Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XLV/227/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. - 2017, menu 91, artykuł 243 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

Uchwała Nr XLV/227/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA Nr XLV/227/17
Rady  Gminy  Marciszów
z dnia  28  grudnia  2017


w sprawie zmiany  uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.


Działając na podstawie: art. 18 ust. 2,  pkt 8 i   art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 roku  poz. 1875 ) w związku z  art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 roku poz. 1785 ze zm.) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia  28 lipca 2017 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku (M.P. z 2017 roku poz. 800 ) Rada Gminy Marciszów 

uchwala co następuje:

§ 1   


W uchwale nr XLIV/220/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych - wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 ust.4  pkt 2 lit.  a - otrzymuje brzmienie „nie mniej niż 12 ton, mniej niż 40 ton – 
2.296,00 zł”.

§ 2


 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/224/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2017 r.


Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały stanowi własność Gminy Marciszów. Dotychczasowy dzierżawca korzysta z dzierżawionego gruntu bez uwag, zgodnie z jego przeznaczeniem i celem dzierżawy określonym w umowie, wnosząc w określonych terminach czynsz oraz podatek od nieruchomości. Dzierżawca wyraził chęć kontynuowania dzierżawy, zatem zwrócił się o ponowne zawarcie umowy. Zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat będzie stanowiło dla gminy źródło dalszych przychodów.       

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. 
Uchwała rady gminy jest również wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. 
W związku z powyższym, aby zawrzeć kolejną umowę z dotychczasowym dzierżawcą konieczna jest zgoda rady gminy.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

Metryka

data wytworzenia
2017-12-28
data udostępnienia
2017-12-28
sporządzone przez
Anna Płaszczyńska
opublikowane przez
Anna Płaszczyńska
ilość odwiedzin
155
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.