Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OGŁOSZENIA Przetargi 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Dostawa, montaż i dzierżawa zbiorników na gaz oraz dostawa gazu - 2019, menu 182, artykuł 534 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

Dostawa, montaż i dzierżawa zbiorników na gaz oraz dostawa gazu

Marciszów 25.07.2019

ZP/PN/271/01/19

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Dostawa

 Dostawa, montaż i dzierżawa zbiorników na gaz oraz dostawa gazu

 

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Marciszów

ul. Szkolna 6

58-410 Marciszów

Tel. 075-74 10 208

 

 1. Tryb zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1579), zwaną dalej „ustawą Pzp”, oraz przepisami wykonawczymi do niej, w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy art. 24aa ustawy.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

 

 1. Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w godz. od 8°° do 15°°  lub drogą pocztową. Adres strony internetowej na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www. bip.marciszow.pl

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i dzierżawa  zbiorników na gaz płynny propan oraz dostawa gazu propan techniczny do n.w. obiektów zlokalizowanych na terenie miejscowości Marciszów:

 1. Centrum Administracyjno-Oświatowe w  Marciszowie - ul. Szkolna 6
 2. Dom Kultury w Marciszowie – ul. Szkolna 10

 

Charakterystyka przedmiotu zamówienia.

Ad. 1.Centrum Administracyjno-Oświatowe:

3 zbiorniki na  gaz płynny o pojemności 2.700 l każdy wyposażone w:

 • upustowy  zawór bezpieczeństwa
 • zawór poboru fazy gazowej
 • zawór poboru fazy ciekłej
 • zawór  napełniania zbiornika
 • wskaźnik stopnia napełniania zbiornika

Zbiorniki należy posadowić każdy na osobnej istniejącej płycie żelbetowej    o grubości 20 cm  o wymiarach  1,20 m x 2,40 m. Zbiorniki powinny posiadać   króćce do poboru  fazy ciekłej (poprzez które należy połączyć  ze sobą  przestrzenie zbiorników). Zbiorniki należy podłączyć do istniejącej wewnętrznej  instalacji zamawiającego i do uziomu. Po zamontowaniu zbiornika należy wykonać próbę szczelności przyłącza wraz z protokołem szczelności

 

Ad. 2. Dom Kultury w Marciszowie:

Zbiornik na  gaz płynny o pojemności 4,850 m3 wyposażony w:

 • zawór bezpieczeństwa
 • zawór poboru fazy gazowej
 • zawór poboru fazy ciekłej
 • zawór do napełniania zbiornika
 • wskaźnik stopnia napełniania zbiornika

Zbiornik posadowiony będzie  na istniejącej  płycie fundamentowej , żelbetowej  o grubości 20 cm  o wymiarach  4,45 X 1,25 m. Zbiorniki należy podłączyć do istniejącej wewnętrznej  instalacji zamawiającego i do uziomu. Po zamontowaniu zbiornika należy wykonać próbę szczelności przyłącza wraz z protokołem szczelności.

Instalacja zbiornikowa znajdująca się przy Centrum Administracyjno-Oświatowym i przy  Dom Kultury musi być wyposażona w system telemetrii umożliwiający stałe monitorowanie poziomu gazu w zbiornikach.

Gaz znajdujący się obecnie w zbiornikach zostanie przepompowany przez Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie (z którym zostanie zawarta umowa) do zamontowanych przez niego zbiorników.

Roboty  montażowe   instalacji zbiornikowej  i przyłącza  może wykonywać  jedynie  osoba posiadająca  odpowiednie uprawnienia.  Wszystkie  urządzenia  i przybory  gazowe  winny posiadać certyfikat  jakości  i znak bezpieczeństwa B. Zbiorniki wraz z osprzętem podlegają odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego

Do obowiązków wykonawcy zamówienia  należy wykonywanie okresowych  przeglądów instalacji zbiornikowej  w terminach wynikających  z obowiązujących  unormowań w tym zakresie oraz  ponoszenie kosztów  okresowych inspekcji UDT.

Wykonawca zapewni  całodobowy serwis techniczny  instalacji zbiornikowej w tym niezwłoczne  dokonywanie napraw i usterek  zgłaszanych przez zamawiającego

Wykonawca zamówienia będzie dostarczał gaz – propan techniczny – o parametrach zgodnych z Polską Normą PN-C-96008, przez cały okres obowiązywania umowy.

Planowany  pobór gazu okresie trwania umowy  ok. 165.000 litrów

 

 1. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

    Umowa zawarta z wykonawca będzie obowiązywać od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.08.2023 r. Dostawę i montaż zbiorników na gaz należy wykonać w okresie od dnia 01.09.2019 r do dnia 10.09.2019

  

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

 

              O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 7.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy     

        Pzp;

 7.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)     kompetencji lub uprawnień  do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -  Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót  paliwami gazowymi wydaną przez prezesa  Urzędu Regulacji Energetyki

b)      sytuacji ekonomicznej lub finansowej -   nie dotyczy

c)     zdolności technicznej lub zawodowej. -  Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

-  dysponuje    osobami posiadającymi  świadectwo kwalifikacyjne grupy III   urządzeń energetycznych  E  i świadectwo kwalifikacyjne grupy  III urządzeń  energetycznych  D w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia

       - wykonał w  ciągu ostatnich 3 lat  a jeśli okres prowadzenia działalności jest    

         krótszy,   w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia na dostawę i montaż    

         zbiorników  na gaz płynny  o pojemności min 6.000 l każde i dostawę gazu do 

         tych zbiorników.

  

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

 

           Na wezwanie ZamawiającegoWykonawca, którego oferta została najwyżej ocenionazobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1)W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w  postępowaniu:

         

a)     koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

b)     Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z  informacjami   na temat  ich  kwalifikacji zawodowych  a także zakresu  

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją  o podstawie  do dysponowania  tymi osobami  i  oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia.     

c)     Wykaz  wykonanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym  do wykonania     

spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy - w tym okresie,  z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania  oraz załączeniem dokumentu  potwierdzającego,  że dostawy lub usługi zostały wykonane należycie.

 

 2)W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w  postępowaniu:

a)     odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

  

 1. Informacja na temat wadium:

 

       Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

    

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

                 

Cena ofertowa brutto    -  znaczenie 100%

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty sporządzone w języku polskim należy przesłać/złożyć w Urzędzie Gminy Marciszów , ul. Szkolna 6 pok. Nr 31 do dnia 09.08.2019. do godz. 945.

 

 1. Termin związania ofertą:

 

     30 dni

 

 1. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

 

 1. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

 

    Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

 1. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

 

     Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

 

15. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7.

 

 Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w    

 art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 25.07.2019r.

 

Wiesław Cepielik
Wójt Gminy Marciszów

 

Załączniki:

1. SIWZ

2. Formularze

 

 

Marciszów 09.08.2019 r.

 

ZP/PN/271/01/19

Zamawiający:
Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 Przedmiot zamówienia:

Dostawa, montaż i dzierżawa zbiorników na gaz oraz dostawa gazu

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

 

   1.

PUHP JUSTYN

Rafał Feit

ul. Makowska 146

06-300 Przasnysz

336.907,00

2.

GASPOL S.A.

ul. Gazowa 9

21-100 Lubartów

300.326,64

3.

AmeriGas Polska sp. z o.o.

ul. Modlińska  344

03-152 Warszawa

290.710,50

4.

UNIMOT S.A.

ul. Świerklańska 2A

47-120 Zawadzkie

326.319,00

 

Kwota przeznaczona na realizacje zamówienia brutto: 265.000,00 zł

 

Wiesław Cepielik
Wójt Gminy Marciszów

 

20.08.2019

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Metryka

data wytworzenia
2019-07-25
data udostępnienia
2019-07-25
sporządzone przez
Banaś Marek
opublikowane przez
Mariusz Michalski
ilość odwiedzin
219
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.