Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXVIII/138/2016

Z dnia:2016-09-29
Przedmiot uchwały: w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA Nr XXVIII/138/2016
RADY GMINY MARCISZOWIE
z dnia 29 września 2016 r.


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016, poz. 446)oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2016, poz. 250 z późn. zm.) Rada Gminy w Marciszowie  uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, z góry w terminie do  ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, uiszcza się na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez  Urząd  Gminy w Marciszowie.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXVIII/158/2012 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Marciszów.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk


UZASADNIENIE do UCHWAŁY NR XXVIII/138/16
RADY GMINY MARCISZOWIE
z dnia 29 września 2016 r.


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


    Na podstawie art.11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (t.j.Dz.U. z  2015 r. poz.87) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art.4, art.6l, art.6n, art.6r ust.3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  zachowują moc na okres na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
    W celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z tego przepisu Rada Gminy powinna przyjąć nową uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przed 1 sierpnia 2016 r.
    Regulacja zawarta w art.6l  ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.250) wymaga wskazania w uchwale czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry.
    Akt ten reguluje termin, tryb i częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga ADamczyk
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :