Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OGŁOSZENIA Nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „I przetarg ustny na sprzedaż działek niezabudowanych w Wieściszowicach - 2019, menu 168, artykuł 570 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

I przetarg ustny na sprzedaż działek niezabudowanych w Wieściszowicach

12.09.2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Marciszów ogłasza

 1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 95/15 o pow. 0,0978 ha położonej w Wieściszowicach.

Opis nieruchomości:

Działka nr 95/15 jest w kształcie trójkąta. Zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej wsi, poza główną linią zabudowy, przy drodze gruntowej, ok. 350 m od lokalnej drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Działka bez uzbrojenia. Również w bezpośrednim sąsiedztwie brak infrastruktury technicznej. Energia elektryczna z przyłączem w odległości ok. 250 m od granic działki. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa w odległości ok. 300-350 m.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2019 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).

Cena wywoławcza działki wynosi 15.000,00 zł netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 1.500,00 zł, na konto: Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów 

Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 11.10.2019 r. Wadium należy wpłacać ze wskazaniem numeru działkiWpłata wadium będzie uznana, gdy należna kwota będzie zaksięgowana na koncie Gminy Marciszów w dniu 11.10.2019 r.  

 

2. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 95/16 o pow. 0,0977 ha położonej w Wieściszowicach.

Opis nieruchomości:

Działka nr 95/16 jest w kształcie trapezu. Zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej wsi, poza główną linią zabudowy, przy drodze gruntowej (dz. nr 189), ok. 300 m od lokalnej drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Działka bez uzbrojenia. Również w bezpośrednim sąsiedztwie brak infrastruktury technicznej. Energia elektryczna z przyłączem w odległości ok. 200 m od granic działki. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa w odległości ok. 300 m.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2019 r. o godz. 9.45 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).

Cena wywoławcza działki wynosi 16.000,00 zł netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 1.600,00 zł, na konto: Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów 

Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 11.10.2019 r. Wadium należy wpłacać ze wskazaniem numeru działkiWpłata wadium będzie uznana, gdy należna kwota będzie zaksięgowana na koncie Gminy Marciszów w dniu 11.10.2019 r.  

 

3.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 95/17 o pow. 0,0977 ha położonej w Wieściszowicach.

Opis nieruchomości:

Działka nr 95/17 jest w kształcie podobnym do trapezu. Zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej wsi, poza główną linią zabudowy, przy drodze gruntowej (dz. nr 190), ok. 450 m od lokalnej drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Działka bez uzbrojenia. Również w bezpośrednim sąsiedztwie brak infrastruktury technicznej. Energia elektryczna z przyłączem w odległości ok. 200 m od granic działki. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa w odległości ok. 300 m.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2019 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).

Cena wywoławcza działki wynosi 16.000,00 zł netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 1.600,00 zł, na konto: Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów 

Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 11.10.2019 r. Wadium należy wpłacać ze wskazaniem numeru działkiWpłata wadium będzie uznana, gdy należna kwota będzie zaksięgowana na koncie Gminy Marciszów w dniu 11.10.2019 r.  

 

4. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 95/18 o pow. 0,0950 ha położonej w Wieściszowicach.

Opis nieruchomości:

Działka nr 95/18 jest w kształcie podobnym do trapezu. Zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej wsi, poza główną linią zabudowy, przy drodze gruntowej (dz. nr 190), ok. 480 m od lokalnej drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Działka bez uzbrojenia. Również w bezpośrednim sąsiedztwie brak infrastruktury technicznej. Energia elektryczna z przyłączem w odległości ok. 100 m od granic działki. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa w odległości ok. 200 m.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2019 r. o godz. 11.15 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).

Cena wywoławcza działki wynosi 15.500,00 zł netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 1.550,00 zł, na konto: Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów 

Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 11.10.2019 r. Wadium należy wpłacać ze wskazaniem numeru działkiWpłata wadium będzie uznana, gdy należna kwota będzie zaksięgowana na koncie Gminy Marciszów w dniu 11.10.2019 r.  

Działki objęte są księgą wieczystą nr JG1K/00022675/1. Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Na nieruchomościach nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem nich nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  

Dla działek nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Marciszów z dnia 29.10.2018 r. nr 27/2018 r. dla przedmiotowego terenu ustalone zostały warunki zabudowy - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny przedstawić oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości – jeżeli jest wymagana.

Cudzoziemcy nie będący obywatelami bądź przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uczestniczyć w przetargu jeżeli posiadają zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste.

Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć w tut. urzędzie pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.

Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń wynikających ze stanu nieruchomości w przypadku nabycia nieruchomości.

W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się w poczet nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom pomniejszone o koszty prowizji bankowej.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

 

Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach i przetargu pod nr tel. 75 741 03 67, pokój nr 19 tut. urzędu, e-mail: sprzedaz.mienia@marciszow.pl

Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie 21 dni przed dniem przetargu, w dni robocze w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ds. sprzedaży mienia.   

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami      (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) wyznaczono od dnia 09.07.2019 r. do dnia 19.08.2019 r.   

Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 12.09.2019 r. do dnia 16.10.2019 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, na stronie internetowej BIP Marciszów oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wieściszowice.

Metryka

data wytworzenia
2019-09-12
data udostępnienia
2019-10-17
sporządzone przez
Kaznowska Katarzyna
opublikowane przez
Mariusz Michalski
ilość odwiedzin
318
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.