Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Marciszów
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / FINANSE  / Podatki i opłaty  / Podatek rolny
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Podatek rolny Podatek rolny

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zmianami)

Za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nie posiadającej osobowości prawnej.

Jeżeli grunty o których mowa wyżej są współwłasnością lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, w tym spółkach, nie posiadających odpowiedzialności prawnej, będących:

1)właścicielami gruntów

2)posiadaczami samoistnymi gruntów

3)użytkownikami wieczystymi gruntów

4)posiadaczami gruntów, stanowiących własności Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a)wynika z umowy zawartej z właścicielem z Agencją Własności Rolnej Skarbu lub z innego tytułu prawnego albo

b)jest bez tytułu prawnego z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych: w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

5)Jeżeli grunty znajdują się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego ciąży na posiadaczu samoistnym

6)Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.

7) Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach(posiadaczach)

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1)dla gruntów gospodarstw rolnych- liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

2)dla pozostałych gruntów- liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Ustalone zostały 4  okręgi podatkowe do których zalicza się gminy miasta oraz dzielnice w miastach w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Gmina Marciszów została zaliczona do 4 okręgu podatkowego, dla którego ustalone zostały następujące przeliczniki powierzchni użytków rolnych: 

RODZAJE UŻYTKÓW ROLNYCH

GRUNTY ORNE

ŁĄKI I PASTWISKA

Klasy użytków rolnych

                               przeliczniki

I

                   1,45

                      1,35

II

                   1,35

                      1,10

IIIA

                   1,25

 

III

 

                       0,95

IIIB

                   1,0

 

IVA

                   0,80

 

IV

 

                      0,55

IVB

                   0,60

 

V

                   0,20

                      0,15

VI

                   0,05

                      0,05

 

 

 

 

 

 

 

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczona według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla pozostałych gruntów, od 1 ha fizycznego, równowartość pieniężną 5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnią cenę skupu ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia  miesiąca następującego po miesiącu w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał ten obowiązek.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi gminy pisemne informacje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub o zaistnieniu zmian o których mowa wyżej.

Obowiązek składania informacji o gruntach dotyczy  również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym.

 

PODATEK ROLNY JEST PŁATNY W TERMINACH:

I rata do dnia 15 marca

II rata do dnia 15 maja

III rata do dnia 15 września

IV rata do dnia 15 listopada każdego roku podatkowego.

 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

1)składać w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu- w terminie  14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

2)odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zmian w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,

3)wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku  podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do 15 marca, 15 maja, i 15 listopada

Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

 

Zwolnienia i ulgi podatkowe

Zwalnia się od podatku rolnego:

1)użytki rolne klasy V, VI,  VI z oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych

2)grunty położone w pasie drogi granicznej

3)grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją- w roku w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich

4)grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha:

a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,

b)będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,

c)wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie

5)grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków- na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania,

6)grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia- na 1 rok następujący po roku w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów

7)grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20 proc powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha- na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów

8)użytki ekologiczne

9)grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę

10)grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach,

11)grunty wpisane do rejestru zabytków pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

12)grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych którzy

a)osiągnęli wiek emerytalny

b)są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy

c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji.

 

Od podatku rolnego zwalnia się również:

1)uczelnie

2)szkoły , placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli- publiczne i niepubliczne oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego gruntów

3)placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk

4)prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem- zajętych na prowadzenie tego zakładu wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów nie będących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej

5)jednostki badawczo – rozwojowe

5a)przedsiębiorców o statusie centrum badawczo rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 ) w zakresie przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych

6)Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów pracowniczych ogrodów działkowych

Stawka podatku rolnego od 1ha przeliczeniowego za rok 2008 przy średniej cenie skupu żyta w wysokości- 58,29 zł wynosi -  145,725 zł  ( 58,29 x 2,5)

Stawka podatku rolnego od 1 ha fizycznego za rok 2008 przy średniej cenie skupu żyta w wysokości-58,29 wynosi - 291,45 zł ( 58,29 x 5)

Podatek rolny od gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich obniża się o 30% dla gruntów klas I, II, IIIa,III b,  a o 60% dla gruntów klas IVa, IVb.

 

Wzór deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego do pobrania w pliku wzory druków.data wytworzenia2018-11-28
data udostępnienia2018-11-28
sporządzone przezKozioł Ewa
opublikowane przezMariusz Michalski
ilość odwiedzin146
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Marciszowie, Szkolna 6, 58-410 Marciszów, tel.: 75 7410208, fax: 75 7410208 wew. 37, gmina@marciszow.pl, www.marciszow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@