Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Zarządzenie nr Zarządzenie Nr 5/19

Z dnia:2019-01-21


Zarządzenie Nr 5/19
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 21 stycznia 2019 r.


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy Marciszów.
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000) oraz uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy Marciszów z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Marciszów (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r., poz. 133)

zarządzam, co następuje:

§1

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne o zasięgu lokalnym projektów uchwał w sprawie statutów sołectw położonych na terenie gminy Marciszów:
1)    Sołectwo Marciszów,
2)    Sołectwo Ciechanowice,
3)    Sołectwo Sędzisław,
4)    Sołectwo Wieściszowice,
5)    Sołectwo Pastewnik,
6)    Sołectwo Domanów,
7)    Sołectwo Nagórnik.
8)    Sołectwo Świdnik,
9)    Sołectwo Pustelnik,
Statuty stanowią załączniki do zarządzenia od nr 1 do nr 9.
2. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców poszczególnych sołectw położonych na terenie gminy Marciszów na temat treści zapisów projektów statutów wymienionych w ust. 1.

§2

1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 21 stycznia 2019 r. do 15 lutego 2019 r.
2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania pisemnych ankiet wyrażających opinie i uwagi dotyczące treści projektów statutów. Formularz ankiety stanowi załącznik nr 10 do zarządzenia.
3. Formularz ankiety będzie do pobrania:
1)    na stronie internetowej gminy www.marciszow.pl;
2)    w Biuletynie Informacji Publicznej bip.marciszow.pl (zakładka "Projekty aktów prawnych do konsultacji");
3)    w sekretariacie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów;
4)    u sołtysów poszczególnych sołectw.

§3

1. Projekty statutów, wskazane w §1 ust. 1 udostępnione zostaną do publicznego wglądu:
1)    na stronie internetowej gminy www.marciszow.pl;
2)    w Biuletynie Informacji Publicznej bip.marciszow.pl (zakładka "Projekty aktów prawnych do konsultacji");
3)    w sekretariacie urzędu gminy w dniach i godzinach urzędowania;
4)    u sołtysów poszczególnych sołectw.
2. Opinie i uwagi można będzie można zgłaszać w formie ankiety, poprzez:
1)    złożenie w sekretariacie urzędu gminy;
2)    przesłanie skanu ankiety na adres mailowy urzędu gminy: gmina@marciszow.pl ;
3)    przesłanie drogą listowną na adres urzędu gminy.
4)    Opinie i uwagi będzie można składać do 15 lutego 2019 r. do godz. 15:00.

§4
Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Marciszów
mgr inż. Wiesław CepielikZałączniki:

Data publikacji 2019-01-24 07:50:08Załącznik nr 1 - Statut sołectwa Marciszów
Data publikacji 2019-01-24 07:50:45Załącznik nr 2 - Statut sołectwa Ciechanowice
Data publikacji 2019-01-24 07:51:07Załącznik nr 3 - Statut sołectwa Sędzisław
Data publikacji 2019-01-24 07:51:26Załącznik nr 4 - Statut sołectwa Wieściszowice
Data publikacji 2019-01-24 07:51:46Załącznik nr 5 - Statut sołectwa Pastewnik
Data publikacji 2019-01-24 07:52:03Załącznik nr 6 - Statut sołectwa Domanów
Data publikacji 2019-01-24 07:52:27Załącznik nr 7 - Statut sołectwa Nagórnik
Data publikacji 2019-01-24 07:52:44Załącznik nr 8 - Statut sołectwa Świdnik
Data publikacji 2019-01-24 07:53:00Załącznik nr 9 - Statut sołectwa Pustelnik
Data publikacji 2019-01-24 07:53:17Załącznik nr 10 - Ankieta
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]
Data wytworzenia: 2019-01-24 07:41, ostatnia zmiana: 2019-01-24 07:43

przejdź do :