Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Zarządzenie nr Zarządzenie Nr 12/19

Z dnia:2019-02-11


Zarządzenie Nr 12/19
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 11.02.2019 r.


w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych w 2019 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
Na podstawie art.30 ust.1 i art.33 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2018  poz. 450 z późn, zm)

zarządza się co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Marciszów powołuje Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie   upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w następującym składzie:

1. Katarzyna Doliny – przewodniczący komisji (przedstawiciel Wójta Gminy Marciszów)
2. Lilianna Tokarska - członek komisji (przedstawiciel Wójta Gminy Marciszów)
3. Anna Płaszczyńska – członek komisji (przedstawiciel Wójta Gminy Marciszów)

§ 2

Zasady pracy Komisji określa Regulamin pracy Komisji konkursowej stanowiący załącznik  nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie:
1)    w Biuletynie Informacji Publicznej,
2)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marciszów,

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§5

Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Marciszów
Wiesław CepielikZałączniki:

Data publikacji 2019-02-12 11:35:59Załącznik nr 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]
Data wytworzenia: 2019-02-12 11:32, ostatnia zmiana: 2019-02-12 11:35

przejdź do :