Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA NR XIV/87/20 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - 2020, menu 199, artykuł 713 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

UCHWAŁA NR XIV/87/20 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

UCHWAŁA NR XIV/87/20

RADY GMINY MARCISZÓW

z dnia  31 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2068, z późn. zm) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Marciszów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 

§ 2. 1.Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, za każdy dzień, ustala się następujące stawki opłat:

1) jezdnia do 20% szerokości – 5,00 zł;

2) jezdnia od 20% do 50%  szerokości (z zachowaniem przejezdności) - 7,00 zł;

3) jezdnia powyżej 50 % szerokości – 10,00 zł;

4) chodnik, plac, zatoka postojowa i autobusowa, ścieżka rowerowa – 5,00 zł;

5) pobocze, zieleń, rów, pozostałe elementy – 4,00 zł.

2. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których mowa w ust. 1 wynoszą 0,20 zł.

3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

 

§ 3. 1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) Na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł;  

2) Poza drogowym obiektem inżynierskim - 150,00 zł.

2. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których mowa w ust. 1 wynoszą 20,00 zł.

3. Jeżeli zajęcie nie obejmuje całego roku, opłatę ustala się według liczby dni zajmowanego pasa drogowego w stosunku do liczby dni w danym roku kalendarzowym.

 

§ 4. 1.Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się  następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni rzutu poziomego urządzenia :

1) ogródki gastronomicznewymagające zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę – 4,00 zł;

2) obiekty małej architektury - 5,00 zł;

3) obiekty tymczasowe - 5,00 zł;

4) rusztowania - 1,00 ;

5) inne obiekty niewymienione w punktach 1-4 - 5,00 zł.

2. Za każdy dzień umieszczenia reklamy w pasie drogowym 4,00 zł/mpowierzchni reklamy.

 

§ 5. 1. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego:

1) ogródki gastronomiczne nie wymagające zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę – 4,00 zł;

2) stragany niebędące obiektami budowlanymi i inne urządzenia eksponujące towar - 5,00 zł;

3) inne niewymienione w pkt 1-2 pozwalające na korzystanie z pasa drogowego na prawach wyłączności – 10,00 zł.

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

 

§ 6. Traci moc uchwała nr LIV/276/10 Rady Gminy Marciszów z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządca jest Wójt Gminy Marciszów.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Wolak 

 

 Uzasadnienie

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2068, z późn. zm) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala w drodze uchwały wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. Poz. 1815) wprowadzono zmiany w Ustawie o drogach publicznych, które objęły między innymi obniżenie maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

Uchwała reguluje odpłatność z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg uwzględniając nowelizacje.

Zwiększenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego wpłynie na lepszą organizację robót prowadzonych w pasie drogowym, skróci czas ich prowadzenia, a także pozwoli na bieżące remonty dróg ze środków pozyskanych z wyżej wymienionych opłat.

Metryka

data wytworzenia
2020-01-31
data udostępnienia
2020-01-31
sporządzone przez
Nawrocki Bartłomiej
opublikowane przez
Mariusz Michalski
ilość odwiedzin
64
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.