Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Marciszów
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / INFORMACJE O ŚRODOWISKU  / Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
UCHWAŁA Nr XXVIII/153/2012 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2012r

Z dnia:2012-11-29
Przedmiot uchwały:w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


UCHWAŁA Nr XXVIII/153/2012
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 listopada 2012r

w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Działając na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 z 2001r, poz. 1591 z póź. zm.) , art. 7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 11 kwietnia 2012r, poz. 391) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań,jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (tj.Dz.U. z 2012., poz.299 - Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje :

§ 1

1.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z wpisem do centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej albo w Krajowym Rejestrze Sądowym;

2) dysponować pojazdem lub pojazdami, spełniającymi warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r,Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2005r, Nr 108,poz.908 z późn.zm) oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U z 2002r, Nr 193, poz.1617 ze zm.) w ilości zapewniającej ciągłość i nieprzerwalność usług odbioru nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości;

3) pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwę, logo, adres, telefon kon.);

4) dysponować bazą techniczną wyposażoną w miejsca postojowe, garażowe w ilości niezbędnej dla posiadanych pojazdów ;

5) teren bazy powinien znajdować się w miejscu nie stwarzającym uciążliwości dla mieszkańców, powinien być utwardzony i ogrodzony niedostępny dla osób postronnych , oraz powinien spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych i przeciwpożarowych;

6) teren bazy powinien posiadać zaplecze techniczne, umożliwiające wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym zakresie z powstałymi w wyniku tych prac odpadami należy postępować zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U z 2010r,Nr 185, poz.1243 z póżn.zm);

7) zapewnić obsługę wykwalifikowanych pracowników, oraz nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu w sąsiedztwie zbiorników bezodpływowych a także dróg na trasie przejazdu pojazdów;

8) przekazywać nieczystości ciekłe wyłącznie do stacji zlewnych przy oczyszczalniach ścieków.

§ 2

Traci moc uchwała nr LIV/278/10 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 maja 2010r w sprawie; wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazurdata wytworzenia2012-11-29
data udostępnienia2012-11-29
sporządzone przezAnna Płaszczyńska
opublikowane przezAnna Płaszczyńska
ilość odwiedzin86
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Marciszowie, Szkolna 6, 58-410 Marciszów, tel.: 75 7410208, fax: 75 7410208 wew. 37, gmina@marciszow.pl, www.marciszow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@