Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podległe
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow
RODO

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXXII/166/2016

Z dnia:2016-12-29
Przedmiot uchwały:w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017.


UCHWAŁA Nr XXXII/166/2016
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 litera „c ", „d" , pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ. U. z 2016 roku poz. 446); oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2016 poz. 1870) Rada Gminy  Marciszów

u c h w a l a   co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości          23.641.000 zł

z tego:
I. Dochody bieżące w wysokości                                         18.259.000 zł
w tym:
- wpływy z podatków i opłat                                       2.565.000 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                   2.144.070 zł
- dochody bieżące z majątku gminy                                        79.500 zł
- pozostałe wpływy własne                                       2.197.301 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa                                       6.245.440 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż  alkoholu                                    50.000 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska                                           49.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych gminie z zakresu administracji rządowej                           1.651.589 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy                                                 671.100 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych gminie z zakresu administracji rządowej    związane z realizacją
  świadczenia wychowawczego 500+                              2.566.000 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień             40.000 zł
II. Dochody majątkowe w wysokości                              5.382.000 zł
w tym:
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy                         165.000 zł
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z  UE                    5.217.000 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr  1 i 2 do niniejszej uchwały.

Ustala się wydatki budżetu  w wysokości                        24.765.411 zł

z tego:
I.  Wydatki bieżące ogółem                                15.420.080 zł
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych                               9.970.786 zł
z tego na:
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      6.560.378 zł
b/ pozostałe wydatki na realizacje zadań statutowych                   3.410.408 zł
2. dotacje na zadania bieżące (zgodnie z załącznikiem nr 7)                 103.000 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 5.099.880 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE                   48.648 zł
4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                               37.766 zł
5. wydatki na obsługę długu publicznego                             160.000 zł

II.  Wydatki majątkowe ogółem                                9.345.331 zł
z tego na:
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy                                   9.345.331 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

III. Ustala się deficyt budżetu w wysokości                              1.124.411 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 1.850.000 zł z tytułu:
     - pożyczek i kredytów  w kwocie 1.850.000 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 725.589 zł z tytułu:
     - zaciągniętych kredytów w wysokości 700.589 zł,
     - zaciągniętych pożyczek w wysokości 25.000 zł,

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związany z  pokryciem niedoboru  określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.250.000 zł na:
1) cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 1 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie – 700.000 zł;
2) cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie – 1.850.000 zł
    
§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 113.000 zł zgodnie  z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie:
a/ dochody w wysokości                                630.000 zł
b/ wydatki w wysokości                                630.000 zł

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych   w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie:
a/ dochody w wysokości                                   50.000 zł
b/ wydatki w wysokości                                   50.000 zł

§ 7

Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w następującej kwocie:
a/ dochody w wysokości                                    1.000 zł
b/ wydatki w wysokości                                    1.000 zł
Szczegółowość przychodów i wydatków określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Określa się dochody i wydatki budżetu  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
a/ dochody w wysokości                                4.217.589 zł
b/ wydatki w wysokości                                  4.217.589 zł
oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 18.000 zł.
Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9

Określa się dochody i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości:
a/ dochody w wysokości                                     49.000 zł
b/ wydatki w wysokości                                           49.000 zł
Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem                   -            110.000 zł
z tego:
-  rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości            -      67.450 zł
-  rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie -           42.550 zł

§ 11

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku w szczegółowości poszczególnych
zadań zawiera załącznik nr 6.

§ 12

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz kwot na wydatki majątkowe w granicach działu   klasyfikacji budżetowej.
2.  Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku
     nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 700.000 zł.
    Zaciągnięty kredyt winien  zostać spłacony do 31 grudnia 2017 roku.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w   wysokości limitu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 2.
4. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi  w życie z dniem1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga AdamczykZałączniki:

Data publikacji 2017-01-02 16:06:38Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :