Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XXXIII/170/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2017 - 2017, menu 91, artykuł 194 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

Uchwała Nr XXXIII/170/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2017

Uchwała Nr XXXIII/170/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 stycznia 2017r


w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2017
       
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ.U. z 2016 roku, poz. 446 ze zmianami),   art. 4' ust. 2  ustawy z dnia 
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity DZ.U.  z 2016 roku, poz. 487 ze zmianami ) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii  ( tekst jednolity DZ.U. z 2016 roku, poz.  224  ze zmianami)  Rada Gminy Marciszów

uchwala  co następuje:

§ 1


Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2017 w brzmieniu:

GMINNY  PROGRAM PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  DLA GMINY MARCISZÓW   NA  2017 ROKI.    WSTĘP

Obowiązek opracowania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej „Programem” wynika z postanowień ustawy z dnia  
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity DZ. U. z 2016 roku, poz.487 ze zmianami ) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu narkomanii ( tekst jednolity DZ.U. z 2016 roku, poz. 224 ze zmianami).
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 określa lokalną strategię  w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu oraz narkotyków.
Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 2 ust. 1 pkt 1-3 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. 
Zgodnie z treścią tych ustaw zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi  i narkomanii wykonuje się przez  odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, a w  szczególności tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, działalność informacyjną i wychowawczą, leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i narkotyków 
i ich usuwanie.


Wszelkie działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi mają nie tylko umocowania ustawowe, ale przede wszystkim stanowią świadome działania samorządu na rzecz dobra społeczności lokalnej.
Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Jej celem jest ochrona człowieka, dziecka, ucznia przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. 
Oddziaływanie profilaktyczne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do dzieci i młodzieży w okresie dorastania. Wszyscy pragniemy, by nasze dzieci dorastały szczęśliwe i radosne, by nie doświadczały kryzysów, nie były narażone na różne życiowe problemy. Pragniemy ustrzec je przed różnymi niebezpieczeństwami, które zewsząd na nie czyhają. Każde dziecko ma prawo do życia i jak najpełniejszego wszechstronnego rozwoju fizycznego oraz psychicznego. Proponujemy zatem zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, które mamy nadzieję pokażą dzieciom i młodzieży , że można żyć 
i spędzać czas z przyjaciółmi bez papierosów, alkoholu, narkotyków , agresji i przemocy.
Efektem realizacji zamierzonych działań ujętych w programie powinno być uzyskanie przez
uczniów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie myślenia, uczenia się, komunikowania się współpracy i działania oraz sposobów ciekawego , aktywnego spędzania czasu wolnego.
Gminy, z racji dysponowania największą wiedzą o problemach swoich społeczności, a także
o dostępnych zasobach, mogą przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności. Konkretne działania profilaktyczne wymagają wiedzy o rozmiarach i charakterze zjawiska.
Skala zjawiska uzależnienia od alkoholu na terenie gminy jest jednak trudna do precyzyjnego określenia, a poziom spożycia alkoholu, jak i rozpowszechnienie szkodliwych następstw picia, są różne w zależności od środowiska.

Program jest kontynuacją wielu działań  z lat ubiegłych ukierunkowanych na osoby uzależnione od alkoholu , narkotyków, członków ich rodzin oraz rodziny, w których występuje przemoc domowa.
Program opiera się na inspirowaniu i współdziałaniu  różnych podmiotów aktywnych na obszarze uzależnień.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują na konieczność  realizacji programu przy współudziale  osób, instytucji, organizacji pozarządowych  zajmujących się kulturą, edukacją , pomocą społeczną, sportem, rekreacją , wychowaniem w trzeźwości, lecznictwem osób uzależnionych i kreujących inne działania , szczególnie w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą. 
Program dostosowany jest do specyfiki  uzależnień występujących w gminie Marciszów, który uwzględnia lokalne możliwości jego realizacji: prawne, administracyjne, ekonomiczne.

Umieszczenie zadań wynikających  z odrębnych ustaw w jednym programie wynika przede wszystkim z faktu, że do większości z nich można zaproponować zbieżne działania profilaktyczne oraz to ,że zadania do realizacji wynikające z tych ustaw mogą być finansowane z tych samych środków tj. środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


II. ANALIZA  SYTUACJI  W  GMINIE  DOTYCZĄCA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH


Nie  ma takiej grupy społecznej i zawodowej, której zjawisko alkoholizmu nie dotyczyłoby. Łatwy dostęp do wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych, obyczaje, ubożenie i bezrobocie, stałe zagrożenie utraty pracy wśród wielu środowisk, upadek wartości rodzinnych i norm społecznych , jak też coraz powszechniejszy brak umiejętności radzenia sobie z problemami dnia codziennego przyczyniają się do narastania problemów alkoholowych. Są to problemy społeczne, które korelują z przemocą w rodzinie.

Struktura ludności
W Gminie Marciszów ( wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku) zamieszkuje 4 543 osoby 
w tym w wieku produkcyjnym – 2 947
  - mężczyźni – 1 599
  - kobiety – 1 348


Z danych PARPA wynika, że populacje osób, w których występują różne kategorie problemów alkoholowych -  dane szacunkowe  kształtują się następująco :

Różne kategorie problemów alkoholowych

populacja osób

w Polsce

w gminie Marciszów liczącej 4 585 mieszkańców

Liczba osób uzależnionych od alkoholu

około 2% populacji

około 800 000

około 91

Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika (współmałżonkowie,  rodzice

około 4% populacji

około 1 500 000

około 182

Dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholowych

około 4% populacji

około 1 500 000

około 182

Osoby pijące szkodliwie

5-7% populacji

około 2 000 000 – 2 500 000

około 229- 321

Ofiary przemocy domowej

w rodzinach z problemem alkoholowym

2/3 dorosłych oraz 2/3 dzieci z tych rodzin

około 2 000 000 osób dorosłych  i dzieci

około 251osób dorosłych

około 209 dzieciPowyższe dane pokazują , iż na terenie Gminy Marciszów różne kategorie problemów alkoholowych mogą dotyczyć około 935 osób , co stanowi około 20% wszystkich jego mieszkańców. Mieszkańcy ci stanowią populację osób pijących szkodliwie , uzależnionych, współuzależnionych, dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy domowej.

Grupy społeczne szczególnie zagrożone problemami uzależnień od alkoholu to: bezrobotni (zwłaszcza długotrwale ) i ich rodziny, rodziny wielodzietne, rodziny niepełne, ludzie młodzi.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku:
 - 168 mieszkańców gminy było zarejestrowanych  w Urzędzie Pracy (  w tym 58 osób bez 
    kwalifikacji zawodowych)
    z tego 23 osoby z prawem do zasiłku.
Wśród osób bezrobotnych największą grupę  stanowią :
- długotrwale bezrobotni –  85 osób
- osoby powyżej 50 roku życia –  55 osób
- do 30 roku życia – 37 osób 

Dostępność napojów alkoholowych
Gmina Marciszów obejmuje 9 wsi, w których jest  prowadzonych 15 punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych.
Struktura sprzedaży według rodzaju alkoholu przedstawia się następująco:
- do 4,5% alkoholu oraz piwa     - w 14 sklepach i 1 lokalu gastronomicznym
- powyżej 4,5% do 18%        - w 14 sklepach 
- powyżej 18% alkoholu            - w 12 sklepach 

Rodziny objęte pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
1) liczba rodzin objętych pomocą  - 228
2) liczba rodzin objętych pomocą, w których występuje problem nadużywania alkoholu- 5 (20 osób)
3) liczba dzieci objętych dożywianiem - 103
4) liczba dzieci objętych dożywianiem z rodzin z problemem alkoholowym -  8
5) wielkość środków finansowych przeznaczonych na pomoc rodzinom z problemem 
    alkoholowym – 26 389,35 zł
6) liczba rodzin, w których występuje problem przemocy w rodzinie – 17

Posterunku Policji
1) liczba interwencji w sprawach przemocy w rodzinie   - 41
2) liczba interwencji w sprawach przemocy w rodzinie pod wpływem alkoholu - 41
3) liczba prowadzonych postępowań – procedura „Niebieskiej karty” - 10
4) ilość zastosowanego aresztowania, dozoru w związku z przemocą w rodzinie - 0
5) liczba osób dorosłych odwiezionych do wytrzeźwienia –14
6) ilość zatrzymanych nietrzeźwych osób nieletnich - 0
7) ilość przypadków prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu - 3
8) liczba stwierdzonych przypadków handlu narkotykami – 0

Osoby i instytucje przygotowane do rozwiązywania problemów  alkoholowych 
i narkotykowych
    (Stan zasobów):
1.Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin- pomost, który 
   łączy  mieszkańców gminy, gdzie nie ma profesjonalnej oferty terapeutycznej z  zakładami 
   lecznictwa   odwykowego, a jednocześnie realizuje zadania min: motywowanie zarówno osób 
   uzależnionych, jak  i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia 
   uzależnienia,    kierowanie  do    leczenia specjalistycznego, udzielanie wsparcia  osobom po 
   zakończonym leczeniu    odwykowym.
2. W realizacji programu  dysponujemy grupą nauczycieli ( 4 osoby) posiadających           
    przygotowanie merytoryczne w zakresie resocjalizacji i poradnictwa rodzinnego, pedagogiki 
    opiekuńczej  z resocjalizacją , 9 nauczycieli przeszkolonych  w zakresie  współczesnych zagrożeń 
    (dopalacze, hazard, cyberporzemoc, inne substancje uzależniające) oraz pedagog szkolny 
    przeszkolony  w zakresie przemocy w rodzinie , zatrudnionych     w Zespole  Szkół
 3. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeszkoleni w zakresie zjawiska 
    przemocy
 4. Funkcjonariusze Posterunku Policji,
 5. Pracownicy Urzędu Gminy posiadający odpowiednie przeszkolenia z zakresu   przeciwdziałania  
     alkoholizmowi , narkomanii, przemocy w rodzinie
 6. Zespół  Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 7. Organizacje pozarządowe i społeczne z terenu gminy.

III. PODSTAWOWE  STRATEGIE PROGRAMU

Głównym celem programu jest prowadzenie działań mających na celu ograniczenie zjawisk patologicznych  związanych z nadużywaniem alkoholu poprzez:
1)    zapewnienie mieszkańcom gminy możliwości uzyskania wsparcia oraz profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz przemocy w rodzinie,
2)    podwyższanie poziomu wiedzy o szkodliwości nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych  oraz  patologiach z tym związanych,
3)    podejmowanie działań interwencyjnych w stosunku do osób zagrożonych wystąpieniem  problemu alkoholowego,
4)    działania minimalizujące następstwa nadmiernego spożywania alkoholu, w tym leczenie, pomoc społeczna i prawna dla ofiar tego zjawiska,
5)    kontrola rynku napojów alkoholowych zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim,
6)    kształtowanie postaw preferujących trzeźwość oraz abstynencję,
7)    prowadzenie profilaktycznej działalności w tworzeniu zdrowego stylu życia poprzez organizowanie zajęć dla młodych ludzi,
8)    wspieranie imprez profilaktycznych  oraz zachęcanie dzieci i młodzieży do udziału w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych,
9)    wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
              problemów alkoholowych.

IV. DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Cele strategiczne działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych skierowane będą
w szczególności na zadania gminy wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1.Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych                
    i  osób zagrożonych uzależnieniem;

 realizacja poprzez:
a)    udostępnienie wstępnej pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz  
ofiarom przemocy domowej w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego,
  b) współdziałanie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi,
 c) prowadzenie rozmów interwencyjno-motywujących z osobami wobec których zaistnieje 
      podejrzenie o nadużywanie alkoholu, w celu zastosowania leczenia odwykowego,
  d) wykonywanie czynności zmierzających do zdiagnozowania stopnia uzależnienia poprzez 
      sporządzenie przez lekarzy biegłych z alkohologii, opinii psychiatryczno-psychologicznej,
  e) kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego celem orzeczenia zobowiązania do poddania   
      się  leczeniu odwykowemu w stosunku do osób nagminnie nadużywających alkohol,
  f) rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z pomocy terapeutycznej  
     i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków- 
     upowszechnianie materiałów edukacyjnych w środowisku lokalnym,  
  g) zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla świetlic oraz innych instytucji 
      i organizacji współpracujących z Komisją w zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej  min. 
     GOPS, szkoła, ośrodek zdrowia , organizacje  pozarządowe.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, 
    pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 
    w   rodzinie

    realizacja poprzez:
a)    uruchomienie nowych programów w świetlicach środowiskowych dla dzieci wobec, których 
stosowana jest przemoc w rodzinie
  b) kontynuacja działania i poszerzenie oferty punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy   w rodzinie,
  c) prowadzenie programów przeciwdziałania przemocy w szkole realizowanych w szczególności 
      poprzez : warsztaty dla dzieci, spotkania, przedstawienia teatralne,
  d) zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z rodzin z problemami      
      alkoholowymi i zjawiskiem przemocy domowej – zwłaszcza w szkole , która współpracuje  
      min z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami,
  e) koordynowanie działań dotyczących przemocy w rodzinie  poprzez współpracę i wymianę 
      doświadczeń z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, służbą zdrowia, 
      szkołami, osobami fizycznymi, pozostałymi instytucjami działającymi na terenie gminy oraz 
      organizacjami realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej, 
   f) prowadzenie działalności w celu propagowania zdrowego stylu życia poprzez  organizowane zajęć 
       kulturalno-sportowych,
  g) prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej służącej upowszechnianiu informacji   na temat 
      możliwości uzyskania pomocy w przypadku zetknięcia się ze zjawiskiem  przemocy domowej,
  h) organizowane i finansowanie zajęć dla rodziców w zakresie doskonalenia umiejętności      
      wychowawczych,
  i)  stosowanie procedury „Niebieskiej karty” – rozpoznawanie zaburzeń życia rodzinnego na 
      skutek nadużywania alkoholu, narkotyków i stosowania przemocy w tym:
      - kierowanie wniosku do Sądu Rejonowego o wgląd w sytuację dziecka gdy istnieje   zagrożenie dla 
        małoletnich dzieci,
      - kierowanie zawiadomienia do Policji o popełnienie przestępstwa ściganego z urzędu za   znęcanie 
         się nad rodziną.

3.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz  
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci  
i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w  pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 

realizacja poprzez:
    a)  realizację na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,        
         odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne ,
    b) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców dzieci  
uczestniczących w programach, których celem jest wspieranie abstynencji dzieci 
i przygotowywanie ich do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji           związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 
c)    organizowanie i finansowanie programów, spektakli, warsztatów o charakterze  profilaktyczno- edukacyjnym dla dzieci i młodzieży,
d)    współorganizowanie oraz dofinansowywanie lokalnych imprez , festynów, spotkań, konkursów i innych działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym realizowanych przez szkołę, biblioteki, GKRPA i inne organizacje z terenu gminy jako alternatywy życia wolnego od alkoholu 
i narkotyków.,
e)    wspieranie szkolnych i lokalnych programów i przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez  młodzież ( przedstawienia teatralne i inne) oraz konkursów dot. problematyki uzależnień ( alkohol, narkotyki, przemoc, agresja, nikotynizm),
f)    wdrażanie pozalekcyjnych zajęć sportowych do programów profilaktyki środowiskowej,
g)    finansowanie  zajęć dla dzieci  w świetlicach szkolnych, uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych, 
h)    aktywny udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych rekomendowanych przez PARPA oraz inne uprawnione do tego instytucje,
i)    współpraca z instytucjami  na terenie gminy ( szkoła, kluby sportowe, instytucje kultury) oraz wspólna realizacja  działań związanych z profilaktyką  oraz promocją zdrowego życia, wolnego od nałogów,
j)    inicjowanie wraz z dofinansowaniem wypoczynku o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz dotkniętych przemocą,
k)    budowanie akceptacji społecznej dla postaw proabstynenckich i trzeźwościowych poprzez organizowanie szkoleń , kampanii edukacyjnych i  programów w dziedzinie rozwiązywania problemów uzależnień,
l)    poszerzenie zakresu oferty programów opiekuńczo – wychowawczych o dożywianie uczestników programów,
ł) podejmowanie działań mających na celu kreowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec 
zagrożeń ,
m)    zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych.,
n)    podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,   
    służących rozwiązywaniu   problemów narkomanii;

    realizacja poprzez:
 a)   dofinansowanie instytucji i jednostek samorządowych gminy realizujących   poszczególne 
          elementy  programu ( w oparciu o jasno sformułowane kryteria) mających w swych programach 
          zadania związane z profilaktyką   i propagowaniem trzeźwego sposobu spędzania wolnego czasu,
b)    współpraca i wspieranie inicjatyw instytucji statutowo działających  na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych,

c)    współorganizowanie imprez kulturalnych  oraz innych przedsięwzięć mających na celu propagowanie  wzorców trzeźwego stylu życia,
d)    współpraca ze środowiskiem kościelnym i duszpasterskim,

  5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  w art. 131 i 15 
      ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze   oskarżyciela  publicznego:

   realizacja poprzez:
 a) prowadzenie działań kontrolno-interwencyjnych w zakresie przestrzegania zasad 
     i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, rozpatrywanie 
     skarg na działalność punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
 b) prowadzenie postępowań  wyjaśniających w przypadku otrzymania informacji  o nie 
     przestrzeganiu przepisów ustawy w zakresie reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz 
     sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
  c)  wniesienie aktu oskarżenia do sądu,
  d)  występowanie  w charakterze oskarżyciela publicznego, poprzedzone   przeprowadzeniem przez 
       Policję postępowania dowodowego .
    
V. ZASADY  WYNAGRADZANIA  CZŁONKÓW  GMINNEJ  KOMISJI  ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH 

1.Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się wynagrodzenie za      
   udział  w posiedzeniach komisji w wysokości 45,00 zł brutto za każde   posiedzenie.
2.Wynagrodzenie przysługuje członkom komisji będących pracownikami Urzędu Gminy,  jeżeli  
   posiedzenie odbywa się poza godzinami pracy.
3. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji będzie  wypłacane na wskazane konta, do  10 dnia   
    każdego miesiąca  za miesiąc poprzedni, na podstawie przedłożonych list  obecności   
    stwierdzających udział w posiedzeniu.

VI. ŹRÓDŁA I ZASADY   FINANSOWANIA


1.    Finansowanie  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii odbywa się w ramach środków własnych gminy pochodzących z opłat pobieranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów    
2.    Planowane wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
             w roku 2017  będą wynosić 50.000,00 zł.
      3.    Planowane wydatki związane z realizacją Gminnego Programu będą  wynosić  50.000,00 zł 
             i są przeznaczone zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2017.

VII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE


Bardzo ważnym elementem Programów jest przekazanie społeczności lokalnej jasnej wiedzy na temat:
„Czym są narkotyki i alkohol, jaka jest natura ich działań oraz jakie ryzyko płynie z ich   obecności  
w życiu   społecznym”.
Alkohol i narkotyki ingerują i wywierają wpływ niemal na wszystkie aspekty  życia społecznego i nie można przechodzić obok nich obojętnie.

Profilaktyka na szczeblu lokalnym  nie jest zadaniem łatwym. Musimy być świadomi, iż podejmowane działania są wynikiem woli samorządu lokalnego odpowiedzialnego za zdrowie fizyczne i psychiczne mieszkańców, właściwe wychowanie młodego pokolenia, ład i porządek publiczny oraz promocję zdrowego sposobu życia. 
Są to działania długofalowe , a będą one satysfakcjonujące  kiedy zdoła się uzyskać:
1)    wzrost świadomości społeczeństwa o szkodliwych skutkach spożywania napojów  alkoholowych  i innych substancji uzależniających w  nadmiernych ilościach,
      2)   wzrost wrażliwości dorosłych na kupowanie i spożywanie napojów  alkoholowych przez  
             osoby nieletnie,
      3)   wzrost liczby osób poddających się terapii,
      4)   większa skuteczność służb porządkowych,
      5)   zmiana obyczajów w zakresie spożywania napojów alkoholowych,
      6)   wzrost zaangażowania społeczności gminnej w działaniach dotyczących profilaktyki   
             i  przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie.

§ 2


Harmonogram realizacji zadań zmierzających  do uzyskania celów  oraz plan wydatków 
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 stanowią  załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
   

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

ZAŁĄCZNIK

Metryka

data wytworzenia
2017-01-26
data udostępnienia
2017-01-26
sporządzone przez
Anna Płaszczyńska
opublikowane przez
Anna Płaszczyńska
ilość odwiedzin
117
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.