Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
RODO

RADA GMINY

Radni
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

 .:: ZARZĄDZENIA ::.

numer z dnia treść zarządzenia
ZARZĄDZENIE NR 70/182018-08-23ZARZĄDZENIE NR 70/18Wójta Gminy Marciszówz dnia 23 sierpnia 2018 r.uchylające zarządzenie o skróceniu czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy MarciszówNa podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. D
ZARZĄDZENIE NR 67/182018-08-01ZARZĄDZENIE NR 67/18WÓJTA GMINY MARCISZÓWz dnia 01 sierpnia 2018 r.w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Marciszów.Na podstawię art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994) zarząd
ZARZĄDZENIE Nr 28/182018-04-23ZARZĄDZENIE Nr 28/18Wójta Gminy Marciszówz dnia 21 marca 2018 r.w sprawie: opracowania rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Marciszów za 2017 rok.Działając na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz ust. 3  ustawy z dnia 27
ZARZĄDZENIE Nr 17/182018-02-08ZARZĄDZENIE Nr 17/18Wójta Gminy Marciszówz dnia 08.02.2018 r.w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych w 2018 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów
ZARZĄDZENIE Nr 1/182018-01-02ZARZĄDZENIE Nr 1/18Wójta Gminy Marciszówz dnia 02 stycznia 2018 r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Marciszów  pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji"Na podstawie art. 30 ust.1

szukaj  
szukane słowo miesiąc w nazwie w treśći

przejdź do :