Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XLI/200/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Sztolnia Wapienna w Ciechanowicach” - 2017, menu 91, artykuł 219 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

Uchwała Nr XLI/200/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Sztolnia Wapienna w Ciechanowicach”

UCHWAŁA Nr XLI/200/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 sierpnia 2017 r.


w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Sztolnia Wapienna w Ciechanowicach”

Na   podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8  marca 1990 r.  o  samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. Z 2016  r. poz. 446, ze zm.) oraz art. 41 ust. art. 44 ust. 1, 2, 3a, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tj. Dz. U. Z 2016 r. poz. 2134, ze zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Rada Gminy Marciszów 

uchwala, co następuje:

§ 1


1. Ustanawia się stanowisko dokumentacyjne o nazwie „Sztolnia Wapienna w Ciechanowicach”. usytuowane na obszarze gminy Marciszów, w obrębie wsi Ciechanowice na działce ewidencyjnej nr 745/173 stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Jawor. Wlot sztolni usytuowany jest na wysokim, północnym brzegu rzeki Bóbr, na wysokości 460 m. n. p. m. Jego położeniu odpowiadają współrzędne 50°53’00” N 15°57’38” E. 

2. Stanowisko dokumentacyjne opisane w ust.1 ze względu na szczególną wartość naukową i dydaktyczną podlega ochronie geologicznej oraz biologicznej w celu zachowania formacji geologicznych oraz ekosystemu sztolni.

§ 2


Na obszarze objętym ochroną, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy:
1.    niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2.    wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3.    uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4.    dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
5.    zmiany sposobu użytkowania ziemi;
6.    wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
7.    umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
8.    umieszczania tablic reklamowych. 

§ 3


Nadzór nad stanowiskiem dokumentacyjnym sprawuje Wójt Gminy Marciszów. 

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów. 

§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk
Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/200/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 sierpnia 2017 r.


w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Sztolnia Wapienna w Ciechanowicach”

    Na   podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8  marca 1990 r.  o  samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. Z 2016  r. poz. 446, ze zm.) oraz art. 41 ust. art. 44 ust. 1, 2, 3a, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tj. Dz. U. Z 2016 r. poz. 2134, ze zm.), Rada Gminy Marciszów, biorąc pod uwagę cenne wartości naukowe i dydaktyczne obszaru, ustanawia w drodze uchwały stanowisko dokumentacyjne „Sztolnia Wapienna w Ciechanowicach”. Określa nazwę obiektu, jego położenie, sprawującego nadzór cel ochrony oraz właściwe zakazy. 
    Projekt uchwały w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego, został po
zapoznaniu się z dokumentacją przygotowaną pod kierunkiem dr. Pawła Zagożdżona, uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony środowiska we Wrocławiu. 
Obiekt usytuowany jest na obszarze gminy Marciszów, w obrębie wsi Ciechanowice na działce ewidencyjnej nr 745/173 stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Jawor. Wlot sztolni znajduje się na wysokim, północnym brzegu rzeki Bóbr, na wysokości 460 m. n. p. m. Jego położeniu odpowiadają współrzędne 50°53’00” N 15°57’38” E.  Obiekt jest dawną, małą kopalnią wapienia krystalicznego, obejmuje sztolnie o łącznej długości około 90 m oraz komorę eksploatacyjną. Szerokość sztolni wynosi około 1,8m,  a wysokość oscyluje w granicach 1,5 – 2,3 m. Szerokość komory sięga 8 m, a jej wysokość przekracza 5m. 
    Poza walorami geologicznymi i biologicznymi obiekt jest jednocześnie istotnym elementem dziedzictwa historii przemysłu górniczego, ze względu na zachowane ślady stosowania dawnych technik eksploatacji. 
    Objęcie Sztolni Wapiennej w Ciechanowicach ochroną, jako podziemnego stanowiska dokumentacyjnego skutkować  będzie zabezpieczeniem obiektu, stworzeniem pierwszego na Dolnym Śląsku tego typu stanowiska badawczego, stworzeniem specjalistycznego stanowiska dydaktycznego w zakresie geologii, biologii i historii techniki, a także  zwiększeniem bio- i georóżnorodności na terenie gminy. Ponadto pozwoli na kontynuację badań aplikacyjnych nad przemysłowym wykorzystaniem szczepów grzybów występujących w sztolni oraz podniesie potencjał geoturystyczny terenu gminy Marciszów. 

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

Metryka

data wytworzenia
2017-08-31
data udostępnienia
2017-08-31
sporządzone przez
Anna Płaszczyńska
opublikowane przez
Mariusz Michalski
ilość odwiedzin
137
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.