Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „, rejestr 1009 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Modyfikacja treści strony 'Podatek leśny'

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( t.j. z Dz. U. z 2019 r., poz. 888)

Lasem jest grunt leśny sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (symbol ls).
Podatnikami podatku leśnego, są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej będące:

a) właścicielami lasów
b) posiadaczami samoistnymi lasów
c) użytkownikami wieczystymi lasów
d) posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego od lasów pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, oraz wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie objętych obowiązkiem podatkowym, ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa  i Lasów Państwowych.

Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Zwalnia się z podatku leśnego:

1) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat
2) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
3) użytki ekologiczne

Od podatku leśnego zwalnia się również:

1) uczelnie
2) szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli- publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady odpowiednio z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych.
3) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk.
4) prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie- zajętych na prowadzenie tego zakładu z wyłączeniem lasów które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów nie będących prowadzącymi zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej
5)  jednostki badawczo-rozwojowe,
6) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych  w ustawie z dnia 29 lipca 2005 o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179 poz1484) w zakresie przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie przez nich badań i prac rozwojowych.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy

Do ceny o której mowa wyżej nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług.

Do lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %.

Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu 0 50% i wynosi- 16,20 zł

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek

Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.

Osoby prawne jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej,  jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Skarbu Państwa są obowiązane:

a)składać w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu- w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
b)odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,
c)wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy za poszczególne miesiące do dnia 15 każdego miesiąca.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.

Wzór deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego jest do pobrania w pliku wzory druków.

Średnia cena sprzedaży drewna przyjęta dla roku 2008 wynosi - 147,28zł

W roku 2008 podatek leśny wynosi -  32,40 zł od 1 ha ( 147,28 x 0,220).

Metryka

data wytworzenia
2018-11-28
data udostępnienia
2018-11-28
sporządzone przez
Kozioł Ewa
opublikowane przez
Mariusz Michalski
data wykonania
2019-07-10
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.