Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr IV/19/19

Z dnia:2019-01-31
Przedmiot uchwały:w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2019.


UCHWAŁA Nr IV/19/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 stycznia 2019 roku


w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2019.

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2018, poz.994 ze zmianami/ Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plany pracy na rok 2019 Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów:

- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- Komisji Infrastruktury Technicznej, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
- Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,
- Komisji Budżetu, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak


Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/19/19
Rady Gminy Marciszów z dnia 31 stycznia 2019 r.


Zgodnie z art.21 ust.3  ustawy o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2018 poz.994 ze zmianami/  komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdanie z działalności.   
W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów na 2019 rok jest konieczne i zasadne.  

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław WolakZałączniki:

Data publikacji 2019-02-02 13:17:56Załącznik nr 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :