszowie”.


7. Dodatkowe informacje:

1) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
2) lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym
     zakwalifikowali  się do postępowania konkursowego zostanie ogłoszona na tablicy
     ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie oraz w Biuletynie Informacji
     Publicznej Urzędu Gminy w Marciszowie,
3) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie
     postępowania konkursowego,
4) informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
     Gminy w Marciszowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
     w Marciszowie
5) umowa o pracę na czas nieokreślony może zostać poprzedzona umową o pracę na
     okres próbny nieprzekraczający 3 miesiące i umową o pracę na czas określony
     nieprzekraczający 6 miesięcy

Praca będzie wykonywana w siedzibie pracodawcy (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie ) w wymiarze 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.
Termin jej rozpoczęcia – 01 kwietnia 2016 r.

Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
                 
Wójt Gminny Marciszów
dr Stefan Zawierucha

Załączniki:

Data publikacji 2016-03-03 12:06:02Kierownik GOPS - wynik analizy formalnej
Data publikacji 2016-03-14 10:45:04Kierownik GOPS - informacja o wynikach naboru
Data publikacji 2016-03-14 10:49:28Podinspektor ds. wynagordzeń i czynszu mieszkaniowego - lista kondydatów
Data publikacji 2016-03-23 09:48:56Podinspektor ds. wynagordzeń i czynszu mieszkaniowego - protokół z naboru
Data publikacji 2017-07-01 17:19:07Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Leśnictwa - informacja o wynikach nab.
Data publikacji 2017-07-01 17:19:30Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Leśnictwa - protokół z naboruredaguje: [Informatyk]

ostatnia zmiana:

przejdź do :