Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA NR XIII/77/19 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Marciszowie na rok 2020 - 2019, menu 170, artykuł 677 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

UCHWAŁA NR XIII/77/19 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Marciszowie na rok 2020

UCHWAŁA NR XIII/77/19
RADY GMINY MARCISZÓW
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Marciszowie na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.), art. 70a ust. 1 i ust. 3, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.) oraz §2, §5 i §6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§1

W planie budżetu Gminy Marciszów zabezpiecza się środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

§2

Środki finansowe, o których mowa w §1 przeznacza się na:
dofinansowanie opłat za szkolenia, seminaria, wykłady, warsztaty, konferencje oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli;
dofinansowanie opłat za indywidualne specjalności kształcenia, studia podyplomowe w zakresie:
oligofrenopedagogiki,
psychologii.


§3

Dyrektor szkoły, podejmując decyzję o dofinansowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli, uwzględnia kwalifikacje nauczycieli, zgłaszane potrzeby oraz przydatność form doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkoły.

§4

Określa się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady dokształcenia nauczycieli w wysokości do 50% poniesionych kosztów za semestr nauki, jednak nie więcej jednak niż 1.000 zł, dla jednego nauczyciela. W przypadku, gdy nauczyciel jednocześnie kontynuuje naukę na dwóch kierunkach, może ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie opłat poniesionych za kształcenie na jednym kierunku.

§5

Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny przed Wójtem Gminy Marciszów za właściwe gospodarowanie środkami na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewoczniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

 

Uzasadnienie

Na podstawie §2, § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653), organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli uwzględniając wnioski dyrektora szkoły, wyniki egzaminu ósmoklasisty i podstawowe kierunki rozwoju polityki oświatowej państwa, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Projekt uchwały został uzgodniony z zakładową organizacją związkową – Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Przewoczniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

Metryka

data wytworzenia
2019-12-30
data udostępnienia
2019-12-30
sporządzone przez
Monika Wąsowska
opublikowane przez
Mariusz Michalski
ilość odwiedzin
128
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.