Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XLIV/219/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości. - 2017, menu 91, artykuł 236 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

Uchwała Nr XLIV/219/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XLIV/219/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 listopada 2017 roku


w sprawie: ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i  art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ), w związku z art. 5 ust.1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. , poz.1785 ze zm. ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie  górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2018 r. ( Monitor Polski z dnia 9 sierpnia  2017 r.  poz. 800 )
Rada Gminy Marciszów
 

uchwala co następuje:

§ 1


Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

1.    Od gruntów:
a)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł  od 1 m 2  powierzchni, 
b)     pod  wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych –  4,63  zł od 1 ha powierzchni,  
c)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 0,41 zł od 1 m2 powierzchni, 
d)    niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od 1 m2 powierzchni; 

2.    Od budynków lub ich części:
a)    mieszkalnych - 0,77 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  22,30 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
d)    związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej , zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  –  4,70 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
                                                                                                              
3.    od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2


Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej i w zakresie bezpieczeństwa publicznego,
b) pozostałe budynki lub ich części, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego w zamian za emeryturę lub rentę pod warunkiem, iż nie są one zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4


Traci moc : uchwała Nr XXIX/140/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 27 października 2016 roku w sprawie : ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości 

§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

Metryka

data wytworzenia
2017-11-30
data udostępnienia
2017-11-30
sporządzone przez
Anna Płaszczyńska
opublikowane przez
Anna Płaszczyńska
ilość odwiedzin
159
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.