Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA Nr XIII/80/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 rok w sprawie: ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Marciszów oraz zwrot kosztów podróży służbowych. - 2019, menu 170, artykuł 672 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

UCHWAŁA Nr XIII/80/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 rok w sprawie: ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Marciszów oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

UCHWAŁA Nr XIII/80/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 grudnia 2019 rok

w sprawie: ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Marciszów oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

 

          Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku art.25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz.710) oraz § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000r. Nr 66, poz. 800 ze zmianami) Rada Gminy Marciszów

 

u c h w a l a co następuje:

 

§ 1

Ustala się dietę dla radnych w formie ryczałtu w wysokości:

1) dla przewodniczącego Rady                          -        900,00 zł

2) dla wiceprzewodniczącego Rady                  -        800,00 zł

3) dla przewodniczącego stałej Komisji            -        750,00 zł

4) dla radnych                                                    -         650,00 zł

 

 

§ 2

Podstawą wypłacania diet, o których mowa w § 1 jest uczestnictwo w sesjach zwoływanych zgodnie z § 74 i § 75 Statutu Gminy Marciszów oraz posiedzeniach komisji, stwierdzone podpisem radnego na liście obecności. 

 

§ 3

      1. Dietę ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w § 1 obniża się : 

1)     w przypadku radnych pracujących co najmniej w dwóch komisjach.

a)  o 25% w przypadku nieobecności radnego na sesji,

b) o 10% w przypadku nieobecności radnego na posiedzeniu komisji,

2)     w przypadku radnych pracujących w jednej komisji.

a)  o 25% w przypadku nieobecności radnego na sesji,

b) o 20% w przypadku nieobecności radnego na posiedzeniu komisji,

 1. Zmniejszeń,  o których mowa w ust. 1 nie stosuje się, jeżeli nieobecność na sesji lub posiedzeniu komisji spowodowana została wykonywaniem czynności związanych z desygnowaniem radnego jako reprezentanta Gminy Marciszów do pracy                   w organizacjach i instytucjach realizujących zadania samorządów lokalnych lub ich związków.
 2. Nieobecność usprawiedliwiona powinna być potwierdzona przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady, albo Przewodniczącego Komisji, której radny jest członkiem na liście obecności z tego posiedzenia.
 3. Usprawiedliwiona nieobecność radnego na sesji lub na posiedzeniu komisji nie powoduje obniżenia diety.
 4. Zapisy ust.1 nie dotyczą posiedzeń zwoływanych doraźnie.

 

§ 4

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego lub odwołania go z pełnionej funkcji, radny zachowuje w tym miesiącu prawo do diety proporcjonalnie do czasu trwania mandatu lub pełnienia funkcji.
 2. Ten sam sposób obliczania diety stosuje się w przypadku upływu kadencji Rady.

 

§ 5

 1. Dieta wypłacana jest z dołu, najpóźniej w dziesiątym dniu miesiąca następującego po miesiącu, za który należy się dieta.
 2. Podstawą wypłaty diety jest miesięczny wykaz, sporządzony w oparciu o listy obecności z sesji oraz z posiedzeń komisji, podpisany przez Przewodniczącego Rady.

 

§ 6

 1. W związku z podróżą służbową wykonywaną przez radnego, mającą bezpośredni związek z wykonywanym mandatem, Radnemu przysługuje  zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania  należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. z 2000r. Nr 66, poz. 800 z późń. zm.).
 2. W przypadku podróży służbowej prywatnym pojazdem samochodowym radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek ustalonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych

samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27 , poz. 271 z późn. zm.).

 1. Termin i miejsce wykonywania podróży służbowej dla radnych określa Przewodniczący Rady Gminy, natomiast dla Przewodniczącego Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
 2. Zgodę na odbycie podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy wyraża się na pisemnym wniosku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 8

Traci moc uchwała Nr XVI/76/15 Rady Gminy Marciszów z dnia 26listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy  Marciszów oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

 

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

Załącznik nr 1 (pobierz DOC)

Metryka

data wytworzenia
2019-12-30
data udostępnienia
2019-12-30
sporządzone przez
Bania Edyta
opublikowane przez
Mariusz Michalski
ilość odwiedzin
132
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.