Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OGŁOSZENIA Oferty pracy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: SEKRETARZ GMINY - Oferty pracy, menu 125, artykuł 803 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Oferty pracy

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: SEKRETARZ GMINY

Wójt Gminy Marciszów

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY MARCISZÓW, 58-410 MARCISZÓW UL. SZKOLNA 6

STANOWISKO: SEKRETARZ GMINY

 

 

1. NAZWA  I ADRES  JEDNOSTKI:
Urząd Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów

2. OKREŚLENIE  STANOWISKA  PRACY:
Sekretarz Gminy 

3. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: administracja, prawo;
 2. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych tj. urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub:
 3. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa wyżej oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;
 4. obywatelstwo polskie;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. brak przynależności do partii politycznych;

4. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. znajomość przepisów prawa, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, prawo oświatowe, karta nauczyciela, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks wyborczy, kodeks pracy, instrukcja kancelaryjna, znajomość zagadnień z zakresu kontroli zarządczej;
 2. posiadanie cech osobowości takich, jak: odporność na stres, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność, inicjatywa i pomysłowość;
 3. posiadanie umiejętności takich, jak: znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie programów prawnych, pakietów biurowych, obsługa urządzeń biurowych,
 4. umiejętność: zarządzania i pracy w zespole, negocjacji, redagowania pism, stosowania przepisów prawnych, znajomość zasad techniki prawotwórczej;

5. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 1. nadzór w zakresie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
 2. nadzór w zakresie przestrzegania przez pracowników instrukcji kancelaryjnej,
 3. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy,
 4. zapewnienie publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji  o charakterze publicznym na terenie gminy,
 5. kontrola wewnętrzna pracy poszczególnych referatów,
 6. kierowanie pracą Referatu Organizacyjno – Społecznego,
 7. kierowanie pracą urzędu podczas nieobecności Wójta w ramach udzielonych upoważnień,
 8. opracowywanie projektów zarządzeń Wójta związanych z organizacją pracy w urzędzie, w tym    statutu, regulaminu organizacyjnego urzędu, regulaminu pracy i innych aktów  wewnętrznych oraz  ich aktualizacja,
 9. koordynacja i nadzór nad ewentualnymi pracami remontowymi w urzędzie, dbałość o należyty wygląd budynku i jego otoczenia,
 10. koordynacja i organizacja prac związanych ze spisami statystycznymi,
 11. prowadzenie spraw kadrowych i innych związanych ze stosunkiem pracy,
 12. organizacja działań związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze, służbą przygotowawczą, okresową oceną pracowników, wnioskowanie w sprawach zatrudnienia, zwalniania, awansowania oraz karania pracowników,
 13. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników porządku i dyscypliny pracy,
 14. inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
 15. organizacja spraw związanych z wyborami i referendami,
 16. wydawanie zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,
 17. przyjmowanie ostatniej woli spadkodawcy w trybie i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym,
 18. prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej,
 19. prowadzenie centralnego rejestru: skarg i wniosków, zarządzeń Wójta oraz umów,
 20. współpraca z organami kontroli zewnętrznej, kompletowanie całości dokumentów z przeprowadzonych kontroli, nadzorowanie terminowego wykonania zaleceń pokontrolnych oraz udzielanie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne,
 21. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub uprawnień Wójta.

6.WARUNKI PRACY:

 1. praca w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo);
 2. praca wykonywana głównie w biurze;
 3. bezpośredni kontakt z klientami urzędu;
 4. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę;
 5. użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów); 

7. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy w Marciszowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, był niższy niż 6% .

8.WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny, opisujący:
 • powody, dla których kandydat ubiega się o stanowisko;
 • dotychczasowe doświadczenie w pracy zawodowej i aktualną sytuację zawodową;
 • nne informacje uzasadniające przekonanie kandydata o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu wymagań wobec kandydata na stanowisko;
 • własne oczekiwania, jakie kandydat wiąże z tym stanowiskiem pracy;
 1. kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony www.bip.marciszow.pl zakładka oferty pracy);
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. dodatkowo inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń/certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, zakresy obowiązków, opinie, itp.);
 5. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeżeli kandydat taki posiada),
 6. oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (do pobrania ze strony www.bip.marciszow.pl zakładka oferty pracy);
 7. oświadczenie o treści: „oświadczam, że nie byłam/em karana/y zakazem pełnienia funkcji, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych” (do pobrania ze strony www.bip.marciszow.pl zakładka oferty pracy);
 8. oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (do pobrania ze strony www.bip.marciszow.pl zakładka oferty pracy);
 9. oświadczenie o braku przynależności do partii politycznych. 

9. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć osobiście w Punkcie Interesanta zlokalizowanym na parterze budynku w Urzędzie Gminy Marciszów lub przesłać na adres Urzędu Gminy ul. Szkolna 6, 58–410 Marciszów,  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko Sekretarza Gminy”, z podaniem na kopercie swojego imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wojt@marciszow.pl  w tytule widomości wpisując „nabór na stanowisko Sekretarza Gminy” w terminie do 22 kwietnia 2020 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie terminu, w inny sposób, niż określony w ogłoszeniu oraz aplikacje niekompletne, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być sporządzone  w języku polskim. Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego.

Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu zostaną upowszechnione w trybie i zakresie określonym w art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych.

10. ETAPY NABORU:

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Wójta Gminy Marciszów:

 1. I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne; osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
 2. II etap naboru: polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej; rozmowy odbędą się najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Gminy w Marciszowie.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu.

11. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony;
 2. planowany termin zatrudnienia: maj 2020.;
 3. informacji na temat naboru udziela Wiesław Cepielik, Wójt Gminy Marciszów pod nr telefonu (075) 74 10 208 wew. 29;
 4. Wójt zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert pracy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy z siedzibą w Marciszowie (58-410) przy ulicy Szkolnej 6.
Z administratorem można skontaktować się mailowo: gmina@marciszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@marciszow.pl .

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od zakończenia przyjmowania dokumentów;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Załączniki:
1. Kwestionariusz osobowy kandydata (pobierz PDF)
2. Oświadczenie dyscyplina finansów (pobierz PDF)
3. Oświadczenie o niekaralności (pobierz PDF)
4. Oświadczenie i przetrwarzaniu danych osobowych (pobierz DOC)


 

Marciszów, dnia 27.04.2020 r.

 

OSP.2110.1.2.2020

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE  

Urząd Gminy Marciszów

ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów 

 

nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy

   

Informujemy, iż w wyniku zakończenia I etapu rekrutacji do następnego etapu zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w naborze:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Edyta Frąckowiak

Bolków

2

Marta Kwiecień

Marciszów

3

Grażyna Pawlikowska

Jelenia Góra

 

 

Wójt Gminy
Wiesław Cepielik


INFORMACJA  O  WYNIKACH    NABORU

 Urząd Gminy Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów

STANOWISKO: SEKRETARZ  GMINY  MARCISZÓW
(określenie stanowiska)

 

W wyniku zakończenia procedury rekrutacyjnej na stanowisko SEKRETARZA GMINY - wybrana została Pani Marta Kwiecień, zamieszkała w Marciszowie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Marta Kwiecień spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego oraz przepisów prawa w wymaganym zakresie.

 

Wójt Gminy Marciszów
mgr inż. Wiesław Cepielik 

Metryka

data wytworzenia
2020-04-10
data udostępnienia
2020-04-10
sporządzone przez
Wiesław Cepielik
opublikowane przez
Michalski Mariusz
ilość odwiedzin
852
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.