Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XLIII/212/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych w Pastewniku w granicach działek geodezyjnych nr 398 o pow. 1,55 ha, nr 436 o pow. 11,65 ha - 2017, menu 91, artykuł 231 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

Uchwała Nr XLIII/212/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych w Pastewniku w granicach działek geodezyjnych nr 398 o pow. 1,55 ha, nr 436 o pow. 11,65 ha

UCHWAŁA Nr XLIII/212/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 października 2017 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych w Pastewniku w granicach działek geodezyjnych nr 398 o pow. 1,55 ha, nr 436 o pow. 11,65 ha, nr 439 o pow. 3,29 ha, nr 445 o pow. 4,64 ha, nr 454/2 o pow. 24,41 ha, nr 454/4 o pow. 6,91 ha oraz nieruchomości rolnej położonej w Domanowie w granicy działki geodezyjnej nr 15/1 o pow.1,75 ha stanowiących własność gminy Marciszów.  

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz.1875 z późn. zm./ w związku          z art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  /tekst jednolity Dz. U.  z 2016 r., poz. 2147 ze zm./ Rada Gminy Marciszów 

uchwala, co następuje:

§ 1


Wyznacza się do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości rolne położone w Pastewniku w granicach działek geodezyjnych nr  398 o pow. 1,55 ha, nr 436 o pow. 11,65 ha, nr 439 o pow. 3,29 ha, nr 445 o pow. 4,64 ha, nr 454/2 o pow. 24,41 ha, nr 454/4 o pow. 6,91 ha oraz nieruchomości rolną położoną w Domanowie w granicy działki geodezyjnej nr 15/1 o pow.1,75 ha stanowiących własność gminy Marciszów.  

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIII/212/17
Rady Gminy Marciszów z dnia 26 października 2017 r.


Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad nabywania, zbywania      i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. 
Uchwała rady gminy jest również wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, do czasu określenia zasad wójt może dokonać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. 

Zgodnie z 37 art. ust.4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarcie umowy najmu / dzierżawy nieruchomości gminnej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu, chyba że rada gminy wyrazi zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy. 

W przypadku w/w działek proponujemy aby przeprowadzono przetarg ustny otwarty na poszczególne działki w celu uzyskania maksymalnego dochodu dla budżetu gminy.   

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

Metryka

data wytworzenia
2017-10-26
data udostępnienia
2017-10-26
sporządzone przez
Anna Płaszczyńska
opublikowane przez
Anna Płaszczyńska
ilość odwiedzin
109
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.