Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XXXIII/171/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Marciszów”. - 2017, menu 91, artykuł 195 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

Uchwała Nr XXXIII/171/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Marciszów”.

Uchwała Nr XXXIII/171/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 stycznia 2017 r.


w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy  Marciszów”. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz.446 ) 

uchwala się co następuje: 

§ 1


Przyjmuje się Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Marciszów w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Marciszów. 

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

Uzasadnienie


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który określa wizje rozwoju gminy nakierowanej na gospodarkę niskoemisyjną. Określone w nim cele mają za zadanie zredukowanie zużycia energii finalnej oraz emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz podniesienie efektywności energetycznej. Działania te przyczynią się do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Marciszów oraz zmniejszą koszty zużycia energii. 
Dysponowanie Planem Gospodarki Niskoemisyjnej jest wymagane w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 w celu ubiegania się o dofinansowanie na realizację zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji. W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ujęte zostały działania mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje cały obszar gminy, a działania operacyjne w nim zawarte obejmują okres do 2020 roku. Wykonana została kompleksowa inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy Marciszów, a także analiza możliwości redukcji zużycia energii oraz ocena możliwych do osiągnięcia efektów ekologicznych. Realizacja działań przewidzianych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będzie się wpisywać w działania na rzecz realizacji pakietu klimatyczno - energetycznego do roku 2020 w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii finalnej. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii. Projekt został poddany konsultacjom społecznym w formie bezpośredniej korespondencji z jednostkami zainteresowanymi (ankietyzacja). 
Dla projektu konieczne było uzyskanie opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu odnośnie konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Obydwie instytucje stwierdziły brak potrzeby przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały Rady Gminy w Marciszowie w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej należy uznać za celowe i zasadne.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

ZAŁACZNIK

Metryka

data wytworzenia
2017-01-26
data udostępnienia
2017-01-26
sporządzone przez
Anna Płaszczyńska
opublikowane przez
Anna Płaszczyńska
ilość odwiedzin
112
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.