Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

 .:: UCHWAŁY ::.

nazwa z dnia przedmiot uchwały
UCHWAŁA Nr XLIII/211/172017-10-26w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017..
UCHWAŁA Nr XLIII/212/172017-10-26 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych w Pastewniku w granicach działek geodezyjnych nr 398 o pow. 1,55 ha, nr 436 o pow. 11,65 ha, nr 439 o pow. 3,29 ha, nr 445 o pow. 4,64 ha, nr 454/2 o pow. 24,41 ha, nr 454/4 o.
UCHWAŁA Nr XLIII/210/172017-10-26w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności części wspólnego korytarza.
UCHWAŁA Nr XLIII/208/17 2017-10-26w sprawie: sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek nr 3/56, nr 3/57 położonych w Marciszowie..
UCHWAŁA Nr XLIII/209/172017-10-26w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w zasób mienia Gminy Marciszów nieruchomości gruntowej położonej w Wieściszowicach w granicy działki nr 83 stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącą w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa..
UCHWAŁA NR XLII/205/172017-09-28w sprawie: zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej "Wodociągi Marciszowskie"" z siedzibą w Marciszowie.
UCHWAŁA NR XLII/206/172017-09-28w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności części wspólnego korytarza..
UCHWAŁA NR XLII/207/172017-09-28w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017.
UCHWAŁA Nr XLI/200/172017-08-31w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Sztolnia Wapienna w Ciechanowicach”..
UCHWAŁA Nr XLI/201/172017-08-31w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości..
UCHWAŁA Nr XLI/202/172017-08-31w sprawie: utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą w Marciszowie.
UCHWAŁA Nr XLI/203/172017-08-31w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017.
UCHWAŁA Nr XLI/204/172017-08-31w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marciszowie.
UCHWAŁA Nr XL/199/172017-07-21 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marciszowie.
UCHWAŁA Nr XXXIX/195/172017-06-22w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017.
UCHWAŁA Nr XXXIX/194/172017-06-22w sprawie założenia Przedszkola Publicznego w Marciszowie.
UCHWAŁA Nr XXXIX/193/172017-06-22w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Publicznych Szkół w Marciszowie w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szkołę Podstawową w Marciszowie.
UCHWAŁA Nr XXXIX/197/172017-06-22w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXXIX/198/172017-06-22w sprawie: zamiany nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXXVII/191/172017-05-25w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017..
UCHWAŁA Nr XXXVII/189/172017-05-25w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
UCHWAŁA Nr XXXVII/190/172017-05-25 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
UCHWAŁA Nr XXXVI/188/172017-04-27 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017.
UCHWAŁA Nr XXXV/185/172017-03-30 w sprawie: udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Marciszowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
UCHWAŁA Nr XXXV/184/172017-03-30w sprawie: udzielenia dotacji Sudeckiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
UCHWAŁA Nr XXXV/183/172017-03-30w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego..
UCHWAŁA Nr XXXV/186/172017-03-30w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017..
UCHWAŁA Nr XXXIV/181/172017-02-23w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017..
UCHWAŁA Nr XXXIV/179/172017-02-23w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
UCHWAŁA Nr XXXIV/180/172017-02-23w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2017 roku”..
Uchwała Nr XXXIII/175/172017-01-26w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXII/164/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016r.w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Marciszów w czasie przekraczającym wymiar zajęć .
Uchwała Nr XXXIII/176/172017-01-26w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego..
Uchwała Nr XXXIII/174/172017-01-26w sprawie projektu dostosowania publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych..
Uchwała Nr XXXIII/172/172017-01-26w sprawie: sprzedaży nieruchomości..
Uchwała Nr XXXIII/173/172017-01-26w sprawie: sprzedaży nieruchomości..
Uchwała Nr XXXIII/177/172017-01-26w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017..
Uchwała Nr XXXIII/170/172017-01-26 w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2017.
Uchwała Nr XXXIII/168/172017-01-26w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów na rok 2017.
Uchwała Nr XXXIII/167/172017-01-26w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2017.
Uchwała Nr XXXIII/169/172017-01-26 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2017.
Uchwała Nr XXXIII/171/172017-01-26w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Marciszów”.

szukaj  
szukane słowo miesiąc w nazwie w treśći przed.uchwały rok

przejdź do :