Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XXXIV/180/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 23 lutego 2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2017 roku”. - 2017, menu 91, artykuł 203 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

Uchwała Nr XXXIV/180/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 23 lutego 2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2017 roku”.

UCHWAŁA Nr XXXIV/180/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 23 lutego 2017 


w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w  2017 roku”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz. U  z 2016r, poz.446 )  art. 11a  ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt ( tekst jednolity Dz. U  z 2013r, poz. 856 ze zm.) oraz  art.3 ust.2, pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz U z 2016, poz.250 ze zm.),  Rada Gminy Marciszów   

uchwala, co następuje:

§ 1

 
Przyjmuje się ”Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2017 roku„ w brzmieniu określonym  w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Marciszów.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

 

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXXIV/180/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 23 lutego 2017r

w sprawie : Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2017 roku”.


W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. tj.Dz U  z 2013r , poz.856 ) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje obligatoryjnie radę gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.
Uchwalenie przez gminę „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt..."  przyczyni się do ograniczenia bezdomności  zwierząt, porzucania zwierząt  bez żadnych  konsekwencji i niekontrolowanego ich rozmnażania.
"Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm.Marciszów w 2017 roku,  stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak :
 1.zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
 2.opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 3.odławianie bezdomnych zwierząt;
 4.obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
 5.poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 6.usypianie ślepych miotów;
 7.wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt   gospodarskich;
 8.zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
W Programie wskazano koordynatora, realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość środków finansowych planowanych na ich realizację, które zostały przedstawione w formie tabelarycznej, (załącznik nr 1  do „ Programu” ).

Stosownie do zapisu art.11a ust.7 w/cytowanej ustawy projekt Programu został  przesłany do zaopiniowania:
-  Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kamiennej Górze  z/s ul.Wałbrzyska nr 2c,
- Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarządowi Koła w Jaworze z/s ul.Wincentego Witosa  B lok.3 ,
- dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich, działającym na obszarze gminy  tj. Kołom Łowieckim: „Darz Bór” w Marciszowie, ”Dzik” w Jaworze,”Knieja” w Wałbrzychu , ”Rogacz”  w Pisarzowicach.


Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

ZAŁĄCZNIK

Metryka

data wytworzenia
2017-02-23
data udostępnienia
2017-02-23
sporządzone przez
Anna Płaszczyńska
opublikowane przez
Anna Płaszczyńska
ilość odwiedzin
117
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.