Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XLIV/215/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - 2017, menu 91, artykuł 233 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

Uchwała Nr XLIV/215/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA Nr XLIV/215/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 ze zm.), oraz art. 24 ust 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) Rada Gminy 

 

uchwala, co następuje:

§ 1


Przedłuża się do dnia 31 marca 2019 roku czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Marciszów, podjętych na podstawie uchwały Rady Gminy Marciszów NR XXXIV/179/17 z dnia 23.02.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Marciszów na okres od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 01.04.2018 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków w art. 24 ust. 9a daje uprawnienia radzie gminy do podjęcia uchwały przedłużającej czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok.

Gmina Marciszów nie zmienia zakresu świadczonych usług. Wnioskując o przedłużenie obecnych taryf do 31 marca 2018 roku ma na uwadze zachowanie należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców usług i ustalenia faktycznych kosztów związanych z wykonywaniem powierzonych zadań.

Dotychczasowy obowiązujący poziom opłat taryfowych zapewni zdolności produkcyjne posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dostawę wody w sposób ciągły w wymaganej ilości i jakości oraz odbiór ścieków. 

Dotychczasowe obowiązujący poziom opłat taryfowych zapewni także zrealizowanie zapisanych w  projektowanej uchwale budżetowej na rok 2018 niezbędnych dochodów oraz wydatków związanych z przedmiotową działalnością .

Decyzja o przedłużeniu obowiązywania dotychczasowych taryf, da możliwość dokładnego ustalenia kosztów działalności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla pełnego roku obrachunkowego 2018. Umożliwi to właściwe zaplanowanie uzasadnionych kosztów i prawidłowe skalkulowanie cen i stawek opłat dla odbiorców poszczególnych grup taryfowych w kolejnym okresie taryfowania. W roku 2017-2018 planuje się do wykonania inwestycje budowy III etapu sieci kanalizacyjnej, której wartość szacuje się na kwotę 13 mln złotych. Gmina nie potrafi określić jak wpłynie to na poziom ponoszonych kosztów oraz jakie będą przychody od podłączonych odbiorców. Uznano więc, że przesunięcie terminu obowiązywania dotychczasowych taryf do dnia 31 marca 2019 r. pozwoli na uzyskanie wielu niezbędnych informacji i wskaźników dla właściwego opracowania nowych taryf.

Dodatkowo,  19 stycznia 2017 roku Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wyrokiem sygn. akt I C 1129/14 nakazał pozwanemu – Wałbrzyskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu wydać Gminie Marciszów mienie wodociągowe. Od wyroku została przez WPWIK sp z o.o. złożona skarga kasacyjna do Sadu Najwyższego w Warszawie. Czas rozpatrzenia skargi wynosi od 6 miesięcy nawet do 2 lat.  
Powyższe w kontekście ustalania taryf jest ważnym czynnikiem, który po złożeniu skargi przez WPWIK Sp z o.o. jest nie do oszacowania. Sporne mienie wodociągowe stanowią  nieruchomości gruntowe zabudowane urządzeniami wodociągowymi, ujęciami wody oraz sieci wodociągowe, które bezprawnie użytkuje WPWIK Sp z o.o.. Przejęcie przez Gminę Marciszów tegoż mienia w sposób  znaczący będzie miał wpływ na ustalenie taryf za wodę. Na dzień dzisiejszy Gmina nie jest w stanie określić jakie koszty będzie musiała ponieść w związku z przejęciem w/w mienia oraz jakie dochody może osiągać ze sprzedaży hurtowej wody dla Aglomeracji Wałbrzyskiej.    
W związku z powyższym uznano wniosek o przedłużeniu obowiązywania dotychczasowych taryf za zasadny i spełniający wymogi formalne , wynikające z art.24 ust. 9b. Przedłużenie okresu obowiązywania taryf zapewnia ochronę interesów odbiorców usług a dla zakładu daje możliwość przygotowania prawidłowej kalkulacji cen i stawek opłat na następny okres taryfowania.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

Metryka

data wytworzenia
2017-11-30
data udostępnienia
2017-11-30
sporządzone przez
Anna Płaszczyńska
opublikowane przez
Anna Płaszczyńska
ilość odwiedzin
120
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.